26 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η λειτουργία και ο ρόλος της ομάδας στα εγχειρήματα ΚΑΟ στην μικρή τοπική κοινωνία: Μελέτη περίπτωσης ΚοινΣΕπ 5ΕΝΤΕ στα Άνω Δολιανά Αρκαδίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η εναλλακτική προσέγγιση της επιχειρηματικότητας μέσω των εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι ένας τομέας που έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται πως ο αντίκτυπος που επιφέρει αυτή η προσέγγιση είναι διαδεδομένος στο ευρύ κοινό. Τα εγχειρήματα ΚΑΟ που δημιουργούνται, αναφέρονται και απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε επίλυση τοπικών ζητημάτων, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

Στην παρούσα εργασία γίνεται έρευνα σε ένα τοπικό εγχείρημα ΚΑΟ στην περιοχή της Αρκαδίας. Στόχος είναι διερεύνηση της σπουδαιότητας και της συνοχής της ομάδας για να επιτευχθούν οι σκοποί του εγχειρήματος σε έναν συγκεκριμένο τόπο. Για τη συλλογή των δεδομένων ακολουθήθηκε η ποιοτική προσέγγιση συλλογής αυτών, χρησιμοποιώντας ως μέσο συλλογής τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις και τις προσωπικές παρατηρήσεις μου από τη συμμετοχή μου σε μία δραστηριότητα της ΚοινΣΕπ..

Μελετώντας την βιβλιογραφία γύρω από το θέμα της έρευνας και με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές κατά τη διάρκεια εκπόνησής της, παρατηρούμε πως η ομάδα και οι σχέσεις που αναπτύσσονται σε αυτήν είναι ο βασικός λόγος συνοχής και εύρυθμης λειτουργίας της ομάδας με σκοπό να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει για την υλοποίηση του οράματός της. Η επικοινωνία και τα κατάλληλα μέσα επίτευξης αυτής υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, τόσο από πρακτικής άποψης όσο και από άτυπης και μη λεκτικής επικοινωνίας είναι τα βασικά στοιχεία που οργανώνουν την ομάδα ενός εγχειρήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Προηγούμενο Άρθρο

Αστικά κοινά, Θεσμοποίηση, Μετασχηματιστικές δυναμικές. Το παράδειγμα της Μπολόνια

Επόμενο Άρθρο

Οι Δημόσιες Συμβάσεις ως εργαλείο στήριξης των φορέων ΚΑΛΟ στην Ελλάδα

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αγρο-οικολογική μετάβαση και τα εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα

Η αγρο-οικολογική μετάβαση αποτελεί, πλέον, μία σημαντική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η Ε.Ε. αναδιαμορφώνει τις πολιτικές της, επιδιώκοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην προσπάθεια αυτή, ο τομέας της γεωργίας και των τροφίμων, μπορούν να […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αγροτική συνεταιριστική νομοθεσία στην Ελλάδα: Η τάση ισομορφισμού του συνεταιριστικού θεσμού με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες ενόψει του νόμου 4673/2020

Η παρούσα εργασία εστιάζει στον θεσμό των αγροτικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα, καθώς και στην πορεία του εν λόγω θεσμού στη διαχρονία, με αφορμή τον εσχάτως ψηφισμένο νόμο 4673/2020 με τίτλο «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Άλλες Διατάξεις» […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αποτύπωση των ενισχυτικών παραγόντων της συνεταιριστικής οργανωσιακής φιλοσοφίας ως προς την ένταξη στην εργασία των Ληπτών Ψυχιατρικών Υπηρεσιών και η πρακτική εφαρμογή τους

Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη μελέτη των κοινωνικών συνεταιρισμών ως εναλλακτικό παράδειγμα επιχειρηματικής οργάνωσης. Εστιάζει, στο ρόλο τους ως προς την ένταξη στην εργασία ατόμων από περιθωριοποιημένες ομάδες πληθυσμού και συγκεκριμένα στους λήπτες ψυχιατρικών […]