25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μελέτη Περίπτωσης Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Ν. Μαγνησίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, έχει γνωρίσει τις τελευταίες δεκαετίες, σημαντική ανάπτυ-ξη και εξέλιξη, πετυχαίνοντας να καταστεί ένας σημαντικός τομέας της οικονομίας σε αρκετές χώ-ρες, αλλά και ένα πεδίο το οποίο λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν στην ανάπτυξη των δημόσιων πολιτι-κών. Μέσα στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης με την οποία ήρθαν αντιμέτωπες σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρώπης από το 2008 και μετά, η έννοια της Κ.Αλ.Ο. συζητήθηκε ως μία πρόταση για να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά προβλήματα μέσω μίας εναλλακτικής επιχειρηματικής κατεύθυνσης. Ειδικά, στην Ελλάδα, όπου εδώ και μία δεκαετία και πλέον η κοινωνία βιώνει μία σύνθετη και πα-ρατεταμένη κρίση, η πρόταση της Κ.Αλ.Ο. βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Η οικονομική κρίση έφερε στην επιφάνεια όλες τις δομικές αδυναμίες τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα σχετικά με την κάλυψη των αναγκών που έχουν οι πολίτες, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί ένας τρίτος τομέας που επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό.

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστι-κές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) ως ένας νέος φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας (Ν4019/2011) έρχο-νται να απαντήσουν να απαντήσουν σε αυτό το κενό. Κατά βάση οι Κοιν.Σ.Επ. είναι ένας αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Οι Κοιν.Σ.Επ. διοικούνται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία τους βασίζεται στην επιδίωξη του συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος τους προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό και μόνο συμφέρον. Η παρούσα εμπειρική έρευνα έχει στόχο να μελετήσει το σύστημα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και την εμπειρία των μελών των Κοιν.Σ.Επ. του Νομού Μαγνησίας. Ουσιαστικά, στο-χεύει να αναδείξει τις πρωτοβουλίες του κέντρου στήριξης για την πλαισίωση και στήριξη των Κ.Αλ.Ο. καθώς και την ανάπτυξη και δυναμική της Κ.Αλ.Ο. στον Ν. Μαγνησίας, έτσι όπως αποτυ-πώνεται στο μητρώο επιχειρήσεων, που τηρείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-θέσεων.

Προηγούμενο Άρθρο

Η αγρο-οικολογική μετάβαση και τα εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα

Επόμενο Άρθρο

Πολιτικές χωρικής ανάπτυξης και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή της αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης «Ένωση Αγρινίου» στην ενεργειακή καινοτομία και την τοπική ανάπτυξη της Π.Ε Αιτ/νίας, μέσω της σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Α.Ο) θεωρούνται το όχημα για την βιώσιμη ανάπτυξη, την αειφορία και την ενεργειακή μετάβαση. Η κατάσταση στην Ευρώπη δείχνει, μέσα από επιτυχημένα παραδείγματα, ότι οι πολίτες δρουν από […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Οικοσύστημα Συνεργατισμού Καρδίτσας ως Κοινό: Η Διάσταση της Εμπιστοσύνης

Iστορικά έχει αποδειχτεί, ότι η αυτοδιαχείριση, ως μια εναλλακτική μορφή οργάνωσης του τρόπου με τον οποίο μια κοινωνία αναπαράγεται, μπορεί να είναι βιώσιμη. Οι προοπτικές της βιωσιμότητας κρίνονται από διάφορους παράγοντες. Από την σκοπιά της […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Δημόσιες συμβάσεις και φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Ελλάδας

Οι νομοθετικές αλλαγές προς την κατεύθυνση των κοινωνικά υπεύθυνων συμβάσεων προκύπτουν από ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές που τοποθετούν ψηλά στην ατζέντα τους την κοινωνική οικονομία. Συγκεκριμένα την βλέπουν ως ένα μέρος του πλάνου της ανάπτυξης χωρίς […]