25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Οι διεργασίες της ομάδας ως βασικό συστατικό των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης: Μελέτες περίπτωσης σε Ιταλία, Σουηδία και Ελλάδα

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο άνθρωπος από τη φύση του έχει έμφυτη την ανάγκη να συνυπάρχει και να συνεργάζεται με τους άλλους ανθρώπους, τόσο για την επιβίωση του όσο και για την εξέλιξη του, έχει την ανάγκη να ανήκει σε μια ομάδα. Για τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας η ομάδα θεωρείται ο πυρήνας τους και οι διεργασίες της ομάδας αποτελούν βασικό συστατικό τους. Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει και να μελετήσει τις διεργασίες της ομάδας σε συγκεκριμένα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.

Για την επίτευξη του ερευνητικού σκοπού και την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων διεξήχθη πολλαπλή μελέτη περίπτωσης και επιλέχτηκαν τρία εγχειρήματα από τον Ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο: η θεραπευτική κοινότητα «San Patrignano» από την Ιταλία, η κοινοπραξία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων «Vägen ut!» από τη Σουηδία και η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ένταξης «Νέοι Ορίζοντες» από την Ελλάδα. Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε τόσο με τη χρήση επιστημονικών πηγών όσο και με την αξιοποίηση στοιχείων των τριών εγχειρημάτων: ημι-δομημένες συνεντεύξεις με εκπροσώπους τους, αρχειακό υλικό, παρουσιάσεις στον ελληνικό και στο διεθνή Τύπο καθώς και συνεντεύξεις/ομιλίες των πρωταγωνιστών των εγχειρημάτων στον Τύπο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναλύθηκαν με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης. Από την ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας και το θεωρητικό υπόβαθρο της Διπλωματικής εργασίας εξάγεται το συμπέρασμα ότι και στα τρία εγχειρήματα η δημοκρατική εταιρική διακυβέρνηση που υπάρχει ενισχύει τη συνολική αξία της επανένταξης. Οι βασικές αρχές των τριών εγχειρημάτων όπως η ανοικτότητα προς τα μέλη, η εθελοντική συμμετοχή, η ισοτιμία στη λήψη αποφάσεων, ενσωματώνονται στις πρακτικές τους μέσω του δημοκρατικού συστήματος διακυβέρνησης και η δυναμική των ομάδων τους συντίθεται από υψηλό επίπεδο συνοχής, εμπιστοσύνης, συνεργατικής λήψης αποφάσεων, αυτο-οργάνωσης και αυτοδιαχείρισης. Οι διαφωνίες και οι συγκρούσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο της ομάδας, επιλύονται με δημιουργικό τρόπο με απώτερο σκοπό να μη διαταραχτεί η δυναμική της ομάδας. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η εκπαίδευση, αποτελώντας την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο των εγχειρημάτων. Τέλος σε όλη την έρευνα διαφαίνεται ότι η έννοια της «ομάδας» βασίζεται σ’ ένα σύνολο αρχών και αξιών που διέπουν τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Προηγούμενο Άρθρο

Βιωματική μάθηση μεταξύ ομοτίμων: τα οφέλη της στην εκπαίδευση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας. Αποτίμηση πρακτικής εφαρμογής

Επόμενο Άρθρο

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί ως πρακτική ενδυνάμωσης της γυναικείας θέσης στην τοπική κοινωνία. Μελέτη περίπτωσης

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Οικοσύστημα Συνεργατισμού Καρδίτσας ως Κοινό: Η Διάσταση της Εμπιστοσύνης

Iστορικά έχει αποδειχτεί, ότι η αυτοδιαχείριση, ως μια εναλλακτική μορφή οργάνωσης του τρόπου με τον οποίο μια κοινωνία αναπαράγεται, μπορεί να είναι βιώσιμη. Οι προοπτικές της βιωσιμότητας κρίνονται από διάφορους παράγοντες. Από την σκοπιά της […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η σκιαγράφηση του προφίλ του Κοινωνικά Υπεύθυνου Καταναλωτή

Η σκιαγράφηση του προφίλ του Κοινωνικά Υπεύθυνου Καταναλωτή (ΚΥΚΑ) στοχεύει στη δημιουργία ενός καμβά που περικλείει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν έναν καταναλωτή ως κοινωνικά υπεύθυνο και τον διαχωρίζουν από τον συμβατικό.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αλληλασφαλιστικές και συνεταιριστικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις: ο οικονομικός και κοινωνικός τους αντίκτυπος

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αλληλασφάλιση και την συνεταιριστική ασφάλιση, και ειδικότερα την παρουσίαση της θεωρίας και των βασικών στοιχείων σχετικά με το μέγεθος και τη δυναμική του τομέα, όπως και τη μελέτη συγκεκριμένων […]