25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Εννοιολογικές Προσεγγίσεις του Συνεργατισμού και Προεικονιστική του Διάσταση

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να διερευνήσει τόσο την έννοια του συνεργατισμού ως το μη μεταφράσιμο από το νομοθέτη τμήματος της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) όσο και τις προεικονιστικές πολιτικές του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός δια-επιστημονικού και αποαποικιακού πρίσματος και μίας μορφής γραφής που εμπνέεται από το απόσπασμα. Συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή επιλέγει να συνομιλήσει σε θεωρητικό επίπεδο κυρίως με τις Οικονομικές Γεωγραφίες, την γνώση γύρω από την ΚΑΛΟ τόσο από μια ακαδημαϊκή όσο και μια πρακτική πλευρά, τις Παγκόσμιες Πολιτικές της Ελπίδας και τις Αποαποικιακές Σπουδές.

Βασιζόμενη στο επιστημολογικό πλαίσιο των Επιστημολογιών του Νότου, χρησιμοποιεί την προεικονιστική και την κοινοτική έρευνα δράσης εντός της κοινότητας του CoOpenAir Festival – Φεστιβάλ Συνεργατισμού, παράγοντας ως ερευνητικά ευρήματα δέκα μοναδικές ιστορίες συνεργατικών εγχειρημάτων/συνδιοργανωτών του φεστιβάλ. Η ενεργή συμμετοχή του ερευνητή σε αυτό οικοσύστημα σε συνδυασμό τα ευρήματα αυτά καταλήγουν σε τρεις αναγνώσεις του παρόντος. Η πρώτη αποτελεί μια προσπάθεια συγγραφής της ιστορίας του παρόντος του συνεργατισμού, μέσω μιας χαρτογράφησης της πολιτικής γενεαλογίας και της διαγενεαλογίας του όρου. Με αυτό τον τρόπο εντοπίζονται γραμμές σκέψης που η όσμωση τους σε συνδυασμό με την αντίθεση προς θεσμικούς φορείς και άλλες αφηρημένες ουτοπίες οδήγησε στην ανάδυση του συνεργατισμού.

Η δεύτερη ανάγνωση αντιλαμβάνεται τον συνεργατισμό ως μία έννοια που έρχεται σε ρήξη με την οπτική του Κόσμου του Ενός-Κόσμου και καταλήγοντας σε κάποια πρώτα οντολογικά και επιστημολογικά συμπεράσματα. Αυτή η ανάγνωση αναγνωρίζει τον συνεργατισμό ως μία μετασχηματιστική πρωτοβουλία εντός του πληθυντόκοσμου των ανθρώπων. Η τελευταία ανάγνωση αναστοχάζεται πάνω στην προεικονιστική στρατηγική του συνεργατισμού τονίζοντας κάποιες από τις πιθανές δυσκολίες ή/και εμπόδια που μπορεί να ανακύψουν κατά τη διάκρεια κατάρτισης ενός αποκεντρωμένου σχεδίου δράσεις με πολλαπλές υποδομές.

Προηγούμενο Άρθρο

Η σημασία των συνεταιρισμών στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και στην αειφορία.

Επόμενο Άρθρο

Ζητήματα Διακυβέρνησης σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις μικρής κλίμακας: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η κοινωνική επιχείρηση στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της κοινωνικής διάστασης

Η παρούσα διπλωματική εργασία προσεγγίζει την κοινωνική διάσταση των κοινωνικών επιχειρήσεων στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα. Σκοπός της είναι μέσα από τα κριτήρια του δικτύου EMES να μελετησει το κατά πόσο οι διάφορες κοινωνικές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εναλλακτικές Πηγές Κοινωνικής Χρηματοδότησης – Χρηματοδότηση από το Πλήθος και Ομόλογα Κοινωνικού Αντικτύπου

Οι Φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν στην κοινωνία και στο γενικότερο οικοσύστημα, έχουν ανάγκη χρηματοδότησης και διασφάλισης των αναγκαίων πόρων, τουλάχιστον κατά τα πρώτα στάδια ίδρυσης τους. […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Καινοτόμες μορφές χρηματοδότησης της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση των Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου.

H παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να αναδείξει τις δυνατότητες που έχει η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία να αντλήσει χρηματοδότηση μέσα από καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία που βασίζονται στη κοινοτική πίστωση, στις συμπράξεις και στα συμβόλαια […]