25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Τα Κοινά (Commons), P2P, οι Πλατφόρμες Πολιτών και το κίνημα της Νέας Αυτοδιοίκησης (New Municipalism)

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική ασχολείται με τα Κοινά και σε αυτήν παρουσιάζονται κάποια χαρακτηριστικά τους. Ενδεικτικά αναφέρονται έννοιες των κοινών όπως η τραγωδία των Κοινών, η περίφραξη και η περιφρούρηση των ορίων των κοινών. Ακόμη, παρουσιάζονται κάποιες από τις διαφορετικές προσεγγίσεις και καταπιάνομαι με τις αρχές διαχείρισης των κοινοτικών δομών διαχείρισης. Αναζητήθηκαν πηγές και πληροφορίες σε ξενόγλωσση αλλά και ελληνική βιβλιογραφία, καθώς και σε σχετικές ιστοσελίδες με τις πλατφόρμες πολιτών.

Αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα, επιχειρήθηκε η άντληση χρήσιμων πληροφοριών, προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος που σχεδιάζονται δημοκρατικά οι πλατφόρμες πολιτών Σημαντικό στοιχείο της εργασίας αποτελούν τα ψηφιακά Κοινά. Και αυτό διότι συνδέονται με το βασικό επιχείρημα της εργασίας το οποίο εστιάζει στην αναζήτηση πιθανών τρόπων αξιοποίησης των πρακτικών και των ιδεών των Κοινών, της Ομότιμης Παραγωγής, βασισμένης στα Κοινά, των Πλατφορμών Πολιτών και του Κινήματος της Νέας Αυτοδιοίκησης στην ελληνική πραγματικότητα, και πιο συγκεκριμένα στην διακυβέρνηση δήμων και τοπικών κοινοτήτων, μέσα από πρακτικές και ιδέες που αναπτύχθηκαν στον νέο ψηφιακό κόσμο. Ακόμα, η Ομότιμη Παραγωγή, βασισμένη στα Κοινά αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο αφού φαίνεται ότι διασυνδέεται με την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων διακυβέρνησης των τοπικών ζητημάτων βρισκόμενη σε αντίθεση με το κυρίαρχο παράδειγμα κοινωνικοοικονομικής οργάνωσης.

Επιπρόσθετα, θα αναφερθούμε στις Πλατφόρμες Πολιτών όπως και πως έχει αναδειχθεί η τοπική αυτοδιοίκηση ως το πεδίο που θα μπορούσε να ξεκινήσει η αλλαγή και να εφαρμοσθούν πρακτικές και παραδείγματα διακυβέρνησης από τα κοινά . Στη συνέχεια θα κάνουμε μια σύνδεση και με το αναδυόμενο κίνημα της Νέας Αυτοδιοίκησης, όπου φαντάζει ως ένας ιδεολογικός πολιτικός παράγοντας που θα μπορούσε να γίνει το πεδίο που θα σχεδιαστούν και θα δομηθούν εναλλακτικά δημοτικά εγχειρήματα Κλείνοντας, θα αναφερθούμε εκτενώς για τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί το Decidim αλλά και πως αλληλεπιδρά με τρόπο αμεσοδημοκρατικό και ανοιχτό με τους χρήστες.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Παρόλα αυτά, από κάπου θα πρέπει να γίνει η αρχή και μάλλον η αρχή θα πρέπει να γίνει τοπικά και στη συνέχεια, μέσω της συνεργασίας των τοπικών κοινοτήτων, να επεκταθεί η αλλαγή παραπάνω με τρόπο αρθρωτό, με γνώμονα το περιβάλλον, την κοινότητα και τις ανθρώπινες αξίες.

Προηγούμενο Άρθρο

Η συμβολή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην τοπική ανάπτυξη. Μια εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης για την βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων

Επόμενο Άρθρο

Οι πολιτικές της Ε.Ε. για την προώθηση της ΚΑΟ – Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών & Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και οι προκλήσεις για τη νέα Περίοδο 2021-2027. Οι περιπτώσεις των ΠΕΠ Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διαχείριση απορριμμάτων και κυκλική οικονομία στους ΟΤΑ υπό το πρίσμα της κοινωνικής οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης Περιφέρεια Αττικής

Επί της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετώνται εκτενώς οι έννοιες της κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας και εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο οι αρχές της κυκλικής οικονομίας έχουν ενσωματωθεί από τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής, ως προς […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Κοινωνική Ασφάλιση στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμοστήκαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα αποδεικνύουν ότι ο καπιταλισμός ανασυγκροτείται μέσα από τις κρίσεις που παράγει και αναδεικνύεται σε κυρίαρχο επί ανθρώπων και φύσης. Η υγεία, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Βιωματική μάθηση μεταξύ ομοτίμων: τα οφέλη της στην εκπαίδευση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας. Αποτίμηση πρακτικής εφαρμογής

Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνούμε τα αποτελέσματα μιας εφαρμογής βιωματικής μάθησης μεταξύ μελών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) σε πλαίσιο ομοτιμίας, και τα οφέλη που έχει μια τέτοια προσέγγιση για τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο και το πεδίο […]