26 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Χρηματοδότηση και αξιολόγηση του Κοινωνικού Αντίκτυπου των επιχειρήσεων και οργανισμών της ΚΑΟ

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στην σημερινή εποχή έχει διαμορφωθεί ένα κοινωνικό περιβάλλον μέσα από συνεχείς κρίσεις, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές, όπου το καπιταλιστικό σύστημα έχει επιβάλει τους δικούς του κανόνες στην διαμόρφωση της αγοράς δημιουργώντας ένα κλίμα άκρατου ανταγωνισμού, με αναλώσιμους υπαλλήλους και την ανεργία να πλήττει όλο και μεγαλύτερα τμήματα που πληθυσμού. Δημιουργήθηκε λοιπόν η ανάγκη δημιουργίας ενός οικονομικού μοντέλου όπως αυτό που προτείνει η κοινωνική οικονομία και οι πρακτικές της σε μια προσπάθεια να δώσει λύσεις σε χιλιάδες κόσμου που βρέθηκαν στο περιθώριο της κοινωνίας.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί μία διέξοδο σε όσους επιθυμούν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο αλλά να επωφεληθούν και οι ίδιοι. Οι ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω αυτής είναι πολλές όπως και η οικονομική στήριξη που παρέχεται από επίσημα όργανα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της χώρας μας, η νομοθεσία που ευνοεί την δημιουργία και υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων που παράγουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Στόχος της εργασίας αυτής είναι η ολοκληρωμένη καταγραφή όλων των χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την εδραίωση και ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας τόσο στην Ευρώπη όσο και στην χώρα μας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ευρετήριο χρηματοδοτικών εργαλείων για τους ενδιαφερόμενους. Επίσης γίνεται μια ερευνητική προσπάθεια αξιολόγησης του κοινωνικού αντίκτυπου που παράγουν οι επιχειρήσεις και πως μπορεί να συμβάλλει η χρηματοδότηση στην παραγωγή και μεγιστοποίηση του, καταγράφοντας τόσο τις δυνατότητες όσο και τις αδυναμίες των προσφερόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και της παραγωγής και μέτρησης του παραγόμενου κοινωνικού αντικτύπου.

Στην παρακάτω μεταπτυχιακή εργασία πραγματοποιείται αρχικά μια συνοπτική παρουσίαση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας , των μορφών της, τους στόχους της και τον ρόλο που διαδραματίζει στην σύγχρονη εποχή , καθώς και μια σύντομη αναφορά στις κοινωνικές επιχειρήσεις της Ευρώπης μέσα από παραδείγματα, επίσης περιγράφεται το νομοθετικό πλαίσιο για αυτές όπως ισχύει στην χώρα μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λεπτομερείς αναφορά στην χρηματοδότηση και στα χρηματοδοτικά εργαλεία που διατίθενται για χρήση στις κοινωνικές επιχειρήσεις τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην χώρα μας και την σημασία που διαδραματίζει η χρηματοδότηση για την βιωσιμότητα τους. Στο τρίτο κεφάλαιο μελετάται ο κοινωνικός αντίκτυπος που παράγουν οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, έπειτα αναλύεται ο ρόλος που διαδραματίζει η παραγωγή αντίκτυπου σε σχέση με την πρόσβαση σε χρηματικούς πόρους. Θα αναλυθούν οι σημαντικότεροι μέθοδοι μέτρησης και οι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται περισσότερο για την μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου, και πως μέσω αυτού εξασφαλίζεται η συμμετοχή των εμπλεκομένων μερών στην διαδικασία τόσο του επιχειρησιακού σχεδιασμού, όσο και την διαχείριση του κινδύνου των επιχειρήσεων που διαθέτουν κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται τρεις επιχειρήσεις ως μελέτες περιπτώσεων, η ΚοινΣεπ Χωρίς Μεσάζοντες, η ΚοινΣΕπ. Ζωή Χωρίς Καπνό και η ΜΚΟ ICSD, για τις οποίες γίνεται αναφορά στις υπηρεσίες που προσφέρουν στην κοινωνία, την επανένταξη ευπαθών ομάδων και την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, τους τρόπους χρηματοδότησης που χρησιμοποιούν και τον αντίκτυπο που παράγουν στην κοινωνία.

Προηγούμενο Άρθρο

Το Μοναστήρι ως Κοινό. Η περίπτωση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Αγιάς

Επόμενο Άρθρο

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού σε εγχειρήματα κοινωνικής οικονομίας στην Δυτική Ελλάδα. Η περίπτωση του Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Προκλήσεις για τη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Η περίπτωση των συνεργατικών εικονικών δικτύων φαρμακείων

Αυτή η Διπλωματική Εργασία διερευνά τις προκλήσεις στη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Προηγούμενες αναφορές αφορούν κυρίως στους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς και τις προκλήσεις στη διακυβέρνησή τους που οδήγησαν στην κατάρρευση πολλών από αυτούς. Μια μερίδα συνεταιριστικών […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η ενίσχυση της ΚΑΟ μέσα από τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις / Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Μελέτη περίπτωσης ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Αθηναίων και Δήμου Πειραιά

Αντικείμενο διαπραγμάτευσης της παρούσας εργασίας είναι η ενίσχυση της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) από τις στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) που υλοποιούνται με το χρηματοδοτικό εργαλείο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) στο πλαίσιο της τρέχουσας […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί & οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών. Μελέτη περίπτωσης “Ένωση Αγρινίου”

Η παρούσα διπλωματική διατριβή εξετάζει την οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών του αγροτικού συνεταιρισμού «Ένωση Αγρινίου». Διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα με την συλλογή δεδομένων μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και με την βοήθεια του πακέτου στατιστικών αναλύσεων για […]