25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η αποτύπωση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών σκοπών των Κοι.Σ.Π.Ε. μέσα από τη διαδικτυακή τους παρουσία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στο να χαρτογραφήσει τη διαδικτυακή παρουσία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.). Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης (ΚΕΕΕ) των ατόμων που βιώνουν αποκλεισμό εξαιτίας προβλημάτων ψυχικής υγείας (λήπτες/ριες υπηρεσιών ψυχικής υγείας), και ως ΚΕΕΕ έχουν τρεις σκοπούς: τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον πολιτικό. Εδώ, επικεντρωνόμαστε στο πώς αποτυπώνεται η εκπλήρωση των σκοπών αυτών, μέσα από τις ιστοσελίδες που διατηρούν τα ίδια τα εγχειρήματα.

Όσον αφορά τον οικονομικό σκοπό των Κοι.Σ.Π.Ε., εξετάστηκαν οι οικονομικές τους δραστηριότητες και αναδείχθηκε ότι αυτές δεν περιορίζονται στην παραγωγή αγαθών, αλλά περιλαμβάνουν και την παροχή υπηρεσιών, ενώ δεν λείπουν και παραδείγματα καινοτόμων υπηρεσιών ή/και προϊόντων/υπηρεσιών με περιβαλλοντική στόχευση. Κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα παραμένει η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με βασικό πελάτη τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με εγχειρήματα του τρίτου τομέα της οικονομίας να έρχονται δεύτερα, επαγγελματικοί σύλλογοι και συνδικάτα κυρίως από τον τομέα της υγείας να ακολουθούν, όπως και ελάχιστες ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Ως προς τη διαφάνεια των οικονομικών τους στοιχείων, ελάχιστα εγχειρήματα δημοσίευσαν στοιχεία, όμως αναδείχθηκε μία καλή πρακτική που αφορούσε την ανάρτηση και κοινωνικού απολογισμού, πέραν του οικονομικού. Όσον αφορά τον κοινωνικό σκοπό, εξετάστηκαν οι αναρτημένες ανακοινώσεις θέσεων εργασίας, από όπου προκύπτει ότι η εν δυνάμει απασχόληση των ληπτών/ριών δεν αφορά μόνιμη ή μακροπρόθεσμη εργασία, σε αντίθεση με τις θέσεις που αποσκοπούν στους διοικητικούς υπαλλήλους των Κοι.Σ.Π.Ε. Γενικά προσμετρώνται τυπικά και κοινωνικά κριτήρια, και σε ορισμένες περιπτώσεις υφίστανται κριτήρια αποκλεισμού και λύσης της συνεργασίας. Για τους/ις λήπτες/ριες υπάρχει σε δύο Κοι.Σ.Π.Ε. υποστήριξη για την ανεύρεση εργασίας στην ελεύθερη αγορά και σε διάφορους Κοι.Σ.Π.Ε. προγράμματα για ανεύρεση εργασίας στα ίδια τα εγχειρήματα.

Τέλος, όσον αφορά τον πολιτικό σκοπό, αναδείχθηκε ότι αρκετά εγχειρήματα υποστηρίζουν τους υπόλοιπους Κοι.Σ.Π.Ε. ενσωματώνοντας στοιχεία των τελευταίων στις ιστοσελίδες τους, αποτελώντας ένδειξη έλλειψης ανταγωνισμού και ύπαρξης συλλογικής ταυτότητας. Η Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε. υποστηρίζει τα εργασιακά δικαιώματα των ληπτών/ριών, ενώ οι ίδιοι οι Κοι.Σ.Π.Ε., μέσα από ενημερωτικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις τέχνης, πολιτισμού και αθλητισμού, προωθούν την κοινωνική ενσωμάτωση των ληπτών/ριών.

Προηγούμενο Άρθρο

l’Asilo Commoning Culture

Επόμενο Άρθρο

Το Μοναστήρι ως Κοινό. Η περίπτωση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Αγιάς

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Συγκρίνοντας την Τραπεζική Εποπτεία Συνεταιριστικών και Συστημικών Τραπεζών: Λειτουργία, Περιορισμός ή Προαγωγή της ΚAO;

Το Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, ρύθμισης και εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων περιλαμβάνει διαδικασίες εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης από εποπτικές αρχές που εξετάζουν τις στρατηγικές, τις διαδικασίες, τους μηχανισμούς που εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Στόχος αυτής της […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εκπαίδευση και Υποστηριζόμενη Απασχόληση σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση του Κοι.Σ.Π.Ε. Ηλιοτρόπιο

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τη συμβολή που έχουν οι έννοιες της εκπαίδευσης και της υποστηριζόμενης απασχόλησης στο πλαίσιο λειτουργίας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Περιορισμένης Ευθύνης ( Κοι.Σ.Π.Ε. ) Ηλιοτρόπιο. Οι […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Επιχειρηματικό μοντέλο κοινωνικών εγχειρημάτων διαχείρισης απορριμμάτων

Το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα, η οποία χαρακτηρίζεται, στην πλειονότητά της, από έντονο καταναλωτισμό. Αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ενσωμάτωσης κοινωνικής καινοτομίας ή με άλλα λόγια μιας νέας λύσης […]