25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η σημασία των συνεταιρισμών στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και στην αειφορία.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η βιώσιμη/αειφόρος ανάπτυξη αποτέλεσε σημαντικό στόχο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως μέσω της «Στρατηγικής 2020» και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσκαλέσει τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις εθνικές τους πολιτικές επιλογές στους οικονομικούς στόχους αυτής.

Σήμερα περισσότερες τομεακές πολιτικές για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς κάνουν ευθεία αναφορά στα κριτήρια της βιώσιμης/αειφόρου ανάπτυξης. Αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής αυτής πολιτικής είναι η μεταστροφή των εθνικών κλαδικών και τομεακών πολιτικών για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στις εθνικές τους οικονομίες. Στις πολιτικές για τον τερματισμό της φτώχειας και τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων θα πρέπει να ενταχθούν και οι πολιτικές για την υποστήριξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ιδιαίτερα στους ενεργούς και αναπτυσσόμενους συνεταιρισμούς και μάλιστα με τα κριτήρια της βιώσιμης ανάπτυξης. Συνεπώς, οι συνεταιρισμοί πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής περιφερειακής ολοκλήρωσης.

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει το ρόλο των συνεταιρισμών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της τελευταίας οικονομικής ύφεσης που επηρέασε την αναπτυξιακή πορεία τόσο της χώρας μας όσο και της Ευρώπης. Για την επίτευξη του ερευνητικού σκοπού και την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων διεξήχθη δευτερογενής έρευνα τόσο με τη χρήση επιστημονικών πηγών, άρθρα και σχετικές επιστημονικές εκδόσεις, όσο και με την αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων για τους συνεταιρισμούς που συλλέχτηκαν από διεθνείς, ευρωπαϊκούς και ελληνικούς φορείς.

Η εργασία ανέδειξε την ανθεκτικότητα των συνεταιριστικών επιχειρηματικών μορφών σε δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, τη δυνατότητα αφομοίωσης των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και τη συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική ευημερία και τον περιβαλλοντικό σεβασμό. Επιπλέον, η ανθεκτικότητα των συνεταιρισμών εν μέσω οικονομικής κρίσης συνδέεται με σταθερότητα και αύξηση του κύκλου εργασιών, με διατήρηση της εργασιακής απασχόλησης και με συμβολή στη μείωση της ανεργίας της εθνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η διπλωματική εργασία ανέδειξε ότι οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη αποτελούν ένα εναλλακτικό κοινωνικό-οικονομικό μοντέλο, που πρωτίστως στηρίζεται στις αρχές της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, με σκοπό τη δημιουργία κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών ωφελειών για τα άτομα και τις κοινωνίες.

Τέλος, η διπλωματική εργασία ανέδειξε τις διαφορές των συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε σχέση με τις παραδοσιακές επιχειρήσεις της οικονομίας της ανοικτής αγοράς δίνοντας έμφαση στον ανθρωποκεντρικό και κοινωνικό χαρακτήρα των συνεταιρισμών που μπορούν να δημιουργούν βιώσιμες λύσεις στα οικονομικά, τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά ζητήματα των χωρών που δραστηριοποιούνται.

Προηγούμενο Άρθρο

Η Διαφάνεια Πολιτικής στον κοινωνικό χρηματοπιστωτικό τομέα: Η περίπτωση της Σκωτίας

Επόμενο Άρθρο

Εννοιολογικές Προσεγγίσεις του Συνεργατισμού και Προεικονιστική του Διάσταση

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΟ

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί την αξιολόγηση του κοινωνικού οφέλους κατά την διαδικασία παραγωγής εγχειρημάτων ΚΑΟ μέσα από την εξέταση ελληνικών περιπτώσεων. Η μέθοδος που επιλέχτηκε για την μέτρηση του κοινωνικού οφέλους είναι η μέθοδος μέτρησης […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Διαφάνεια Πολιτικής στον κοινωνικό χρηματοπιστωτικό τομέα: Η περίπτωση της Σκωτίας

Η Διαφάνεια Πολιτικής στις ετήσιες αναφορές των ΚT εμπεριέχεται στην ίδια την ουσία ύπαρξης αυτών των επιχειρήσεων που σκοπό έχουν τη στήριξη της ΚΟ. Η συμπερίληψη της στις ετήσιες αναφορές έγινε πιο έντονη μετά την […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Πολιτικές χωρικής ανάπτυξης και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές της χωρικής ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας καπιταλιστικής οικονομίας που δείχνει σημάδια «κόπωσης». Ξεκινάμε με την κριτική στην ανάπτυξη. Ένα όρο τόσο αόριστο που όμως ακολουθείται ως τις […]