26 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η συμβολή της αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης «Ένωση Αγρινίου» στην ενεργειακή καινοτομία και την τοπική ανάπτυξη της Π.Ε Αιτ/νίας, μέσω της σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Α.Ο) θεωρούνται το όχημα για την βιώσιμη ανάπτυξη, την αειφορία και την ενεργειακή μετάβαση. Η κατάσταση στην Ευρώπη δείχνει, μέσα από επιτυχημένα παραδείγματα, ότι οι πολίτες δρουν από κοινού, μέσα από συνεργατικά σχήματα, τις λεγόμενες Ενεργειακές Κοινότητες και συμμετέχουν στην διαδικασία παραγωγής, κατανάλωσης, διανομής, αποθήκευσης και της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, με την χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στην Ελλάδα ο θεσμός των Εν. Κοιν. φαίνεται να γίνεται αποδεκτός απ’ την κοινωνία, αν και είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο.

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των Ενεργειακών Κοινοτήτων, που συστάθηκαν στην Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας με πρωτοβουλία της συνεταιριστικής οργάνωσης «Ένωση Αγρινίου» και ο ρόλος τους στην τοπική ανάπτυξη και την ενεργειακή καινοτομία. Παράλληλα, η εργασία διερευνά τα κίνητρα και τις προσδοκίες των μελών που επένδυσαν στις Ενεργειακές Κοινότητες και εάν αυτές λειτουργούν υπό το πρίσμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Για το σκοπό αυτό ως μεθοδολογία της έρευνας πεδίου χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική και ποσοτική έρευνα. Η ποιοτική έρευνα περιλαμβάνει τη χρήση του εργαλείου των ημι-δομημένων συνεντεύξεων σε βάθος, με στελέχη των Ενεργειακών Κοινοτήτων και της «Ένωσης Αγρινίου». Η ποσοτική έρευνα περιλαμβάνει τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου προς τα μέλη των Ενεργειακών Κοινοτήτων Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα μέλη θεωρούν ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στην περιοχή από τη λειτουργία των Ενεργειακών Κοινοτήτων και τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Επιπλέον, οι Ενεργειακές Κοινότητες φαίνεται ότι λειτουργούν σύμφωνα με τις συνεταιριστικές αρχές, αν και βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο λειτουργίας.

Προηγούμενο Άρθρο

Οι κοινωνικές αξίες και ο παραγόμενος κοινωνικός αντίκτυπος των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η περίπτωση του “Κλίμαξ Plus”

Επόμενο Άρθρο

Το Οικοσύστημα και η Χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων των χωρών της Ν. Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία, Ελλάδα) στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας την εικοσαετία 2000-2020

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ζητήματα Διακυβέρνησης σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις μικρής κλίμακας: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Αυτό που επιδιώξαμε να αναδείξουμε στη συγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία και αποτελεί και τον στόχο του θέματος της είναι να εμβαθύνουμε στην λειτουργία της ομάδας. Ξεκινήσαμε με την παράθεση της σχετικής θεωρητικής τεκμηρίωσης, η οποία μας […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αστικό κενό ή αστικό κοινό: Πολυχώρος λιπασμάτων Δραπετσώνας

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία ερευνά τις διαδικασίες διευθέτησης βιομηχανικών αστικών κενών στον πολυχώρο Δραπετσώνας, τα οποία δημιουργήθηκαν την δεκαετία του ’90, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στο ρόλο του τοπικού και ευρύτερου κοινωνικού, χωροταξικού και πολιτικού και […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μελέτη Περίπτωσης Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Ν. Μαγνησίας

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, έχει γνωρίσει τις τελευταίες δεκαετίες, σημαντική ανάπτυ-ξη και εξέλιξη, πετυχαίνοντας να καταστεί ένας σημαντικός τομέας της οικονομίας σε αρκετές χώ-ρες, αλλά και ένα πεδίο το οποίο λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν στην […]