25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις: Ευρωπαϊκή εμπειρία και Ελληνική πραγματικότητα

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις (ΚΥΔΣ), αποτελούν εργαλείο πολιτικής για την επίτευξη δευτερευουσών κοινωνικών στόχων μέσα από τις δημόσιες αγορές και τη χρήση του δημόσιου χρήματος. Υποστηρίζονται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες αγορές και είναι μέρος της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η παρούσα εργασία, μελετά την εφαρμογή των ΚΥΔΣ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ποια επιχειρήματα υποστηρίζουν αυτή τη πολιτική, ποια είναι τα κύρια ζητήματα που αφορούν στις εφαρμογές αυτές, ποια προβλήματα παρουσιάζονται, ποιοι οι λόγοι για τους οποίους οι αναθέτουσες αρχές δεν χρησιμοποιούν αυτή τη δυνατότητα που τους δίνει ο νομοθέτης, ποιοι οι λόγοι για τους οποίους οικονομικοί φορείς που ανήκουν στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ) δυσκολεύονται να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς, και τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης που θα διευκολύνει να ξεπεραστούν τα προβλήματα.

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύεται το οικοσύστημα των ΚΥΔΣ, οι ενωσιακές και εθνικές στρατηγικές, το θεσμικό πλαίσιο, και η επιχειρηματολογία σχετικά με την πολιτική. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται παραδείγματα εφαρμογής από άλλα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης, συμπεράσματα από αυτές τις εφαρμογές, και η μεθοδολογία της έρευνας. Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται εφαρμογές στην Ελλάδα, ποιες είναι οι απόψεις των εμπλεκομένων, χαρτογραφείται η ΚΑΟ αναφορικά με τις ΚΥΔΣ, και βγαίνουν συμπεράσματα αναφορικά με τη δυναμική του οικοσυστήματος στη χώρα. Στο τέταρτο κεφάλαιο προτείνεται ένα σχέδιο δράσης που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα ώστε να γεφυρωθούν οι διαφορές που εντοπίστηκαν και να αυξηθεί η χρήση των ΚΥΔΣ. Στο τέλος της εργασίας αναφέρονται τα συμπεράσματα όλης της μελέτης.

Προηγούμενο Άρθρο

Ο θεσμός της ασφάλισης μέσα από το πρίσμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Επόμενο Άρθρο

Η αγροτική συνεταιριστική νομοθεσία στην Ελλάδα: Η τάση ισομορφισμού του συνεταιριστικού θεσμού με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες ενόψει του νόμου 4673/2020

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διακυβέρνηση εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Εταιρική Διακυβέρνηση – Η περίπτωση της επιχείρησης “Η μικρή Φρίντα Κοιν.Σ.Επ.”

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (ΚΑΟ) αρχίζει να δραστηριοποιείται πιο έντονα στην χώρα μας. Η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που αποτελούν μορφή της ΚΑΟ είναι διαφορετική από ό,τι στις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η διαμεσολάβηση των Συνεταιριστικών Τραπεζών για την παροχή χρηματοοικονομικής υποστήριξης στις κοινωνικές επιχειρήσεις

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τον ρόλο που επιτελούν οι Συνεταιριστικές Τράπεζες στην παροχή χρηματοοικονομικής υποστήριξης στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Κύριο μέλημα της είναι η διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων, τα προβλήματα που […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Δημοκρατική διακυβέρνηση εγχειρημάτων ΚΑΟ. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και οι τρόποι βελτίωσης των μοντέλων δημοκρατικής διακυβέρνησης μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη δημοκρατική διακυβέρνηση των κοινωνικών εγχειρημάτων. Βασίζεται στην ξενόγλωσση και ελληνική βιβλιογραφία, καθώς και σε ερευνητικά δεδομένα, όπως αυτά προκύπτουν από τη συλλογή μέσω μελέτης περιπτώσεων κοινωνικών εγχειρημάτων με […]