25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η ποιότητα των εργασιακών σχέσεων και το ζήτημα των συγκρούσεων σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού, του Δημόσιου τομέα και των εγχειρημάτων Κ.Α.Ο.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως μια εναλλακτική προοπτική για τα οικονομικά συστήματα διαδραματίζει ήδη ενεργό ρόλο σε όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής: οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και περιβαλλοντική. Στο πλαίσιο αυτό συνιστά μια τρίτη οικονομία, εφόσον τα μορφικά χαρακτηριστικά και οι αξίες που τη διέπουν διαφοροποιούνται από εκείνα των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών, τα τελευταία χρόνια, έχει συμβάλλει αισθητά στην ποιότητα εργασίας και την παραγωγικότητα των εργαζομένων που απασχολούνται στον τρίτο τομέα, με συνέπεια την παροχή ποιοτικών αγαθών και υπηρεσιών στην κοινωνία.

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών εγχειρημάτων σε σύγκριση με αυτά της συμβατικής επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα αναλύεται το εργασιακό περιβάλλον, οι σχέσεις που αναπτύσσονται σε αυτό, καθώς και το ζήτημα των εργασιακών συγκρούσεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω της ποσοτικής μεθόδου, από την ανάλυση του ερωτηματολογίου το οποίο διανεμήθηκε σε εργαζόμενους δημοσίων, ιδιωτικών και κοινωνικών επιχειρήσεων. Οι 180 συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις αναφορικά με την εργασιακή ικανοποίηση και απόδοση, καθώς και το φαινόμενο των συγκρούσεων και τους τρόπους επίλυσής του. Το εργασιακό περιβάλλον επηρεάζει άμεσα την ευημερία των εργαζομένων αλλά και τις εργασιακές τους επιδόσεις. Η ανασκόπηση των αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα που προκύπτουν προσφέρουν πιθανές λύσεις και τρόπους διαχείρισης των εργασιακών ζητημάτων που εντοπίζονται.

Προηγούμενο Άρθρο

Αντιλήψεις των επαγγελματιών που εργάζονται σε δομές ψυχικής υγείας γύρω από την εργασιακή ένταξη των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία σε εγχειρήματα ΚΑΛΟ και τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας

Επόμενο Άρθρο

Αστικά κοινά, Θεσμοποίηση, Μετασχηματιστικές δυναμικές. Το παράδειγμα της Μπολόνια

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διακυβέρνηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Συμβολή τους στη Δημιουργία Θετικού Κοινωνικού Αντικτύπου

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται η περίπτωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, ως οργανώσεων της Κοινωνικής Οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι τρόποι διακυβέρνησης τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ομάδα, ως πυρήνα των εγχειρημάτων αυτών, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η συμβολή τους στην οικονομία και την κοινωνία, η εξέλιξή τους και κατά πόσο συνδέονται με τα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ

Η συνεταιριστική πίστη, στην Ελλάδα, έχει βαθιές ρίζες από το 18ο αιώνα. Στο πέρασμα του χρόνου, εξελίχθηκε, ωρίμασε, δέχτηκε πιέσεις και μετεξελίχθηκε σε ένα πυλώνα του οικονομικού στερεώματος. Η εξέλιξη της σε πιστωτικούς συνεταιρισμούς ήταν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αποτύπωση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών σκοπών των Κοι.Σ.Π.Ε. μέσα από τη διαδικτυακή τους παρουσία

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στο να χαρτογραφήσει τη διαδικτυακή παρουσία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.). Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης (ΚΕΕΕ) των ατόμων που βιώνουν αποκλεισμό εξαιτίας προβλημάτων ψυχικής υγείας (λήπτες/ριες […]