25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Συμμετοχική διακυβέρνηση και συνεργασία φορέων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Πιερίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας επικεντρώνεται στη συμμετοχική διακυβέρνηση τυπικών και άτυπων εγχειρημάτων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) καθώς και στις μορφές συνεργατισμού τους. Στηρίχθηκε σε ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες βιβλιογραφικές αναφορές, τη νομοθεσία, σε δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από το διαδίκτυο και τη μελέτη περιπτώσεων κοινωνικών και αλληλέγγυων φορέων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Πιερίας. Εξετάστηκε και μία περίπτωση ανενεργού φορέα για να προσδιοριστούν οι παράγοντες διακοπής της λειτουργίας του.

Αξιοποιώντας τις απόψεις δείγματος συμμετεχόντων σε σχετικό ερωτηματολόγιο, επιχειρήθηκε να κατανοηθεί η μορφή της εσωτερικής τους διοίκησης και οι εξωτερικές τους συνέργειες. Με τη σκιαγράφηση του θεωρητικού πλαισίου της μελέτης προσεγγίστηκε η έννοια της ΚΑΟ, των κοινωνικών επιχειρήσεων και των άτυπων εγχειρημάτων και αποδείχθηκε πως οι κοινές αξίες των μελών αποτελούν το βασικό στοιχείο συγκρότησης της ομάδας. Παράλληλα, θίγοντας τον τρόπο διακυβέρνησης των εξεταζόμενων φορέων, διαπιστώθηκε πως ο αποκλεισμός ενός ευρύτερου σχήματος ενδιαφερομένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, θέτει σε αμφισβήτηση τον χαρακτηρισμό του ως συμμετοχικό, χωρίς, ωστόσο, να αποτελεί ένδειξη απώλειας του δημοκρατικού του χαρακτήρα.

Ο συνεργατισμός βρίσκεται στον πυρήνα των φορέων της ΚΑΟ και οι ωφέλειές του αναγνωρίζονται απ’ όλους. Ωστόσο, το μεγάλο εύρος και η ποικιλία συνεργατών αποτελεί διακριτό στοιχείο των τυπικών φορέων, ενώ οι οντότητες χωρίς νομική υπόσταση επιλέγουν να συμμετάσχουν σε μικρότερα συλλογικά σχήματα. Με την αποτίμηση των στοιχείων της έρευνας, αναδείχθηκε ότι η διαφορετική ιδεολογική θεώρηση της λειτουργίας μεταξύ εγχειρημάτων με νομική και μη υπόσταση εμφανίζει τόσο κοινά στοιχεία όσο και διαφορές καθώς και πλήθος προκλήσεων.

Στόχος της εργασίας είναι να υποδειχθούν οι αρχές διακυβέρνησης και οι τρόποι εξωτερικής οργάνωσης εγχειρημάτων της ΚΑΟ που θα βοηθήσουν ήδη δραστηριοποιούμενους και μελλοντικούς κοινωνικούς φορείς, να τους αξιοποιήσουν και να κατανοήσουν σε βάθος τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει το οικοσύστημα συνεργατισμού της ΚΑΟ. Παράλληλα, αποσκοπεί να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω έρευνα.

Προηγούμενο Άρθρο

Αξιοποίηση της ΚΑΟ για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, μέσα από το παράδειγμα των κοινωνικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Επόμενο Άρθρο

Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία ως πρακτική συνεργασίας και δημοκρατικής διακυβέρνησης, σε περιπτώσεις μελέτης θεσμικής μορφής της ΚΑΟ και μη θεσμικής μορφής

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το crowdfunding ως μέσο χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων

Το crowdfunding είναι μια αναδυόμενη εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης που συνδέει εκείνους που μπορούν να δώσουν, να δανείσουν ή να επενδύσουν χρήματα απευθείας με εκείνους που χρειάζονται χρηματοδότηση για ένα συγκεκριμένο έργο. Συνήθως αναφέρε-ται σε δημόσιες […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η διοίκηση ανθρώπινων πόρων σε εγχειρήματα Κ.Α.Ο.: Η περίπτωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Εργασιακής Ένταξης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει ζητήματα διοίκησης ανθρώπινων πόρων αλλά και γενικότερης διακυβέρνησης στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης μέσα από την ανάδειξη και την ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Μοναστήρι ως Κοινό. Η περίπτωση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Αγιάς

Η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία» και εξετάζει την περίπτωση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου με έδρα την Ανατολή Αγιάς του Νομού Λάρισας. Σκοπός είναι να μελετήσει και να […]