25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσω

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσων» αφορά τη σχεδίαση και την υλοποίηση διδακτικών προτάσεων και εμπλουτισμένων καινοτόμων προσεγγίσεων μέσω της τεχνολογίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ειδικότερα, επιχειρήθηκε στην Ε’ Δημοτικού να σχεδιαστεί και να αξιολογηθεί ένα καθοδηγούμενο ερευνητικό σχέδιο (project) μέσω της ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού σεναρίου στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή», ενώ υπήρξαν αντίστοιχες διαθεματικές συνδέσεις με τα μαθήματα της Γλώσσας, των Εικαστικών και των Τ.Π.Ε.

Σκοπός της προτεινόμενης διπλωματικής εργασίας ήταν να διδαχθούν με έναν εμπλουτισμένο και σύγχρονο τρόπο οι έννοιες αυτοδιαχείριση, πολιτειότητα, κοινοί πόροι, ο θεσμός των κοινών και η σύνδεση τους με την κοινωνία σήμερα, η ορθολογική χρήση των πόρων και τέλος τα χαρακτηριστικά των κοινών δομών διακυβέρνησης. Μεθοδολογικά χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα η οποία κρίνεται καταλληλότερη ώστε να διερευνηθούν οι ιδέες και οι αντιλήψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα. Ειδικότερα, υπήρξε παρατήρηση και συμπλήρωση ημερολογίου για κάθε διδακτική ώρα από την ερευνήτρια. Σε επίπεδο παραγωγής διδακτικού υλικού δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό σενάριο (6-8 διδακτικών ωρών) με τη μορφή καθοδηγούμενου project με τα αντίστοιχα φύλλα δραστηριοτήτων, σύντομοι οδηγοί για τον εκπαιδευτικό και μαθητή/ήτρια σε σχέση με τη χρήση των ΤΠΕ, παρουσιάσεις (ppt) καθώς και ότι άλλο εκπαιδευτικό υλικό χρειάστηκε από τις επιμέρους ανάγκες που προέκυψαν.

Ευελπιστούμε η προτεινόμενη διπλωματική εργασία να συμβάλει στο πεδίο της εκπαίδευσης και των Κοινών, όπου δεν υπάρχουν αρκετές αντίστοιχες ερευνητικές εργασίες καθώς και στον εμπλουτισμό της βιβλιογραφίας και της έρευνας γενικότερα.

Προηγούμενο Άρθρο

Αστικό κενό ή αστικό κοινό: Πολυχώρος λιπασμάτων Δραπετσώνας

Επόμενο Άρθρο

Η ωριμότητα της ομάδας και η επίδρασή της στην εξέλιξη των εγχειρημάτων της Κοινωνικής Οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η σημασία των συνεταιρισμών στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και στην αειφορία.

Η βιώσιμη/αειφόρος ανάπτυξη αποτέλεσε σημαντικό στόχο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως μέσω της «Στρατηγικής 2020» και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσκαλέσει τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις εθνικές τους πολιτικές επιλογές στους οικονομικούς στόχους […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οικοδομώντας Οικοσύστημα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με έμφαση στην Κοινωνική Καινοτομία: Το παράδειγμα του Κιλκίς

Είναι γεγονός πως η κοινωνία των πολιτών, ειδικά σε περιόδους έντονης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης δραστηριοποιείται και αναλαμβάνει να δώσει λύσεις σε ανάγκες που μένουν ακάλυπτες από την αγορά και το κράτος. Στην περίπτωση του […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα Κοινά (Commons), P2P, οι Πλατφόρμες Πολιτών και το κίνημα της Νέας Αυτοδιοίκησης (New Municipalism)

Η παρούσα διπλωματική ασχολείται με τα Κοινά και σε αυτήν παρουσιάζονται κάποια χαρακτηριστικά τους. Ενδεικτικά αναφέρονται έννοιες των κοινών όπως η τραγωδία των Κοινών, η περίφραξη και η περιφρούρηση των ορίων των κοινών. Ακόμη, παρουσιάζονται […]