24 Φεβρουαρίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η αποτύπωση των ενισχυτικών παραγόντων της συνεταιριστικής οργανωσιακής φιλοσοφίας ως προς την ένταξη στην εργασία των Ληπτών Ψυχιατρικών Υπηρεσιών και η πρακτική εφαρμογή τους

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη μελέτη των κοινωνικών συνεταιρισμών ως εναλλακτικό παράδειγμα επιχειρηματικής οργάνωσης. Εστιάζει, στο ρόλο τους ως προς την ένταξη στην εργασία ατόμων από περιθωριοποιημένες ομάδες πληθυσμού και συγκεκριμένα στους λήπτες ψυχιατρικών υπηρεσιών (ΛΨΥ). Προκειμένου να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά της συνεταιριστικής οργάνωσης που εν δυνάμει διευκολύνουν την ένταξη στην εργασία των ΛΨΥ, αναζητήθηκαν, μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης, οι παράγοντες της υποστηριζόμενης εργασίας που ενισχύουν την ένταξη στην εργασία των ΛΨΥ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των ίδιων των ΛΨΥ, εντοπίστηκαν δεκαέξι παράγοντες και είναι οι: δημιουργική απασχόληση, υποστηρικτικό περιβάλλον, κουλτούρα συμπεριληπτικότητας, παροχή εκπαίδευσης για ανάπτυξη δεξιοτήτων, αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις, αποτελεσματική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, ελαστικό ωράριο, δημοκρατική δομή, δυνατότητα κοινωνικών δραστηριοτήτων εκτός εργασιακού περιβάλλοντος, ικανοποιητικό εισόδημα, ασφαλείς θέσεις εργασίας, εναλλαγή εργασιακών καθηκόντων, εγγύτητα χώρου εργασίας με τόπο διαμονής, ήσυχο εργασιακό περιβάλλον, δυνατότητα εξ’ αποστάσεως εργασίας και ύπαρξη ομάδων αυτοβοήθειας.

Στη συνέχεια αναζητήθηκε η συμβατότητα των χαρακτηριστικών της συνεταιριστικής οργάνωσης, όπως αυτή ορίζεται από τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία, με τους παράγοντες που διευκολύνουν στην εργασιακή ένταξη των ΛΨΥ. Εντοπίστηκε ότι: η φροντίδα των συνεταιρισμών να παρέχουν ποιοτικές θέσεις εργασίας, η οριζόντια και δημοκρατική διακυβέρνηση, η εκπαίδευση, η καλλιέργεια κοινωνικού κεφαλαίου μέσω της δικτύωσης και η σύνδεση με την κοινωνία των πολιτών αποτελούν εν δυνάμει ενισχυτικούς ως προς την ένταξη παράγοντες.

Τέλος, προτάθηκε η πρακτική εφαρμογή των προαναφερθέντων εργαλείων/αρχών της συνεταιριστικής οργανωσιακής φιλοσοφίας σε εντοπισμένα από προηγούμενες έρευνες ζητήματα που αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.).

Προηγούμενο Άρθρο

Η ωριμότητα της ομάδας και η επίδρασή της στην εξέλιξη των εγχειρημάτων της Κοινωνικής Οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης.

Επόμενο Άρθρο

Η κοινωνική οικονομία ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης: διερεύνηση της εξοικείωσης των προσφύγων με τις έννοιες και τις πρακτικές της κοινωνικής οικονομίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Συστέγαση εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας: Δυνατότητες, προκλήσεις και αλληλεπίδραση στο αστικό περιβάλλον. Οι περιπτώσεις των Projekthaus Potsdam και Inwol

Το ζήτημα της στέγης απασχολεί τη γερμανική κοινωνία εδώ και δεκαετίες, μια που ο “εξευγενισμός” (gentrification) και η κερδοσκοπία στη γη και στα ακίνητα εκτινάσσει τις τιμές στα ύψη, εκτοπίζοντας τους ενοίκους από τις γειτονιές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο κοινοβουλευτικός λόγος περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης (Ν.4430/2016)

Η Ελλάδα, πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και μέλος της Ευρωζώνης, ήταν από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την παγκόσμια και ευρωπαϊκή ύφεση, που επέφερε η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εφαρμογή Μεθόδων Κοινωνικής & Διοικητικής Λογιστικής και Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου σε Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.): Εφαρμογή στον Αστικό Συνεταιρισμό “Το Παγκάκι”

Οι επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (εφεξής και Κ.ΑΛ.Ο) αναπτύσσουν οικονομικές δραστηριότητες επιδιώκοντας οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους, η δε οικονομική τους οργάνωση ακολουθεί τους κανόνες των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ενώ η αποτύπωση της λογιστικής εικόνας […]