25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η αγροτική συνεταιριστική νομοθεσία στην Ελλάδα: Η τάση ισομορφισμού του συνεταιριστικού θεσμού με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες ενόψει του νόμου 4673/2020

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα εργασία εστιάζει στον θεσμό των αγροτικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα, καθώς και στην πορεία του εν λόγω θεσμού στη διαχρονία, με αφορμή τον εσχάτως ψηφισμένο νόμο 4673/2020 με τίτλο «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Άλλες Διατάξεις» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κεντρική πτυχή της μελέτης είναι η εξέταση της τάσης ισομορφισμού του συνεταιριστικού θεσμού με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, ήτοι ο βαθμός σύμπλευσης και ταύτισης των εν λόγω δύο θεσμών και συμπαρομαρτούντων δικαιϊκών πλαισίων. Αυτό το στοιχείο, όταν διαπιστώνεται, είναι εξαιρετικά προβληματικό δεδομένου του βασικού αιτούμενου πίσω από την ανάπτυξη του συνεταιριστικού θεσμού, το οποίο σχετίζεται με την εδραίωση ενός εναλλακτικού πλαισίου οικονομικής μεγέθυνσης και εξυπηρέτησης αναγκών. Με άλλα λόγια, οι δύο πτυχές οφείλουν να κινούνται διαζευκτικά και το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να προστατεύεται και όχι ο ένας να υπονομεύει τον άλλον μέσω της «κυριαρχίας» του σε επίπεδο πρακτικό, δικαίου, και κρατικής μέριμνας. Γι’ αυτόν τον λόγο, περιγράφεται και αναλύεται το πλαίσιο των προβλέψεων του νόμου 4673 του 2020 εν συγκρίσει με το ιστορικό κεκτημένο νομοπαραγωγής στην Ελλάδα με άξονα τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ενώ αναγιγνώσκεται συγκριτικά και η θεωρία περί της χρηστής παρουσίας του συνεταιριστικού θεσμού.

Συνεπώς, εξετάζεται διεξοδικά ο βαθμός εισροής στοιχείων από πλευράς των κεφαλαιουχικών εταιρειών στο θεσμό των συνεταιρισμών και έτσι αναδεικνύεται το επίπεδο αλλοίωσης του συνεταιριστικού θεσμού, με αφορμή τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ν. 4673/20020). Προς τους εν λόγω σκοπούς, αναλύονται ο προκείμενος νόμος, η αιτιολογική έκθεση και οι τοποθετήσεις των φορέων στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων, ενώ η θεματική κρίνεται εντός ενός ευρέος και διϊστορικού πλαισίου προκειμένου να εξαχθούν συνολικά συμπεράσματα για την πορεία του συνεταιριστικού θεσμού και τον τρόπο αντιμετώπισής του από την Ελληνική Πολιτεία.

Προηγούμενο Άρθρο

Κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις: Ευρωπαϊκή εμπειρία και Ελληνική πραγματικότητα

Επόμενο Άρθρο

Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εφαρμογή των διεθνών συνεταιριστικών αρχών από ελληνικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς: Μια ποιοτική αξιολόγηση μέσα από μελέτη περιπτώσεων.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Πολιτικές χωρικής ανάπτυξης και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές της χωρικής ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας καπιταλιστικής οικονομίας που δείχνει σημάδια «κόπωσης». Ξεκινάμε με την κριτική στην ανάπτυξη. Ένα όρο τόσο αόριστο που όμως ακολουθείται ως τις […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΟ

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί την αξιολόγηση του κοινωνικού οφέλους κατά την διαδικασία παραγωγής εγχειρημάτων ΚΑΟ μέσα από την εξέταση ελληνικών περιπτώσεων. Η μέθοδος που επιλέχτηκε για την μέτρηση του κοινωνικού οφέλους είναι η μέθοδος μέτρησης […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εφαρμογή Μεθόδων Κοινωνικής & Διοικητικής Λογιστικής και Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου σε Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.): Εφαρμογή στον Αστικό Συνεταιρισμό “Το Παγκάκι”

Οι επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (εφεξής και Κ.ΑΛ.Ο) αναπτύσσουν οικονομικές δραστηριότητες επιδιώκοντας οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους, η δε οικονομική τους οργάνωση ακολουθεί τους κανόνες των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ενώ η αποτύπωση της λογιστικής εικόνας […]