15 Ιουνίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Καλές πρακτικές συμμετοχικής διακυβέρνησης σε ολιγομελείς ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Από τη θεωρητική ανάλυση στη πρακτική εφαρμογή: περίπτωση Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στη παρούσα εργασία εξετάζεται η εφαρμογή των καλών πρακτικών συμμετοχικής διακυβέρνησης, μέσα από ένα μικρό δείγμα κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μιας περιοχής που έχει πληγεί έντονα από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. Στόχος της εργασίας είναι η καταγραφή ενός μικρού αποτυπώματος στην σχετική έρευνα και γνώση του αντικειμένου, προσβλέποντας στη ορθότερη λειτουργία και στη περαιτέρω ανάπτυξη και διάδοση των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Αρχικά γίνεται αναφορά στον τρίτο τομέα της οικονομίας και την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, εστιάζοντας στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις . Στη συνέχεια αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο των καλών πρακτικών διακυβέρνησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και η μεθοδολογία της έρευνας. Έπειτα από την παρουσίαση των φορέων και των ευρημάτων της έρευνας, ακολουθεί η εξαγωγή των συμπερασμάτων, που αναδεικνύουν το βασικό ρόλο που διαδραματίζει η ιδρυτική ομάδα στη λειτουργία των εγχειρημάτων , την ύπαρξη δομής, ρόλων και κανόνων μέσα σε αυτήν, την αποδοχή από τα μέλη των αξιών και αρχών της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, το δημοκρατικό τρόπο λήψης των αποφάσεων και διαχείρισης των συγκρούσεων.

Αντίστοιχα διαπιστώνεται το έλλειμμα δικτύωσης των κοινωνικών επιχειρήσεων της έρευνας, καθώς και η ανάγκη για επιπλέον επένδυση στην εκπαίδευση των μελών και στη διάχυση των αξιών που αυτές πρεσβεύουν, στο σύνολο της κοινωνίας.

Προηγούμενο Άρθρο

Οι Δημόσιες Συμβάσεις, ως μέσο πρόσβασης των επιχειρήσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στις δημόσιες αγορές.

Επόμενο Άρθρο

Η ενίσχυση της ΚΑΟ μέσα από τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις / Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Μελέτη περίπτωσης ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Αθηναίων και Δήμου Πειραιά

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Πληθοχρηματοδότηση στην ΚΑΟ: Μια Κριτική Επισκόπηση από τα Κινήματα στις Υπηρεσίες

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της πληθοχρηματοδότησης στο χώρο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η Πληθοχρηματοδότηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης επιχειρηματικών ιδεών μέσω συνεισφοράς πολλών μικρών επενδυτών. Τα τελευταία χρόνια […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Οικοσύστημα Συνεργατισμού Καρδίτσας ως Κοινό: Η Διάσταση της Εμπιστοσύνης

Iστορικά έχει αποδειχτεί, ότι η αυτοδιαχείριση, ως μια εναλλακτική μορφή οργάνωσης του τρόπου με τον οποίο μια κοινωνία αναπαράγεται, μπορεί να είναι βιώσιμη. Οι προοπτικές της βιωσιμότητας κρίνονται από διάφορους παράγοντες. Από την σκοπιά της […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διακυβέρνηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Συμβολή τους στη Δημιουργία Θετικού Κοινωνικού Αντικτύπου

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται η περίπτωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, ως οργανώσεων της Κοινωνικής Οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι τρόποι διακυβέρνησης τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ομάδα, ως πυρήνα των εγχειρημάτων αυτών, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά […]