25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Καινοτόμες μορφές χρηματοδότησης της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση των Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

H παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να αναδείξει τις δυνατότητες που έχει η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία να αντλήσει χρηματοδότηση μέσα από καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία που βασίζονται στη κοινοτική πίστωση, στις συμπράξεις και στα συμβόλαια χρηματοδότησης με βάση τα αποτελέσματα. Oι παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που προέρχονται από Ίδια κεφάλαια, Επενδυτικά κεφάλαια, Δανειακά κεφάλαια, δωρεές και επιχορηγήσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του πεδίου. Υβριδικά, καινοτόμα εργαλεία αναδεικνύονται περισσότερο υποσχόμενα γιατί στρέφονται στην κεφαλαιαγορά και στην απευθείας χρηματοδότηση από ιδιώτες και ταμεία χωρίς να αναγκάζουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις να παρεκκλίνουν από τους σκοπούς τους και μπορούν να υποστηρίξουν την εμπιστοσύνη και την χρηματοδοτική πίστη ανάμεσα στις κοινωνικές επιχειρήσεις και τους επενδυτές αντίκτυπου. Κάποιες πηγές άντλησης χρηματοδότησης αποτελούν η φιλανθρωπία επιχειρηματικών συμμετοχών, η συμμετοχική χρηματοδότηση, η μικροχρηματοδότηση και τα ομόλογα κοινωνικού αντίκτυπου.

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στα ομόλογα κοινωνικού αντίκτυπου και στις δυνατότητες να χρηματοδοτήσουν κάποιο κοινωνικό σκοπό. Βασικός λόγος επιλογής του συγκεκριμένου εργαλείου χρηματοδότησης είναι ότι εκτός από πρόσφατη χρηματοοικονομική καινοτομία, αποτελεί και κοινωνική καινοτομία, με την έννοια ότι βασίζονται στη συνεργασία του τρίτου τομέα, του κράτους και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά προβλήματα. Μέσα από την βιβλιογραφική επισκόπηση και την παρουσίαση μελετών περίπτωσης αξιολογούνται τα ομόλογα κοινωνικού αντίκτυπου ως εργαλείο χρηματοδότησης και προώθησης κοινωνικών επενδύσεων. Παράλληλα, διερευνώνται οι δυνατότητες επιτυχίας ενός ομολόγου κοινωνικού αντίκτυπου στην Ελλάδα. Διαπιστώνεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κοινωνικοί τομείς στους οποίους τα ομόλογα κοινωνικού αντίκτυπου θα μπορούσαν να δράσουν θετικά στη προσέλκυση επενδύσεων.

Προηγούμενο Άρθρο

Αλληλασφαλιστικές και συνεταιριστικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις: ο οικονομικός και κοινωνικός τους αντίκτυπος

Επόμενο Άρθρο

Αποκατάσταση και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς με γνώμονα την αυτοδιαχείριση και την αναζωογόνηση της τοπικής κοινότητας. Ένας πιλοτικός σχεδιασμός στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εφαρμογή Μεθόδων Κοινωνικής & Διοικητικής Λογιστικής και Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου σε Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.): Εφαρμογή στον Αστικό Συνεταιρισμό “Το Παγκάκι”

Οι επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (εφεξής και Κ.ΑΛ.Ο) αναπτύσσουν οικονομικές δραστηριότητες επιδιώκοντας οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους, η δε οικονομική τους οργάνωση ακολουθεί τους κανόνες των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ενώ η αποτύπωση της λογιστικής εικόνας […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η μικροχρηματοδότηση ως εργαλείο για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων

Ο Ν. 4701/2020 εισάγει, στην Ελλάδα, ένα πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, που απευθύνεται μεταξύ άλλων και προς τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Διάφορες πολιτικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το υφιστάμενο ερευνητικό έργο, τονίζουν ότι ένα πολυμετοχικό οικοσύστημα […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η ποιότητα των εργασιακών σχέσεων και το ζήτημα των συγκρούσεων σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού, του Δημόσιου τομέα και των εγχειρημάτων Κ.Α.Ο.

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως μια εναλλακτική προοπτική για τα οικονομικά συστήματα διαδραματίζει ήδη ενεργό ρόλο σε όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής: οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και περιβαλλοντική. Στο πλαίσιο αυτό συνιστά μια […]