26 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί ως πρακτική ενδυνάμωσης της γυναικείας θέσης στην τοπική κοινωνία. Μελέτη περίπτωσης

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση και ανάδειξη του γυναικείου ρόλου. Ο βασικός ερευνητικός στόχος της εργασίας, είναι να μελετηθεί η συμβολή των συνεταιριστικών εγχειρημάτων στην προσωπική, οικονομική και κοινωνική αυτοτέλεια των γυναικών, όπως επίσης τα προβλήματα που μπορεί να ανακύπτουν.

Για να επιτευχθεί ο στόχος, η εργασία ακολούθησε τη μέθοδο της ποιοτικής έρευνας και τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν με την αξιοποίηση του μεθοδολογικού εργαλείου των ημιδομημένων συνεντεύξεων σε μέλη τριών γυναικείων συνεταιρισμών. Η διάρθρωση της εργασίας χωρίστηκε σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται θεωρητική μελέτη σχετικά με τους συνεταιρισμούς, την ιστορική εξέλιξη του θεσμού, τους πρωτεργάτες του συνεταιριστικού κινήματος, τις αξίες και τις αρχές, το νομικό πλαίσιο, τις κατηγορίες και την εμφάνιση και εξέλιξη του θεσμού στη χώρα μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετώνται οι γυναικείοι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα, η εμφάνιση και εξέλιξη τους, οι τομείς που δραστηριοποιούνται, προγράμματα που εφαρμόστηκαν και συνέβαλαν στη στήριξή τους, καθώς και πλεονεκτήματα και προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί στην πολυετή παρουσία τους, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι ερευνητικοί στόχοι, το πλαίσιο έρευνας και περιγράφεται η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε και ακολουθήθηκε για τη διερεύνηση του θέματός μας. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται οι μελέτες περίπτωσης σύμφωνα με το ιστορικό σύστασής τους και τους τομείς που δραστηριοποιούνται.

Επιπλέον, καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται τα ερευνητικά αποτελέσματα σύμφωνα με τους ερευνητικούς στόχους. Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί, σύμφωνα με τα ευρήματα, παρουσιάζονται ως βασικοί τομείς ενδυνάμωσης του γυναικείου ρόλου στις αγροτικές περιοχές, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση της ευζωίας, αυτονομίας και αυτοπεποίθησης των γυναικών, αλλά και στην κατάρριψη πατριαρχικών στερεοτύπων.

Προηγούμενο Άρθρο

Οι διεργασίες της ομάδας ως βασικό συστατικό των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης: Μελέτες περίπτωσης σε Ιταλία, Σουηδία και Ελλάδα

Επόμενο Άρθρο

Η συμβολή των εγχειρημάτων της Κ.Α.Ο. στην τοπική ανάπτυξη. Η περίπτωση του Αγροτικού Συνεταιρισμού “Ένωση Αγρίνιου”

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Οικοσύστημα Συνεργατισμού Καρδίτσας ως Κοινό: Η Διάσταση της Εμπιστοσύνης

Iστορικά έχει αποδειχτεί, ότι η αυτοδιαχείριση, ως μια εναλλακτική μορφή οργάνωσης του τρόπου με τον οποίο μια κοινωνία αναπαράγεται, μπορεί να είναι βιώσιμη. Οι προοπτικές της βιωσιμότητας κρίνονται από διάφορους παράγοντες. Από την σκοπιά της […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι συστάδες επιχειρηματικότητας ως μοντέλο για την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η τεχνολογική εξέλιξη και η ανάπτυξη των επικοινωνιών και των μεταφορών των τελευταίων δεκαετιών οδηγούν όλο και πιο κοντά σε μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και σε μια αντίστοιχα οικουμενική οικονομία. Η τάση αυτή πιέζει προς τη […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αποκατάσταση και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς με γνώμονα την αυτοδιαχείριση και την αναζωογόνηση της τοπικής κοινότητας. Ένας πιλοτικός σχεδιασμός στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στην εναλλακτική προσέγγιση προστασίας και αειφόρου διαχείρισης της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου μέσα από όρους της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Επιχειρείται ένας πιλοτικός σχεδιασμός ενός δικτύου […]