26 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Ηθικές Τράπεζες και Τραπεζικό Σύστημα

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον ρόλο των ηθικών τραπεζών αφενός ως προς το θεωρητικό τους κομμάτι, με την μελέτη βασικών εννοιών και γεγονότων που τις χαρακτηρίζουν και αφετέρου διεισδύει στα πιο εξειδικευμένα χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά προκύπτουν από την ανάλυση τριών μελετών περίπτωσης. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι μέσω της διερεύνησης του ρόλου και του σκοπού της ηθικής τραπεζικής να μπορέσουμε να εξαγάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τον τραπεζικό κλάδο στην Ευρώπη.

Στο πρώτο μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αναλύεται το κοινό τραπεζικό σύστημα, το πώς και αν προσαρμόζεται σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και τραπεζικής κρίσης. Επιπλέον διερευνήθηκε ο ρόλος του τραπεζικού κλάδου στην Ευρώπη όσον αφορά τη διάσωση της οικονομίας και τις αρνητικές επιπτώσεις που προκλήθηκαν, αλλά και ο τρόπος που εκφράστηκαν.

Στο δεύτερο μέρος της παρούσας έρευνας διερευνήθηκε ο λόγος που ιδρύθηκαν οι ηθικές τράπεζες, πως δημιουργούν χαρτοφυλάκιο μικροχρηματοδοτήσεων και γενικότερα πως δημιουργείται η κεφαλαιακή τους διάρθρωση. Παρουσιάστηκαν τα όργανα εκπροσώπησής τους στην Ευρώπη, και βασικά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας τους και το σύστημα διακυβέρνησης που ακολουθούν. Επιπλέον προσδιορίστηκε η μετασχηματιστική δύναμη των ηθικών τραπεζών και η αντοχή τους σε περιόδους ύφεσης αλλά και ανάπτυξης της οικονομίας.

Στην πορεία διερευνήθηκαν τρείς ηθικές τράπεζες. Η επιλογή τους δεν ήταν τυχαία, τουναντίον λήφθηκαν υπόψη διαφορετικά κριτήρια ώστε να καλυφθεί σφαιρικά το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Η μεταξύ τους σύγκριση έγινε για να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία δύναται να οδηγήσουν στην περαιτέρω ενσωμάτωση των ηθικών τραπεζών στην Ευρώπη και την Ελλάδα, ώστε να προκύψουν μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα οφέλη για την κοινωνία, με σκοπό να εξασφαλιστεί μελλοντικά οικονομική αειφορία.

Προηγούμενο Άρθρο

Θεωρίες και Πρακτικές Μικροπίστωσης στις Απαρχές της ΚΑΟ

Επόμενο Άρθρο

Διακυβέρνηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Συμβολή τους στη Δημιουργία Θετικού Κοινωνικού Αντικτύπου

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο κοινοβουλευτικός λόγος περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης (Ν.4430/2016)

Η Ελλάδα, πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και μέλος της Ευρωζώνης, ήταν από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την παγκόσμια και ευρωπαϊκή ύφεση, που επέφερε η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρουσία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα και η συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη: Συγκριτική μελέτη των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη λειτουργία των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα, με έμφαση στη συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη, μέσω της συνεργασίας τους με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αρχικά, επιχειρείται η […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Οικοσύστημα και η Χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων των χωρών της Ν. Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία, Ελλάδα) στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας την εικοσαετία 2000-2020

Η εργασία αναφέρεται στο Οικοσύστημα και την Χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων των χωρών της Ν. Ευρώπης ( Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία, Ελλάδα) στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας την εικοσαετία 2000-2020. Η εργασία, με βάση […]