25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Διακυβέρνηση εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Εταιρική Διακυβέρνηση – Η περίπτωση της επιχείρησης “Η μικρή Φρίντα Κοιν.Σ.Επ.”

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (ΚΑΟ) αρχίζει να δραστηριοποιείται πιο έντονα στην χώρα μας. Η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που αποτελούν μορφή της ΚΑΟ είναι διαφορετική από ό,τι στις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Σκοπός της εργασίας είναι η αποτύπωση του τρόπου λειτουργίας και εταιρικής διακυβέρνησης της επιχείρησης «Η μικρή Φρίντα Κοιν.Σ.Επ.» στη Θεσσαλονίκη, η διερεύνηση του κοινωνικού αποτυπώματός της και ο εντοπισμός των πιο βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Αφού εξετάστηκε το νομικό πλαίσιο και βασικά στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών για τη λειτουργία των επιχειρήσεων ΚΑΟ στην Ελλάδα, έγινε μια βιβλιογραφική επισκόπηση με ξένες και ελληνόφωνες έρευνες που αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση των Κοιν.Σ.Επ. Ακολουθήθηκε η μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας με τη διεξαγωγή ημιδομημένης συνέντευξης σε όλα τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. ενώ τα αποτελέσματα επεξεργάστηκαν με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Ο Οδηγός Συνέντευξης δημιουργήθηκε με ερωτήματα που προέκυψαν κατά τη θεωρητική μελέτη. Ακόμη, επιλέχθηκε η μελέτη περίπτωσης καθώς η έρευνα αφορά μία μοναδική Κοιν.Σ.Επ. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιχείρησης είναι διάχυτος μέσα από τις δράσεις της, την περιβαλλοντική της προσέγγιση, την προώθηση της απασχόλησης και την παράλληλη καταπολέμηση της ανεργίας, τη στήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων και νέων καλλιτεχνών. Η επιχείρηση έχει αντιμετωπίσει από την ίδρυσή της πολλές δυσκολίες με κυριότερη την ίδια τη νομική της μορφή. Η εξέλιξη του θεσμού των Κοιν.Σ.Επ. λειτουργεί αποτρεπτικά στη βιωσιμότητα της επιχείρησης ενώ η γραφειοκρατία και η έλλειψη οικονομικής αλλά και λειτουργικής υποστήριξης από το κράτος οδηγεί σε απαισιοδοξία για το μέλλον.

Προηγούμενο Άρθρο

Η διαμεσολάβηση των Συνεταιριστικών Τραπεζών για την παροχή χρηματοοικονομικής υποστήριξης στις κοινωνικές επιχειρήσεις

Επόμενο Άρθρο

Ομάδες Αυτοβοήθειας, ΚΑΛΟ & Διακυβέρνηση: Περίπτωση ‘ΜΑΖΙ’

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Δημοκρατική διακυβέρνηση εγχειρημάτων ΚΑΟ. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και οι τρόποι βελτίωσης των μοντέλων δημοκρατικής διακυβέρνησης μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη δημοκρατική διακυβέρνηση των κοινωνικών εγχειρημάτων. Βασίζεται στην ξενόγλωσση και ελληνική βιβλιογραφία, καθώς και σε ερευνητικά δεδομένα, όπως αυτά προκύπτουν από τη συλλογή μέσω μελέτης περιπτώσεων κοινωνικών εγχειρημάτων με […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η συμβολή τους στην οικονομία και την κοινωνία, η εξέλιξή τους και κατά πόσο συνδέονται με τα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ

Η συνεταιριστική πίστη, στην Ελλάδα, έχει βαθιές ρίζες από το 18ο αιώνα. Στο πέρασμα του χρόνου, εξελίχθηκε, ωρίμασε, δέχτηκε πιέσεις και μετεξελίχθηκε σε ένα πυλώνα του οικονομικού στερεώματος. Η εξέλιξη της σε πιστωτικούς συνεταιρισμούς ήταν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο ρόλος των φορέων επιχειρηματικής υποστήριξης στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Impact Hub Athens

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι το είδος της επιχειρηματικότητας που επιδιώκει να επιλύσει κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η φτώχεια και η μόλυνση του περιβάλλοντος και στοχεύει στην μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου και όχι του κέρδους. […]