25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η αγρο-οικολογική μετάβαση και τα εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αγρο-οικολογική μετάβαση αποτελεί, πλέον, μία σημαντική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η Ε.Ε. αναδιαμορφώνει τις πολιτικές της, επιδιώκοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην προσπάθεια αυτή, ο τομέας της γεωργίας και των τροφίμων, μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο. Η ΚΑΛΟ, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση ενός βιώσιμους τρόπου ζωής, μέσα από πρωτοβουλίες οι οποίες με βάση την καινοτομία επιδιώκουν να οικοδομήσουν ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης. Τα εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα και συστήματα εφοδιασμού τροφίμων, ως πρωτοβουλίες που επιδιώκουν να αλλάξουν τα συμβατικά συστήματα γεωργίας και τροφίμων, μπορούν να έχουν σημαντική θέση στις προοπτικές γύρω από τη χάραξη πολιτικών.

Η διερεύνηση του ερευνητικού έργου και των πολιτικών πρωτοβουλιών γύρω από τα εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα και την αγρο-οικολογική μετάβαση και των προοπτικών σχεδιασμού πολιτικών και θεσμών για μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική αγρο-οικολογικής μετάβασης. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Δευτερογενής έρευνα με διερεύνηση των πολιτικών πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και του υφιστάμενου ερευνητικού έργου, γύρω από τα εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα και συστήματα εφοδιασμού τροφίμων και την αγρο-οικολογική μετάβαση.

Η αγρο-οικολογική μετάβαση αποτελεί προτεραιότητα της Ε.Ε. σε πολιτικές που σχετίζονται με το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα, τα τρόφιμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα εναλλακτικά συστήματα εφοδιασμού τροφίμων, αναγνωρίζονται, ταυτόχρονα, ως προς τη συμβολή τους, κυρίως, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του συμβατικού συστήματος τροφίμων και προωθούνται στα πλαίσια της επιδίωξης καλύτερης ποιότητας τροφίμων και βιωσιμότητας των μικρών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην αγρο-οικολογική μετάβαση και επομένως, έχουν θέση στις προοπτικές σχεδιασμού πολιτικών και θεσμών για μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική αγρο-οικολογικής μετάβασης.

Η διαδικασία του αγρο-οικολογικού μετασχηματισμού, αφορά ολόκληρο το αγρο-διατροφικό σύστημα και προϋποθέτει την επανασύνδεση και τις άμεσες σχέσεις παραγωγού και καταναλωτή, αλλά και ένα σύστημα τροφίμων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, βασισμένο στη συμμετοχή, τη συνεργασία, τη δικαιοσύνη και τον τοπικό χαρακτήρα. Επομένως, τα εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα, αποκτούν μία σημαντική δυναμική ως προς τη συμβολή τους στην επίτευξη της αγρο-οικολογικής μετάβασης.

Προηγούμενο Άρθρο

Διερευνώντας τη σχέση των αξιών του Κοινοτισμού με τις σύγχρονες δομές ΚΑΟ στην Ελλάδα. Κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις.

Επόμενο Άρθρο

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μελέτη Περίπτωσης Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Ν. Μαγνησίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Συμμετοχική διακυβέρνηση και συνεργασία φορέων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Πιερίας

Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας επικεντρώνεται στη συμμετοχική διακυβέρνηση τυπικών και άτυπων εγχειρημάτων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) καθώς και στις μορφές συνεργατισμού τους. Στηρίχθηκε σε ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες βιβλιογραφικές αναφορές, τη νομοθεσία, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κινήματα, ΚΑΟ και φυλετικές διακρίσεις. Εγχειρήματα και πρακτικές προεικόνισης

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη εναλλακτικών εγχειρημάτων που υιοθετούν αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας ως μέρους των κοινωνικών κινημάτων. Συγκεκριμένα, μελετά τέτοια εγχειρήματα που μάχονται υπέρ της φυλετικής ισότητας και που αναπτύχθηκαν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα τσελιγκάτα των Σαρακατσάνων της Δράμας ως κοινό

Τα τελευταία χρόνια, το θέμα της αποτελεσματικής διαχείρισης και διατήρησης των κοινών πόρων έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από πολλούς ερευνητές. Στο πλαίσιο αυτό η βιβλιογραφία αναφέρει ότι απαιτείται μια αξιόπιστη δομή απόδοσης δικαιωμάτων και διακυβέρνησης, […]