22 Ιουλίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Διαχείριση απορριμμάτων και κυκλική οικονομία στους ΟΤΑ υπό το πρίσμα της κοινωνικής οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης Περιφέρεια Αττικής

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Επί της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετώνται εκτενώς οι έννοιες της κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας και εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο οι αρχές της κυκλικής οικονομίας έχουν ενσωματωθεί από τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής, ως προς το ζήτημα της διαχείρισης αποβλήτων.

Η μελέτη μας διεξάγεται διττά, ήτοι μέσω βιβλιογραφικής και ερευνητικής ανασκόπησης και μέσω πρωτογενούς ποσοτικής έρευνας. Η ποσοτική έρευνα βασίστηκε σε ένα πλήρως δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο δόθηκε προς συμπλήρωση σε συνολικά 100 εργαζόμενους των ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής. Η ερευνητική ανασκόπηση, μας βοήθησε στο να συλλέξουμε δευτερογενή δεδομένα, τα οποία προέκυψαν από ήδη διεξαγόμενες μελέτες και έρευνες γύρω από το ζήτημα της κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας και τον ρόλο των ΟΤΑ στην εφαρμογή τους. Εν τέλει, προέκυψε η μέτρια υιοθέτηση των δράσεων διαχείρισης αποβλήτων από τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής. Για την μέτρια αυτή υιοθέτηση, ευθύνονται σε σημαντικό βαθμό ορισμένοι ανασταλτικοί παράγοντες, βασικότερος εκ των οποίων είναι η έλλειψη επαρκών ιδίων πόρων από τους ΟΤΑ.
Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την επιτυχέστερη ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην χώρα μας, αλλά φαίνεται ότι δεν επαρκούν. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες υποβοήθησης από τις υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις και τις δράσεις τους, οι οποίες ταυτίζονται με το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και οι οποίες βάσει σχετικών ερευνών, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην μετάβαση από την γραμμική στην κυκλική οικονομία.

Προηγούμενο Άρθρο

Τα Κοινά στα Ομηρικά Έπη

Επόμενο Άρθρο

Si Puo Fare ( Μπορεί να γίνει )

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη συμβολή των ενεργειακών κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού. Οι Ενεργειακές Κοινότητες εμφανίστηκαν πολύ πρόσφατα ως δρώντες στο χώρο της ενέργειας φιλοδοξώντας να αλλάξουν από […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο ρόλος των φορέων επιχειρηματικής υποστήριξης στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Impact Hub Athens

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι το είδος της επιχειρηματικότητας που επιδιώκει να επιλύσει κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η φτώχεια και η μόλυνση του περιβάλλοντος και στοχεύει στην μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου και όχι του κέρδους. […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εφαρμογή των διεθνών συνεταιριστικών αρχών από ελληνικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς: Μια ποιοτική αξιολόγηση μέσα από μελέτη περιπτώσεων.

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, αποτελούν ιστορικά για τους μικρομεσαίους κυρίως αγρότες, το ισχυρό όπλο τους ενάντια στις έντονες πιέσεις που τους ασκούνται από την αγορά. Αποτελούν την απάντησή τους στα προβλήματα χαμηλής κεφαλαιακής επάρκειας που έχουν, […]