22 Ιουλίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) στην χρηματοδότηση δημόσιων πολιτικών για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας &΄ της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Η περίπτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελούν συστατικό πυλώνα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, για μια βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Προς αυτό το σκοπό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατευθύνει πόρους της πολιτικής συνοχής 2014-2020 (Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία) στην επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και ζήτησε από τις χώρες μέλη να σχεδιάσουν ειδικές παρεμβάσεις για την κοινωνική οικονομία, με συγκεκριμένο πλαίσιο διαχείρισης, προϋποθέσεις και στόχευση στο αποτέλεσμα.

Το διαφορετικό επίπεδο ευημερίας, η κοινωνική και πολιτιστική κατάσταση, η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης κάθε χώρας καθώς και οι διαφορετικές εννοιολογικές προσεγγίσεις και το εύρος των δραστηριοτήτων των κοινωνικών επιχειρήσεων, επηρεάζουν την εφαρμογή οριζόντιων πολιτικών σε επίπεδο Ευρώπης. Οι πολιτικές για την κοινωνική οικονομία, υλοποιούνται σε μεγάλο βαθμό μέσω πόρων του ΕΚΤ, λόγω του ιδιαίτερου ρόλου και της αποστολής αυτού. Στις πολιτικές των χωρών, όπως αυτές αποτυπώνονται στα Σύμφωνα Εταιρικής Σχέσης, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας μέσω του ΕΤΠΑ, όχι όμως στο εύρος που αναμενόταν. Ιδιαίτερα οι αναπτυγμένες χώρες περιορίζουν την συμβολή του ΕΤΠΑ σε χρηματοδότηση συμπληρωματικών δράσεων του ΕΚΤ και σε συνέργειες εδαφικής στρατηγικής σε τοπικό επίπεδο με το ΕΓΤΑΑ. Συχνότερα εντοπίζουμε παρεμβάσεις ΕΤΠΑ στις χώρες που χαρακτηρίζονται από έντονη περιφερειακότητα και αποκεντρωμένη διοίκηση καθώς και σε περιφέρειες που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Η διπλωματική εργασία μελετά τη συνεισφορά του ΕΤΠΑ στην κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα και καταλήγει σε διαπιστώσεις και προτάσεις για τις χώρες.

Οι διοικήσεις θα μπορούσαν να επανασχεδιάσουν τις παρεμβάσεις τους και να εκπονήσουν πολιτικές με γνώμονα τα πραγματικά δεδομένα, ιδιαίτερα στοιχεία και δυναμικό κάθε περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη την εκάστοτε κοινωνική κατάσταση και τις ιδιαιτερότητές της. Να κατευθύνουν πόρους προς την ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων ειδικά σε τοπικό επίπεδο και με τη συμβολή των τοπικών κοινωνιών, ώστε οι κοινωνικές επιχειρήσεις να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με τη φτώχια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Ενδεικτικά αναφέρονται ως πιθανές δράσεις, οι ακόλουθες: – ενθάρρυνση της σύνδεσης και συνεργασίας των κοινωνικών επιχειρήσεων με τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του δημόσιου αναπτυξιακού και γεωχωρικού σχεδιασμού, – ευρύτερη διάδοση της χρήσης των νέων τεχνολογιών ώστε να βελτιωθούν η δικτύωση, προβολή και η εξωστρέφεια των κοινωνικών επιχειρήσεων, – κατεύθυνση κοινωνικών επιχειρήσεων σε στοχευμένες δραστηριότητες – ενίσχυση λοιπών υποστηρικτικών δράσεων (δομές στήριξης, κλπ.) – συστηματική επικοινώνηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων για κοινωνικές επιχειρήσεις από το κράτος και τον τραπεζικό τομέα, συστημικό και συνεταιριστικό. Λέξεις – Κλειδιά Κοινωνική οικονομία, κοινωνική επιχειρηματικότητα, ενδυνάμωση κοινωνικών επιχειρήσεων, δημόσιες πολιτικές, ΕΔΕΤ, ΕΤΠΑ.

Προηγούμενο Άρθρο

Social Entrepreneurship and social capital through the lens of a cooperative in a rural area: the case of United Winemaking Agricultural Cooperative of Samos

Επόμενο Άρθρο

Πολιτικές για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας: διερευνώντας τη δυναμική της ΚΑΟ. Η περίπτωση της Π.Ε.Αργολίδας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική Οικονομία – Εναλλακτική λύση

Η ταινία «Κοινωνική Οικονομία — Εναλλακτική λύση» (Σκηνοθεσία: Σοφία Παπαχρήστου) έγινε με την υποστήριξη του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Νίκου Χρυσόγελου και του Ινστιτούτου Χάινριχ Μπελ. Η Σοφία Παπαχρήστου και ο Κωστής Παπαναστασάτος ταξίδεψαν 30 […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι προσφυγικές κατοικίες των συνοικισμών του Δυτικού Πειραιά. Ιστορική εξέλιξη και διερεύνηση προοπτικών αξιοποίησης: Νίκαια, Δραπετσώνα-Κερατσίνι

Περίληψη Η παρούσα Διπλωματική Εργασία διερευνά τις διαδικασίες εγκατάστασης των προσφύγων στο Δυτικό Πειραιά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, εστιάζοντας στο ρόλο των τοπικών και ευρύτερων κοινωνικών, χωρικών και πολιτικών πλαισίων. Επιπλέον, έχοντας […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η σκιαγράφηση του προφίλ του Κοινωνικά Υπεύθυνου Καταναλωτή

Η σκιαγράφηση του προφίλ του Κοινωνικά Υπεύθυνου Καταναλωτή (ΚΥΚΑ) στοχεύει στη δημιουργία ενός καμβά που περικλείει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν έναν καταναλωτή ως κοινωνικά υπεύθυνο και τον διαχωρίζουν από τον συμβατικό.