25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Αλληλασφαλιστικές και συνεταιριστικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις: ο οικονομικός και κοινωνικός τους αντίκτυπος

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αλληλασφάλιση και την συνεταιριστική ασφάλιση, και ειδικότερα την παρουσίαση της θεωρίας και των βασικών στοιχείων σχετικά με το μέγεθος και τη δυναμική του τομέα, όπως και τη μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων αλληλασφαλιστικών και συνεταιριστικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Στόχος της εργασίας είναι η εξέταση της εμφάνισης, εξέλιξης και εδραίωσης των αλληλασφαλιστικών/ συνεταιριστικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, η οικονομική τους ευρωστία, η ανάλυση του τρόπου οργάνωσής τους, η αλληλεπίδραση με τα μέλη/ασφαλισμένους, όπως και της ευρύτερης συνεισφοράς τους στην οικονομική ανάπτυξη και στη διατήρηση της κοινωνικής σταθερότητας. Η άντληση και η επιλογή πληροφοριών και δεδομένων υλοποιήθηκε με γνώμονα τον σχηματισμό μιας συνολικής εικόνας για τον αλληλασφαλιστικό/ συνεταιριστικό ασφαλιστικό τομέα και με ιδιαίτερη έμφαση στις μελέτες περίπτωσης. Επιχειρείται μια αξιολόγηση της εφαρμογής των βασικών αρχών και αξιών της αλληλασφάλισης/ συνεταιριστικής ασφάλισης, της διαφύλαξης της φύσης και των διακριτών χαρακτηριστικών τους, αλλά και της ικανότητας προσαρμογής των επιχειρήσεων στις συνθήκες και απαιτήσεις της σύγχρονης ασφαλιστικής αγοράς. Ταυτόχρονα εξετάζονται οι παράγοντες εκείνοι που συμβάλλουν στην μακροπρόθεσμη και αειφόρο ανάπτυξή των επιχειρήσεων με το επίκεντρο την ευημερία του ατόμου και της κοινωνίας έναντι της επιδίωξης του κέρδους. Οι τρεις μελέτες περίπτωσης επιλέχθηκαν με διαφορετικά κριτήρια ώστε να υπάρξει μία όσο πιο σφαιρική κάλυψη της θεωρίας και εξαγωγή συμπερασμάτων, όπως και μία εξέταση του εύρους των δραστηριοτήτων και των μεθόδων στήριξης και προστασίας της κοινωνίας.

Τα αποτελέσματα από την παρουσίαση των θεωρητικών και οικονομικών στοιχείων και την σύγκριση των περιπτώσεων συντείνουν στο συμπέρασμα της καθοριστικής παρουσίας, ευρείας αναγνώρισης και συμβολής των αλληλασφαλιστικών και συνεταιριστικών ασφαλιστικών δομών στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και στην μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία.

Προηγούμενο Άρθρο

Το οικοσύστημα της Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα και η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Δημόσιες πολιτικές, εμπόδια και προτάσεις

Επόμενο Άρθρο

Καινοτόμες μορφές χρηματοδότησης της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση των Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Καταγραφή της στρατηγικής του Κοινωνικού Μάρκετινγκ εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και συμβατικών επιχειρήσεων

Το Κοινωνικό Μάρκετινγκ χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές ίδιες με αυτές του εμπορικού Μάρκετινγκ, με σκοπό να μελετήσει και να εφαρμόσει προγράμματα, που είναι σχεδιασμένα για να φέρουν κοινωνικές αλλαγές, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η σημασία των συνεταιρισμών στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και στην αειφορία.

Η βιώσιμη/αειφόρος ανάπτυξη αποτέλεσε σημαντικό στόχο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως μέσω της «Στρατηγικής 2020» και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσκαλέσει τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις εθνικές τους πολιτικές επιλογές στους οικονομικούς στόχους […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Προοπτικές αξιοποίησης δημόσιων και δημοτικών κτιρίων και αργουσών επιχειρήσεων μέσα από την ένταξή τους στο Οικοσύστημα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα της κρίσης σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε μια εναλλακτική προσέγγιση για την λύση των προβλημάτων που ταλάνιζαν την κοινωνική σταθερότητα. Η αδυναμία του κράτους να αντιμετωπίσει τα συνεχώς αυξανόμενα […]