15 Ιουνίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Λογιστική υποστήριξη επιχειρήσεων ΚΑΟ, προκλήσεις, προβλήματα και ανάγκες

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η σύσταση φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) είναι μία διαδικασία που παραδοσιακά αναλαμβάνουν τα λογιστικά γραφεία των οποίων οι υπηρεσίες κρίνονται αναγκαίες για την ορθή λογιστική απεικόνιση της κάθε επιχείρησης. Καθώς τα περισσότερα λογιστικά γραφεία ξεφεύγουν από την στενή έννοια της λογιστικής – φορολογικής υποστήριξης, πολλές φορές αναλαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν τους τρόπους πρόσβασης στη χρηματοδότηση, είτε από το ίδιο το γραφείο είτε από συνεργάτες.

Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια να εξεταστεί η αναγνωρισιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων από την πλευρά των λογιστών – φοροτεχνικών, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, το Ν. 4430/2016. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο που απεστάλη σε υφιστάμενα λογιστικά γραφεία και απευθύνεται στον/ους ιδιοκτήτες και στο απασχολούμενο προσωπικό. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν λογιστικά γραφεία που έχουν πελάτες – φορείς ΚΑΟ, αλλά και αυτά που δεν έχουν ώστε να εξεταστεί εάν και τι γνωρίζουν για αυτούς. Οι ερωτήσεις αφορούν τη λογιστική απεικόνιση αλλά και τους τρόπους χρηματοδότησης των φορέων της ΚΑΟ σε σχέση με τις παραδοσιακές μορφές επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να αναγνωστούν οι διαφορές τους όπως είναι στην πράξη.

Έπειτα από την επεξεργασία των ευρημάτων θα εντοπιστούν σημαντικά στοιχεία όπως ποιες μορφές εξυπηρετούν τα λογιστικά γραφεία, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι πελάτες τους και τι συμβουλές ζητάνε καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους και κατά πόσο μπορούν τελικά να εξυπηρετούν επαρκώς φορείς ΚΑΟ. Μεθοδολογικά χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενείς πηγές για την ανάλυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και εννοιών της ΚΑΟ ενώ η ποσοτική έρευνα μέσα από τα ερωτηματολόγια, επιτρέπει τη διερεύνηση των φορέων της ΚΑΟ σε συνάρτηση με τη λογιστική τους αντιμετώπιση.

Προηγούμενο Άρθρο

Η Πληθοχρηματοδότηση στην ΚΑΟ: Μια Κριτική Επισκόπηση από τα Κινήματα στις Υπηρεσίες

Επόμενο Άρθρο

Η Διαφάνεια Πολιτικής στον κοινωνικό χρηματοπιστωτικό τομέα: Η περίπτωση της Σκωτίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Δημόσιες συμβάσεις και φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Ελλάδας

Οι νομοθετικές αλλαγές προς την κατεύθυνση των κοινωνικά υπεύθυνων συμβάσεων προκύπτουν από ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές που τοποθετούν ψηλά στην ατζέντα τους την κοινωνική οικονομία. Συγκεκριμένα την βλέπουν ως ένα μέρος του πλάνου της ανάπτυξης χωρίς […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οικοκοινότητες και Χωρική Ανάπτυξη Διατροφική & Ενεργειακή Αυτονομία

Οι επιπτώσεις που ακολούθησαν την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και η σημαντική οικολογική επιβάρυνση που έχει προκαλέσει ο σύγχρονος ρυθμός παραγωγής, κατανάλωσης και ανάπτυξης, κάνουν την πρόταση της αποανάπτυξης πιο […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Δημοκρατική διακυβέρνηση εγχειρημάτων ΚΑΟ. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και οι τρόποι βελτίωσης των μοντέλων δημοκρατικής διακυβέρνησης μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη δημοκρατική διακυβέρνηση των κοινωνικών εγχειρημάτων. Βασίζεται στην ξενόγλωσση και ελληνική βιβλιογραφία, καθώς και σε ερευνητικά δεδομένα, όπως αυτά προκύπτουν από τη συλλογή μέσω μελέτης περιπτώσεων κοινωνικών εγχειρημάτων με […]