25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Εξερευνώντας τον χώρο των ψηφιακών κοινών στην Ελλάδα: η περίπτωση του P2P Lab.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη και μελέτη δομών ψηφιακών κοινών στον ελληνικό χώρο. Η πιο γνωστή οργανωμένη τέτοια δομή που εστιάζει στην ανάπτυξη των ψηφιακών κοινών και την τεχνολογία είναι το P2P Lab στα Ιωάννινα. Στο πλαίσιο αυτό η εργασία εστίασε στο εγχείρημα-παράδειγμα του P2P Lab για να το μελετήσει και να αναδείξει τα στοιχεία που το συνθέτουν το ίδιο το Lab ως κοινό. Σε μεθοδολογικό επίπεδο η εργασία στηρίχθηκε σε δευτερογενή αλλά και σε πρωτογενή δεδομένα σε μια κατά βάση ποιοτική και συνθετική ανάλυση χρησιμοποιώντας την Οστρομική προσέγγιση για την αποτίμηση του Lab ως κοινού.

Το υπάρχον έντυπο και κυρίως διαδικτυακό υλικό αποτέλεσαν τις κυριότερες πηγές ενώ τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώθηκαν, προσδιορίστηκαν πιο αναλυτικά και διευρύνθηκαν σε μια εκτενή, δια ζώσης, δομημένης -αλλά ανοιχτού τύπου- ελεύθερη συζήτηση υπό μορφή συνέντευξης που έκανε ο ερευνητής με τρία μέλη του πυρήνα του Lab. Η ανάλυση έδειξε ότι το P2P Lab αποτελεί κοινό με τη δομή και λειτουργία του να ακολουθεί τις πρακτικές που μελετά και τις ιδεολογίες που ενστερνίζεται. Οι έννοιες της εμπιστοσύνης, της ισοτιμίας και της συλλογικότητας κυριαρχούν στον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της ομάδας. Παρατηρείται δηλαδή τρόπον τινά μια ιδεολογική συνέπεια των αρχών και των πράξεών του.

Προηγούμενο Άρθρο

Ανάλυση επιχειρηματικών μοντέλων στον κλάδο της πολιτιστικής βιομηχανίας

Επόμενο Άρθρο

Το crowdfunding ως μέσο χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η σημασία των συνεταιρισμών στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και στην αειφορία.

Η βιώσιμη/αειφόρος ανάπτυξη αποτέλεσε σημαντικό στόχο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως μέσω της «Στρατηγικής 2020» και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσκαλέσει τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις εθνικές τους πολιτικές επιλογές στους οικονομικούς στόχους […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διερευνώντας τη λειτουργία της ομάδας του προσωπικού σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα: Ομοιότητες και Διαφορές

Η διπλωματική εργασία προέκυψε από ενδιαφέρον για το πώς λειτουργούν ως ομάδες οι εργαζόμενοι σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα, στο κομμάτι της συνεργασίας, της εμπιστοσύνης, των συγκρούσεων και των […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Επιχειρηματικό μοντέλο κοινωνικών εγχειρημάτων διαχείρισης απορριμμάτων

Το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα, η οποία χαρακτηρίζεται, στην πλειονότητά της, από έντονο καταναλωτισμό. Αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ενσωμάτωσης κοινωνικής καινοτομίας ή με άλλα λόγια μιας νέας λύσης […]