Συγκρίνοντας την Τραπεζική Εποπτεία Συνεταιριστικών και Συστημικών Τραπεζών: Λειτουργία, Περιορισμός ή Προαγωγή της ΚAO;

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, ρύθμισης και εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων περιλαμβάνει διαδικασίες εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης από εποπτικές αρχές που εξετάζουν τις στρατηγικές, τις διαδικασίες, τους μηχανισμούς που εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Στόχος αυτής της εποπτείας είναι η αξιολόγηση κινδύνων τους οποίους έχουν τα πιστωτικά ιδρύματα αναλάβει, κινδύνων στους οποίους εκτίθεται όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα εξαιτίας της λειτουργίας των ιδρυμάτων και κινδύνους που προκύπτουν κατά την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και που λαμβάνουν υπόψη τις δραστηριότητες κάθε πιστωτικού ιδρύματος.

Η παρούσα εργασία μελετά την άσκηση εποπτείας των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, που για λόγους πιο αποτελεσματικού ελέγχου οι εποπτευόμενες οντότητες ταξινομούνται σε σημαντικές ή λιγότερα σημαντικές και αυτό καθορίζει και την δημόσια αρχή που τις εποπτεύει. Οι σημαντικές βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και οι λιγότερο σημαντικές κάτω από την επίβλεψη των εθνικών εποπτικών αρχών, που για τις ελληνικές είναι η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Το κύριο ζήτημα που μελετά η εργασία είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση του Κανονιστικού πλαισίου εποπτείας για τις σημαντικές (συστημικές) τράπεζες και αν αυτό διαφοροποιείται για τις λιγότερο σημαντικές (μη συστημικές), που σε αυτές ταξινομούνται και οι Συνεταιριστικές Τράπεζες (ΣΤ) που συνδέονται με το πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ). Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, θα δούμε την έννοια της Τραπεζικής Εποπτείας και μια Ιστορική αναδρομή αυτής, ποιο είναι το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό πλαίσιο Εποπτείας, ποιες είναι οι Εποπτικές Αρχές και ποιος είναι ο ρόλος της ΕΚΤ και της ΤτΕ. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα δούμε τον ρόλο και την σημασία των Συστημικών Τραπεζών και αντίστοιχα των Συνεταιριστικών Τραπεζών καθώς και την εποπτεία τους. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύουμε την Μεθοδολογία που ακολουθήσαμε και περιγράφουμε τις συνεντεύξεις που πήραμε από έμπειρα στελέχη του τραπεζικού κλάδου, σε μια εκδοχή «πες την ιστορία σου». Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα δούμε τις συνεντεύξεις αναλυτικά και τον σχολιασμό αυτών με σκοπό να βρούμε απαντήσεις στα ερωτήματα αυτής της εργασίας και στο τέλος της εργασίας θα αναφερθούμε στα συμπεράσματα αυτής της μελέτης.

Previous Article

ΚΑΟ και Πρόσβαση στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα: Παραγωγή Χρηματοδοτήσεων και Ρύθμιση Οφειλών στον Επιχειρηματικό Κύκλο μέσα από Μελέτες Περίπτωσης

Next Article

ΘΑΛΑΤΤΑ (Thalatta) | Full Documentary