26 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η Λειτουργία της Ομάδας και οι Δυνατότητες Ανάπτυξης «Κοινών» στο Πολεμικό Ναυτικό

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αρχικό έναυσμα της εργασίας, ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας ανάδειξης ενός νέου πεδίου, αυτού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ), σε έναν ιδιαίτερο κλάδο, όπως αυτός του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) της Ελλάδας και κυρίως, η δυνατότητα επίτευξης κάθε μορφής συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η εστίαση σε δύο κυρίως βασικά ζητήματα.

Το πρώτο, αφορά την μελέτη των ομάδων του προσωπικού των Πολεμικών Πλοίων (Π.Π.), οι οποίες λειτουργούν με γνώμονα την κάθετη διαδικασία οργάνωσης και λήψεως αποφάσεων. Το δεύτερο, αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη του Π.Ν., αντιλαμβάνονται την ύπαρξη των «κοινών» στον χώρο εργασίας τους και πως επιδιώκουν να τα συντηρούν. Για την διερεύνηση των δύο αυτών ζητημάτων, πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα, μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων σε Αξιωματικούς του Π.Ν., από την οποία εξήχθησαν πολύτιμα συμπεράσματα. Μερικά από αυτά είναι η συναίσθησή τους για την ύπαρξη «κοινών» στον χώρο εργασίας τους και η ανάγκη διατήρησης και ορθολογικής χρήσης αυτών, μέσα από την ευρύτερη και ομαλή συνεργασία των ομάδων τους. Επίσης διαπιστώθηκε πως μία ομάδα για να λειτουργεί σωστά και να πετυχαίνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά της, χρειάζεται να έχει κανόνες και πειθαρχία, χωρίς να ξεπερνούν τα όρια που τίθενται εντός αυτής.

Επομένως, διαφαίνεται να έχει εμφανιστεί πληθώρα κινήτρων έρευνας, σχετικών με το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΚΑΟ, σε κλάδους που μέχρι σήμερα μοιάζουν απλησίαστοι και εντελώς διαφορετικής φιλοσοφίας. Εν τέλει, εξήχθη το συμπέρασμα, πως τα κοινά στοιχεία που συνδέουν τη δομή και την οργάνωση του Π.Ν. με τις αρχές και τις αξίες της ΚΑΟ και των κοινών, ίσως είναι περισσότερα από όσα τους χωρίζουν. Πιο συγκεκριμένα, τόσο το Π.Ν. όσο και η ΚΑΟ, εστιάζουν στην σημασία που έχουν για τα μέλη των ομάδων τους, οι αρχές της αλληλεγγύης και της αμοιβαιότητας. Επίσης, τονίζουν την σημασία εκπαίδευσης των μελών τους και εκφράζουν από κοινού, τις ψυχολογικές δυσκολίες αυτών. Επιπροσθέτως, επισημαίνουν την αξία που έχουν για αυτούς τα «κοινά» και εκφράζουν κοινές αντιλήψεις για την ορθότερη διαχείρισή τους. Άξια αναφοράς, είναι η διαφορετικότητα αυτών των ομάδων, ως προς τον τρόπο διοίκησης των μελών τους.

Συνοψίζοντας, η σωστή και οργανωμένη ώσμωση ιδεών και εμπειριών μεταξύ του Π.Ν. και της ΚΑΟ, που θα προκύψει μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών καθώς και, μέσα από την επαναπροσέγγιση ορισμένων βασικών τους αρχών, θα μας δώσει την δυνατότητα βελτίωσης της συνολικής μας ευημερίας. Αυτό θα γίνει εφικτό, μόνο στην περίπτωση που το Π.Ν. και η ΚΑΟ, ανταλλάξουν και ενσωματώσουν τα θετικά στοιχεία που τους χαρακτηρίζουν. Τέλος, θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε πετύχει τον σκοπό μας και ευχόμαστε η παρούσα μελέτη, να αποτελέσει ένα πρώτο καλό βοήθημα σε όσους θα ήθελαν να περιπλανηθούν σε ανάλογα «μονοπάτια».

Προηγούμενο Άρθρο

Μια επισκόπηση των κοινών: προσδιορισμός, καλές πρακτικές και η εφαρμογή τους στην εκπαίδευση

Επόμενο Άρθρο

Δημοκρατική διακυβέρνηση εγχειρημάτων ΚΑΟ. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και οι τρόποι βελτίωσης των μοντέλων δημοκρατικής διακυβέρνησης μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα τσελιγκάτα των Σαρακατσάνων της Δράμας ως κοινό

Τα τελευταία χρόνια, το θέμα της αποτελεσματικής διαχείρισης και διατήρησης των κοινών πόρων έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από πολλούς ερευνητές. Στο πλαίσιο αυτό η βιβλιογραφία αναφέρει ότι απαιτείται μια αξιόπιστη δομή απόδοσης δικαιωμάτων και διακυβέρνησης, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Λογιστική υποστήριξη επιχειρήσεων ΚΑΟ, προκλήσεις, προβλήματα και ανάγκες

Η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η σύσταση φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) είναι μία διαδικασία που παραδοσιακά αναλαμβάνουν τα λογιστικά γραφεία των οποίων οι υπηρεσίες κρίνονται αναγκαίες για την ορθή λογιστική απεικόνιση […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Συστέγαση εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας: Δυνατότητες, προκλήσεις και αλληλεπίδραση στο αστικό περιβάλλον. Οι περιπτώσεις των Projekthaus Potsdam και Inwol

Το ζήτημα της στέγης απασχολεί τη γερμανική κοινωνία εδώ και δεκαετίες, μια που ο “εξευγενισμός” (gentrification) και η κερδοσκοπία στη γη και στα ακίνητα εκτινάσσει τις τιμές στα ύψη, εκτοπίζοντας τους ενοίκους από τις γειτονιές […]