25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η διοίκηση ανθρώπινων πόρων σε εγχειρήματα Κ.Α.Ο.: Η περίπτωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Εργασιακής Ένταξης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει ζητήματα διοίκησης ανθρώπινων πόρων αλλά και γενικότερης διακυβέρνησης στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης μέσα από την ανάδειξη και την ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος τύπος εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως μελέτες περίπτωσης επιλέχθηκαν συγκεκριμένα εγχειρήματα σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία. Τρεις χώρες που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Νότο, έχουν υποστεί τις βαρύτατες συνέπειες της οικονομικής κρίσης τα τελευταία χρόνια και παρουσιάζουν αρκετές διαφορές όσον αφορά την ανάπτυξη της Κ.Α.Ο. Μέσα από τη σκιαγράφηση του θεωρητικού πλαισίου προσεγγίσαμε την κοινωνική επιχείρηση ως ευρύτερη κατηγορία εγχειρήματος Κ.Α.Ο. στην οποία ανήκουν οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης. Θίξαμε θέματα όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός και η ανάγκη για κοινωνική συνοχή. Ενώ παράλληλα,, εστιάσαμε στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης και στις ιδιαιτερότητές τους καθώς και στη συμβολή τους στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Στη συνέχεια, παρουσιάσαμε την έρευνά μας, που υλοποιήθηκε σε δύο διακριτές φάσεις. Μία που αφορούσε τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της σχετικής με τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης νομοθεσίας στις τρεις υπό μελέτη χώρες, και μία που αφορούσε την ποιοτική έρευνα που διενεργήσαμε με τη χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων με το εργατικό δυναμικό των τριών εγχειρημάτων που αποτέλεσαν τις μελέτες – περίπτωσης. Μέσα από την έρευνα εντοπίσαμε και καταγράψαμε βασικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων εγχειρημάτων. Ειδικότερα, εστιάσαμε σε στοιχεία όπως η νομοθετική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων εγχειρημάτων και η επίδρασή της στον τρόπο διακυβέρνησης αλλά και αντίληψης της εργασιακής ένταξης. Επίσης αναδείξαμε θέματα που σχετίζονται με το δημοκρατικό και συμμετοχικό τρόπο διοίκησης, την υλοποίηση και τη φιλοσοφία που διέπει την εργασιακή ένταξη ευπαθών ομάδων και φυσικά με τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων.

Προηγούμενο Άρθρο

Οικοκοινότητες και Χωρική Ανάπτυξη Διατροφική & Ενεργειακή Αυτονομία

Επόμενο Άρθρο

Προκλήσεις για τη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Η περίπτωση των συνεργατικών εικονικών δικτύων φαρμακείων

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι Δημόσιες Συμβάσεις ως εργαλείο στήριξης των φορέων ΚΑΛΟ στην Ελλάδα

Το αντικείμενο της παρούσας εργασία είναι η μελέτη των δημόσιων συμβάσεων ως πολιτική στήριξης των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ). Η αρχική προσέγγιση αφορά την κοινωνική οικονομία, τι επιδιώκεται από την καθιέρωση της και […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή των εγχειρημάτων της Κ.Α.Ο. στην τοπική ανάπτυξη. Η περίπτωση του Αγροτικού Συνεταιρισμού “Ένωση Αγρίνιου”

Οι συνεταιρισμοί και γενικότερα οι κοινωνικές επιχειρήσεις ακολουθούν μια διαφορετική ανάπτυξη έναντι της κυρίαρχης. Πρόκειται για εναλλακτικά οικονομικά μοντέλα που προάγουν στις αρχές την βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία αντιτίθεται στην καπιταλιστική οικονομία της ανάπτυξης. Σκοπός […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι πολιτικές της Ε.Ε. για την προώθηση της ΚΑΟ – Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών & Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και οι προκλήσεις για τη νέα Περίοδο 2021-2027. Οι περιπτώσεις των ΠΕΠ Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως απόρροια της οικονομικής κρίσης στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας έθεσε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» με στόχο την βιώσιμη ανάκαμψη και την εξασφάλιση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής. Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες […]