26 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Πολιτικές χωρικής ανάπτυξης και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές της χωρικής ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας καπιταλιστικής οικονομίας που δείχνει σημάδια «κόπωσης». Ξεκινάμε με την κριτική στην ανάπτυξη. Ένα όρο τόσο αόριστο που όμως ακολουθείται ως τις μέρες μας ακόμη, ως θρησκεία. Υπάρχουν άραγε εναλλακτικές αυτής της ανάπτυξης που ξέρουμε; Συζητήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει για την μετάβαση σε μια εποχή της μετά ανάπτυξης.

Στα πλαίσια αυτής της συζήτησης παραθέτουμε την σχετική επιχειρηματολογία αλλά και τις απόψεις για το τι θα ακολουθήσει. Η μοναδική στόχευση των «συμβατικών» επιχειρήσεων για αύξηση της κερδοφορίας τους και η αδυναμία των κυβερνήσεων να τους θέσουν όρια, έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία πολλών προβλημάτων και κοινωνικών ανισοτήτων. Από την άλλη οι κοινωνικές επιχειρήσεις μέσω του πλουραλισμού των στόχων τους (εκτός από το κέρδος) μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό παράγοντα σε μια νέα μορφή ανάπτυξης.

Σήμερα, η θεσμική στήριξη της κοινωνικής οικονομίας φαίνεται μια άκρως ρεαλιστική πρόταση. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντικός ως προς την υποστήριξη και την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων. Θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα που αναδεικνύουν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί ένα εναλλακτικό αναπτυξιακό όραμα μέσα από την στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων από τον δήμο, τις τοπικές τράπεζες, ειδικές γραμματείες που έχουν συσταθεί για αυτό το σκοπό και άλλους τοπικούς φορείς. Θα δούμε το παράδειγμα της Καρδίτσας και της Βαρκελώνης.

Προηγούμενο Άρθρο

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μελέτη Περίπτωσης Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Ν. Μαγνησίας

Επόμενο Άρθρο

Ευκαιρίες και Προκλήσεις των ΚΔΑΠ στην Ελλάδα και η σημασία της συν-εργατικότητας της ομάδας για την εύρυθμη λειτουργία τους – Μελέτη περιπτώσεων

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η σημασία των συνεταιρισμών στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και στην αειφορία.

Η βιώσιμη/αειφόρος ανάπτυξη αποτέλεσε σημαντικό στόχο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως μέσω της «Στρατηγικής 2020» και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσκαλέσει τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις εθνικές τους πολιτικές επιλογές στους οικονομικούς στόχους […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) στην χρηματοδότηση δημόσιων πολιτικών για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας &΄ της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Η περίπτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελούν συστατικό πυλώνα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, για μια βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Προς αυτό το σκοπό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατευθύνει […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διερευνώντας τη λειτουργία της ομάδας του προσωπικού σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα: Ομοιότητες και Διαφορές

Η διπλωματική εργασία προέκυψε από ενδιαφέρον για το πώς λειτουργούν ως ομάδες οι εργαζόμενοι σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα, στο κομμάτι της συνεργασίας, της εμπιστοσύνης, των συγκρούσεων και των […]