25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Ανάλυση επιχειρηματικών μοντέλων στον κλάδο της πολιτιστικής βιομηχανίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στην παρούσα διπλωματική εργασία με βάση στοιχεία που αντλήθηκαν από επικοινωνία με στελέχη κοινωνικών επιχειρήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες θεωρητικές απόψεις για τα επιχειρηματικά μοντέλα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων, έγινε μία προσπάθεια να απαντηθούν ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν τις ιδιαιτερότητες εφαρμογής επιχειρηματικών μοντέλων σε κοινωνικές επιχειρήσεις με πολιτιστική δραστηριότητα καθώς και η επιλογή του κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου προκειμένου να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της κοινωνικής και εμπορικής αξίας των εν λόγω επιχειρήσεων.

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία συνοπτική αναφορά στα βασικά στοιχεία των επιχειρηματικών μοντέλων, συγκεκριμενοποιούνται τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού μοντέλου που δύναται να εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας και αναφέρονται οι σημαντικότερες παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του κοινωνικού επιχειρηματικού μοντέλου. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τις κύριες νομικές μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες και Ιδρύματα) καθώς και τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων αυτών. Επίσης, το κεφάλαιο κλείνει με μία συνοπτική αναφορά στον όρο πολιτιστικές δημιουργικές βιομηχανίες.

Το τρίτο κεφάλαιο αφορά πέντε μελέτες περιπτώσεων: την ΚΟΙΝΣΕΠ Art of Team Santorini,την ΚΟΙΝΣΕΠ Βέγας Εκδοτική Πολιτιστική, την ΚΟΙΝΣΕΠ Action Plus, την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Διογένης ΜΚΟ που εκδίδει το περιοδικό Σχεδία και την ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ με βασικό αντικείμενο το κουκλοθέατρο. Για τη συγγραφή του κεφαλαίου αυτού έχουν αντληθεί στοιχεία κυρίως από επικοινωνία με στελέχη κοινωνικών επιχειρήσεων τα οποία προσαρμόστηκαν στον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου των Osterwalder και Pigneur. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά σε προτάσεις, προβληματισμούς, συμπεράσματα και προοπτικές για την εφαρμογή του κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου σε πολιτιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας.

Η επιλογή του κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας καθώς όχι μόνο θα αυξηθούν οι πιθανότητες βιωσιμότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων αλλά θα συμβάλει και στη βελτιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής αξίας. Άλλωστε όπως είναι προφανές, δεν αναζητούμε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, καθώς δε συναντάμε εξαιρετικά πολύπλοκα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά στον τομέα των πολιτιστικών επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας αλλά έναν καμβά, ο οποίος θα αποτυπώνει με σαφήνεια τους κοινωνικούς στόχους και την αποστολή της επιχείρησης, ώστε να προκύπτει με σαφήνεια, η σχέση αλληλεπίδρασης της παραγόμενης εμπορικής και κοινωνικής αξίας.

Προηγούμενο Άρθρο

Ζητήματα Διακυβέρνησης σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις μικρής κλίμακας: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Επόμενο Άρθρο

Εξερευνώντας τον χώρο των ψηφιακών κοινών στην Ελλάδα: η περίπτωση του P2P Lab.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Σύσταση και χρηματοδότηση ενός εγχειρήματος ΚΑΟ. Η περίπτωση ενός συνεταιριστικού καφενείου

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη σύσταση και χρηματοδότηση ενός εν δυνάμει εγχειρήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, την περίπτωση ενός συνεταιριστικού καφενείου, μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού. Στα πρώτα κεφάλαια […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διακυβέρνηση εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Εταιρική Διακυβέρνηση – Η περίπτωση της επιχείρησης “Η μικρή Φρίντα Κοιν.Σ.Επ.”

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (ΚΑΟ) αρχίζει να δραστηριοποιείται πιο έντονα στην χώρα μας. Η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που αποτελούν μορφή της ΚΑΟ είναι διαφορετική από ό,τι στις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Οικοσύστημα Συνεργατισμού Καρδίτσας ως Κοινό: Η Διάσταση της Εμπιστοσύνης

Iστορικά έχει αποδειχτεί, ότι η αυτοδιαχείριση, ως μια εναλλακτική μορφή οργάνωσης του τρόπου με τον οποίο μια κοινωνία αναπαράγεται, μπορεί να είναι βιώσιμη. Οι προοπτικές της βιωσιμότητας κρίνονται από διάφορους παράγοντες. Από την σκοπιά της […]