25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία ως πρακτική συνεργασίας και δημοκρατικής διακυβέρνησης, σε περιπτώσεις μελέτης θεσμικής μορφής της ΚΑΟ και μη θεσμικής μορφής

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τις έννοιες της διακυβέρνησης και διαχείρισης , του τρόπου λήψης αποφάσεων, των κοινωνικών και επιχειρηματικών διαστάσεων, των αξιών, προσδοκιών, την συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «Κοιν.Σ.Επ. Καταλαχού» και στην Ομόρρυθμη Εταιρεία «Lacandona». Οι Κοιν.Σ.Επ. ανήκουν στους φορείς της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας αναπτύσσουν δραστηριότητες « βιώσιμης ανάπτυξης » ή να παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, ενώ οι Ο.Ε είναι εταιρείες εμπορικού σκοπού της ιδιωτικής οικονομίας.

Η μελέτη ακολουθεί την ποιοτική ερευνητική προσέγγιση και η τεχνική συλλογής ποιοτικών δεδομένων που χρησιμοποίησα είναι οι ημιδομημένες συνεντεύξεις. Οι συμμετέχοντες στην συνέντευξη είναι δύο μέλη και εργαζόμενοι από την αρχή σύστασης της «Κοιν.Σ.Επ. Καταλαχού» , ο ένας δουλεύει καθημερινά και ο άλλος με ημιαπασχόληση, και από την Ομόρρυθμη Εταιρεία «Lacandona» δύο εργαζόμενες από τα τέσσερα φυσικά πρόσωπα που ίδρυσαν και εργάζονται στην Lacandona. Μετά την παρουσίαση των ευρημάτων δημιούργησα ένα συγκριτικό πίνακα για τις δύο οργανώσεις με τα δεδομένα που αναδείχθηκαν. Προχώρησα στην ανάλυση των ευρημάτων χρησιμοποιώντας την θεματική ανάλυση για να καταλήξω ότι μεταξύ της Κοιν.Σ.Επ. και στην Ο.Ε το πλαίσιο λειτουργίας και διακυβέρνησης, ο τρόπος οργάνωσης της εμπορικής δραστηριότητας ώστε να εξυπηρετείται και ο κοινωνικός σκοπός τους, η επικοινωνία και ο τρόπος λήψης αποφάσεων είναι παρόμοιος.

Συμπερασματικά, η μελέτη καταδεικνύει ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις αξίες, τα μοντέλα διακυβέρνησης και διαχείρισης, το δεσμευτικό πλαίσιο λειτουργίας, η κοινωνική επιχειρηματικότητα των φορέων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας ή του Τρίτου Τομέα μπορεί να υιοθετηθούν και από νομικές μορφές του ιδιωτικού τομέα, αναδεικνύοντας την μοναδικότητα της θέσης της ΚΑΟ.

Προηγούμενο Άρθρο

Συμμετοχική διακυβέρνηση και συνεργασία φορέων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Πιερίας

Επόμενο Άρθρο

Η παρουσία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα και η συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη: Συγκριτική μελέτη των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα τσελιγκάτα των Σαρακατσάνων της Δράμας ως κοινό

Τα τελευταία χρόνια, το θέμα της αποτελεσματικής διαχείρισης και διατήρησης των κοινών πόρων έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από πολλούς ερευνητές. Στο πλαίσιο αυτό η βιβλιογραφία αναφέρει ότι απαιτείται μια αξιόπιστη δομή απόδοσης δικαιωμάτων και διακυβέρνησης, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο κοινοβουλευτικός λόγος περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης (Ν.4430/2016)

Η Ελλάδα, πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και μέλος της Ευρωζώνης, ήταν από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την παγκόσμια και ευρωπαϊκή ύφεση, που επέφερε η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αποτύπωση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών σκοπών των Κοι.Σ.Π.Ε. μέσα από τη διαδικτυακή τους παρουσία

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στο να χαρτογραφήσει τη διαδικτυακή παρουσία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.). Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης (ΚΕΕΕ) των ατόμων που βιώνουν αποκλεισμό εξαιτίας προβλημάτων ψυχικής υγείας (λήπτες/ριες […]