25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Αντιλήψεις των επαγγελματιών που εργάζονται σε δομές ψυχικής υγείας γύρω από την εργασιακή ένταξη των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία σε εγχειρήματα ΚΑΛΟ και τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα τελευταία χρόνια, πολλές συζητήσεις γίνονται για το ρόλο των κοινωνικών επιχειρήσεων στην εργασιακή ένταξη ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των επαγγελματιών υγείας που εργάζονταν σε δομές ψυχικής υγείας γύρω από την εργασιακή ένταξη ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία σε εγχειρήματα ΚΑΛΟ και ο εντοπισμός των παραγόντων που αποτελούν τροχοπέδη για την πρόσβαση των ατόμων αυτών στην αγορά εργασίας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021. Περιλάμβανε τυχαίο δείγμα 123 επαγγελματιών υγείας που εργάζονταν σε δομές ψυχικής υγείας της Περιφέρειας Αττικής. Έγινε χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο IBM SPSS v.21. Το 50,41% του δείγματος απασχολούνταν σε δημόσια νοσοκομεία και άλλες δομές ψυχικής υγείας, ενώ το 49,59% απασχολούνταν σε φορείς ΚΑΛΟ. Το 58,54% του δείγματος είχαν παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα σχετικά με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Το 68,29% του δείγματος θεωρούσε ότι δεν διαθέτει ικανοποιητικές γνώσεις γύρω από την ΚΑΛΟ. Οι γενικότερες αντιλήψεις των επαγγελματιών γύρω από την εργασιακή ένταξη ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία σε εγχειρήματα ΚΑΛΟ ήταν θετικές.

Σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις των επαγγελματιών υγείας, συνοψίζονται στους εξής: (α) προηγούμενη επιμόρφωση στο πεδίο της ΚΑΛΟ, (β) ενδιαφέρον για επιμόρφωση στο πεδίο της ΚΑΛΟ, (γ) εκπαιδευτικό επίπεδο, (δ) φορέας εργασίας και (ε) φύλο. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των επαγγελματιών, οι παράγοντες που επιδρούν στην εργασιακή ένταξη των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε εγχειρήματα ΚΑΛΟ είναι οι εξής: (α) το εκπαιδευτικό επίπεδο των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, (β) η ύπαρξη οικογενειακού περιβάλλοντος και (γ) η φύση της ασθένειας.

Τέλος τα κύρια εμπόδια που εντοπίστηκαν ως προς την εργασιακή ένταξη των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι τα εξής: (α) οι στάσεις και στερεοτυπικές αντιλήψεις εργοδοτών, εργαζομένων και του ίδιου του ατόμου, (β) η έλλειψη κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, (γ) η προσφορά θέσεων χαμηλής ειδίκευσης με σχετικά χαμηλές απολαβές και (δ) η ύπαρξη επιδομάτων κοινωνικής προστασίας. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αναδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω δράσεις της πολιτείας και των επαγγελματιών υγείας.

Προηγούμενο Άρθρο

ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η συμβολή τους στην οικονομία και την κοινωνία, η εξέλιξή τους και κατά πόσο συνδέονται με τα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ

Επόμενο Άρθρο

Η ποιότητα των εργασιακών σχέσεων και το ζήτημα των συγκρούσεων σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού, του Δημόσιου τομέα και των εγχειρημάτων Κ.Α.Ο.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διακυβέρνηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Συμβολή τους στη Δημιουργία Θετικού Κοινωνικού Αντικτύπου

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται η περίπτωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, ως οργανώσεων της Κοινωνικής Οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι τρόποι διακυβέρνησης τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ομάδα, ως πυρήνα των εγχειρημάτων αυτών, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Ιδιότητα του Πολίτη, η Έννοια της Πολιτειότητας και των Κοινών στο βιβλίο της Ε’ Δημοτικού “Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή”

Τα κοινά, ως ένα κοινωνικό και οικονομικό σύστημα στηρίζεται στην κοινότητα η οποία τα διαχειρίζεται. Βασίζεται στον κοινωνό, τον υπεύθυνο και ενεργό πολίτη, ο οποίος διακατέχεται από αισθήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, συνεργασίας, αλληλεγγύης, σεβασμού προς τον […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ζητήματα Διακυβέρνησης σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις μικρής κλίμακας: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Αυτό που επιδιώξαμε να αναδείξουμε στη συγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία και αποτελεί και τον στόχο του θέματος της είναι να εμβαθύνουμε στην λειτουργία της ομάδας. Ξεκινήσαμε με την παράθεση της σχετικής θεωρητικής τεκμηρίωσης, η οποία μας […]