25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Διακυβέρνηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Συμβολή τους στη Δημιουργία Θετικού Κοινωνικού Αντικτύπου

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται η περίπτωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, ως οργανώσεων της Κοινωνικής Οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι τρόποι διακυβέρνησης τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ομάδα, ως πυρήνα των εγχειρημάτων αυτών, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και στις διαδικασίες που απαιτούνται για την λειτουργία τους, όπως οι συναντήσεις της ομάδας, η λήψη των αποφάσεων, η χρηματο-οικονομική διοίκηση και η αντιμετώπιση συγκρούσεων και άλλων δυσλειτουργιών που μπορεί να εμφανιστούν. Ακόμη εξετάζεται η δημιουργία του κοινωνικού αντικτύπου, που προκύπτει ως αποτέλεσμα της λειτουργίας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, οι πιθανοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να κλιμακωθεί, καθώς και οι προκλήσεις που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της κλιμάκωσης.

Σκοπός της εργασίας είναι, πέρα από την παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των κοινωνικών επιπτώσεων της λειτουργίας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, η συσχέτιση της δημιουργίας κοινωνικού αντικτύπου, ως απώτερου σκοπού τους, με τις δημοκρατικές δομές διακυβέρνησης και λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην απαιτούμενη δέσμευση με τις αξίες και τις αρχές που χαρακτηρίζουν το πεδίο, όπως η αυτονομία, η ισότητα μεταξύ των μελών και ο υψηλός βαθμός συμμετοχικότητας, προκειμένου να μην αλλοιώνεται ο αρχικός χαρακτήρας και ο προσανατολισμός των εγχειρημάτων. Για την συγγραφή της εργασίας, αξιοποιήθηκαν ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, διαδικτυακές πηγές καθώς και οι απαραίτητες γνώσεις που αποκτήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Προηγούμενο Άρθρο

Ηθικές Τράπεζες και Τραπεζικό Σύστημα

Επόμενο Άρθρο

Αξιοποίηση της ΚΑΟ για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, μέσα από το παράδειγμα των κοινωνικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Πολιτικές για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας: διερευνώντας τη δυναμική της ΚΑΟ. Η περίπτωση της Π.Ε.Αργολίδας

Στα πλαίσια της τρέχουσας δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων ακινήτων και η προσέλκυση επενδυτών δη για μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο ανάπτυξης και εθνικής ανάταξης για την Ελληνική Κυβέρνηση, όσο και πεδίο […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Περιβαλλοντικές πιέσεις και προκλήσεις συλλογικής διαχείρισης των Κοινών Φυσικών Πόρων σε προστατευόμενες περιοχές: η περίπτωση του όρους Υμηττού

Ο Υμηττός είναι ο ανατολικότερος ορεινός όγκος του λεκανοπεδίου της Αττικής που γειτνιάζει σε μεγαλύτερο βαθμό με τη δόμηση της πρωτεύουσας και των προαστίων της. Παράλληλα είναι μία περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και περιβαλλοντικής σημασίας […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αποτύπωση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών σκοπών των Κοι.Σ.Π.Ε. μέσα από τη διαδικτυακή τους παρουσία

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στο να χαρτογραφήσει τη διαδικτυακή παρουσία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.). Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης (ΚΕΕΕ) των ατόμων που βιώνουν αποκλεισμό εξαιτίας προβλημάτων ψυχικής υγείας (λήπτες/ριες […]