15 Ιουνίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η συμβολή των εγχειρημάτων της Κ.Α.Ο. στην τοπική ανάπτυξη. Η περίπτωση του Αγροτικού Συνεταιρισμού “Ένωση Αγρίνιου”

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι συνεταιρισμοί και γενικότερα οι κοινωνικές επιχειρήσεις ακολουθούν μια διαφορετική ανάπτυξη έναντι της κυρίαρχης. Πρόκειται για εναλλακτικά οικονομικά μοντέλα που προάγουν στις αρχές την βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία αντιτίθεται στην καπιταλιστική οικονομία της ανάπτυξης. Σκοπός εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής διατριβής είναι η διερεύνηση της συμβολής των εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην τοπική ανάπτυξη μέσα από την μελέτη ενός υφιστάμενου εγχειρήματος, που ακολουθεί τη συνεταιριστική οργάνωση λειτουργίας.

Ως μελέτη περίπτωσης έχει επιλεχθεί ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ένωση Αγρίνιου». Δύο είναι τα κεντρικά ερωτήματα της έρευνας: αφενός ποια είναι η πορεία της αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης και αφετέρου πώς αντιλαμβάνονται το ρόλο της στην τοπική κοινωνία οι πολίτες του Δήμου Αγρινίου. Η μεθοδολογία έρευνας που ακολουθήθηκε είναι τόσο η ποιοτική, όσο και η ποσοτική έρευνα. Η ποιοτική έρευνα περιλαμβάνει μια συνέντευξη βάθους με στέλεχος της διοίκησης του Συνεταιρισμού. Η ποσοτική έρευνα περιλαμβάνει διαδικτυακή έρευνα μέσω δομημένου ερωτηματολογίου σε πολίτες του Δήμου. Σύμφωνα με την έρευνα, ο αγροτικός συνεταιρισμός «Ένωση Αγρινίου» αποτελεί ένα παράδειγμα εταιρικής μορφής που έχει την δυνατότητα να επιτυγχάνει ταυτόχρονα, οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς συμβάλλοντας στην συνολική ευημερία της τοπικής κοινωνίας.

Προηγούμενο Άρθρο

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί ως πρακτική ενδυνάμωσης της γυναικείας θέσης στην τοπική κοινωνία. Μελέτη περίπτωσης

Επόμενο Άρθρο

Ο κοινοβουλευτικός λόγος περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης (Ν.4430/2016)

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο θεσμός της ασφάλισης μέσα από το πρίσμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα επιχειρηθεί η παρουσίαση και μελέτη των αλληλασφαλιστικών οργανισμών, που αποτελούν μία από τις βασικές μορφές των επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί μία ιστορική αναδρομή, ακολουθώντας τη μακρά πορεία […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αξιοποίηση της ΚΑΟ για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, μέσα από το παράδειγμα των κοινωνικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Οι ευάλωτες ομάδες και συγκεκριμένα οι άνθρωποι με αναπηρία, αντιμετωπίζουν πιο έντονα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, κυρίως λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι χώρες του ΟΗΕ και της ΕΕ εντάσσουν στις πολιτικές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Εκπαιδευτική Κατάρτιση και η Ένταξη των Ψυχικά Πασχόντων στην Αγορά Εργασίας

Εισαγωγή: Ένα από τα μείζονα ζητήματα που απασχολεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια είναι η ένταξη των ατόμων στο εργασιακό χώρο και οι συνέπειες της κοινωνικοοικονομικής κρίση στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στην μεγάλη αύξηση των […]