25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, Εναλλακτική Προοπτική Ανάπτυξης: Προκλήσεις και προοπτικές

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε με σκοπό να μελετηθεί η δομή και η εξέλιξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και να αναζητηθούν οι προοπτικές και οι απειλές της ανάπτυξής της. Έτσι, αναφέρθηκαν οι βασικοί ορισμοί που αφορούν στην ΚΑΟ και διερευνήθηκαν τα στοιχεία των εγχειρημάτων της, ώστε να διαπιστωθούν τα ζητούμενα της έρευνας. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο, ορίζεται η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Παρουσιάζονται διάφοροι ορισμοί που αποδόθηκαν σε αυτήν, καθώς και η εξέλιξή τους μέχρις ότου φτάσουμε στον σύγχρονο όρο, αν και παραμένει γενικός και συμπεριληπτικός, χωρίς να υπάρχουν σαφή όρια του τι περιλαμβάνει.

Στο ίδιο κεφάλαιο, ξεκινώντας από τον σημαντικότερο παράγοντα στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, τον άνθρωπο, γίνεται περιγραφή του όρου ομάδα, πώς δομείται, διοικείται και φτάνει στην επιτυχία, ειδικά σε ένα χώρο που διακατέχεται από δημοκρατικότητα στη λήψη των αποφάσεων και μέλη που δεν αποσκοπούν στην κερδοφορία αλλά στην κοινή ωφέλεια. Περιγράφεται η σωστή μορφή ηγεσίας μίας ομάδας και οι τρόποι επίλυσης των συγκρούσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στα εγχειρήματα της ΚΑΟ. Περιγράφεται η εξέλιξη του Κοινωνικού Τομέα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, πώς αναπτύχθηκε η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα και ποια είναι η σημερινή θέση της ΚΑΟ στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Συνεχίζουμε, στο τρίτο κεφάλαιο, με μία σύντομη περιγραφή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την ΚΑΟ. Αναφέρονται οι τρεις σημαντικότεροι νόμοι που επηρέασαν την πορεία, ανάπτυξη και βιωσιμότητα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, οι διαφορές τους και ποιος είναι ο ισχύων νόμος. Θα αναφερθούν, επίσης, οι διαφορές στις μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων που εισάγει ο κάθε νόμος. Έπειτα, στο τέταρτο κεφάλαιο, περιγράφονται μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων και εναλλακτικών εγχειρημάτων. Αναφέρεται η συμβολή της ΚΑΟ στην οικονομική κρίση, πώς επηρέασε η κρίση τη θεώρηση της κοινωνικής οικονομίας και πώς ο άνθρωπος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας εναλλακτικής οικονομίας και, κατά συνέπεια, μίας διαφορετικής κοινωνίας.

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τέσσερις μελέτες περιπτώσεων (case studies) Κοιν.Σ.Επ. Αφού περιγραφεί η ερευνητική μεθοδολογία, παρουσιάζονται οι κοινωνικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα και οι απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε. Στο τέλος, στο έκτο κεφάλαιο, εκπονήθηκε ένας πίνακας των δυνατών και αδύνατων στοιχείων του εσωτερικού περιβάλλοντος των ΚΟΙΝΣΕΠ και διερευνήθηκαν οι ευκαιρίες και οι απειλές από το εξωτερικό τους περιβάλλον. Οι προοπτικές και οι απειλές για την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αναπτύσσονται και περιγράφονται λεπτομερώς στις τελευταίες ενότητες της έρευνας.

Προηγούμενο Άρθρο

Δημοκρατική διακυβέρνηση, οργάνωση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Επόμενο Άρθρο

Οι Δημόσιες Συμβάσεις, ως μέσο πρόσβασης των επιχειρήσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στις δημόσιες αγορές.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΟ

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί την αξιολόγηση του κοινωνικού οφέλους κατά την διαδικασία παραγωγής εγχειρημάτων ΚΑΟ μέσα από την εξέταση ελληνικών περιπτώσεων. Η μέθοδος που επιλέχτηκε για την μέτρηση του κοινωνικού οφέλους είναι η μέθοδος μέτρησης […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία και κοινωνικός αποκλεισμός. Η περίπτωση του «Κοι.Σ.Π.Ε. Αθηνά – Ελπίς» και η συμβολή του στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Η οικονομική κρίση, όπως και κάθε κρίση στην ιστορία του καπιταλισμού, έχει άμεσες συνέπειες στην κοινωνία και πλήττει κυρίως τα πιο ευάλωτα τμήματά της, προκαλώντας συνθήκες κοινωνικής ασφυξίας. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές λιτότητας έχουν οδηγήσει εκατομμύρια […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Διαφάνεια Πολιτικής στον κοινωνικό χρηματοπιστωτικό τομέα: Η περίπτωση της Σκωτίας

Η Διαφάνεια Πολιτικής στις ετήσιες αναφορές των ΚT εμπεριέχεται στην ίδια την ουσία ύπαρξης αυτών των επιχειρήσεων που σκοπό έχουν τη στήριξη της ΚΟ. Η συμπερίληψη της στις ετήσιες αναφορές έγινε πιο έντονη μετά την […]