26 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Διερευνώντας τη λειτουργία της ομάδας του προσωπικού σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα: Ομοιότητες και Διαφορές

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η διπλωματική εργασία προέκυψε από ενδιαφέρον για το πώς λειτουργούν ως ομάδες οι εργαζόμενοι σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα, στο κομμάτι της συνεργασίας, της εμπιστοσύνης, των συγκρούσεων και των διαφόρων θεμάτων που τους απασχολούν. Βασίζεται πέραν της ξενόγλωσσης και της ελληνικής βιβλιογραφίας σε ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν από την μελέτη τεσσάρων (4) Κοινωνικών Επιχειρήσεων, τεσσάρων (4) Συνεταιρισμών και δέκα (10) Δημοσίων Υπηρεσιών. Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 27 ερωτήσεις μέσω του google forms, που απευθύνθηκε σε εργαζόμενους και μέλη των προαναφερθέντων δομών εργασίας. Οι απαντήσεις δόθηκαν με την βοήθεια 5/θμιας κλίμακας likert σε θέματα που σχετίζονται με τις συγκρούσεις, την διακυβέρνηση, τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού κεφαλαίου (π.χ. αφοσίωση, ικανοποίηση και ανασφάλεια), που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία τους.

Αξιοποιώντας τις απαντήσεις 118 δημοσίων υπαλλήλων, 56 μελών Κοινωνικών Επιχειρήσεων και 42 μελών Συνεταιρισμών, θα παρουσιάσουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές με την χρήση του υπολογιστικού πακέτου σύγκρισης (SPSS). Περαιτέρω αξιοποιώντας την ποιοτική έρευνα μέσω ημι-δομημένης συνέντευξης επτά (7) ερωτήσεων από δέκα (10) Προϊσταμένους-Διευθυντές των δέκα (10) Δημοσίων Υπηρεσιών, από τέσσερις (4) Ηγέτες-Υπεύθυνους των τεσσάρων (4) Κοινωνικών Επιχειρήσεων και από τέσσερις (4) Προέδρους-Διαχειριστές των τεσσάρων (4) Συνεταιρισμών, θα επιχειρήσουμε να πάρουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν, την ανάγκη αλλαγών για να εκσυγχρονιστούν, την εξ’ αποστάσεως εργασία και τις συνέπειες αυτού στο κομμάτι των συγκρούσεων, για το πιο συνηθισμένο λόγο συγκρούσεων, για την ύπαρξη κάποιου ατόμου εμπιστοσύνης τους αλλά και για την συνεισφορά τους στην τοπική κοινωνία. Με την χρήση της θεματικής ανάλυσης θα επιχειρήσουμε θα παρουσιάσουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Αφού ο επαγγελματικός τομέας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ζωή των ανθρώπων, στόχος μας είναι ο αναγνώστης να καταλάβει τις ιδιαιτερότητες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι σε περιβάλλοντα Κ.Α.Ο. και στον Δημόσιο Τομέα.

Προηγούμενο Άρθρο

Καταγραφή της στρατηγικής του Κοινωνικού Μάρκετινγκ εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και συμβατικών επιχειρήσεων

Επόμενο Άρθρο

Βιωματική μάθηση μεταξύ ομοτίμων: τα οφέλη της στην εκπαίδευση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας. Αποτίμηση πρακτικής εφαρμογής

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η κοινωνική επιχείρηση στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της κοινωνικής διάστασης

Η παρούσα διπλωματική εργασία προσεγγίζει την κοινωνική διάσταση των κοινωνικών επιχειρήσεων στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα. Σκοπός της είναι μέσα από τα κριτήρια του δικτύου EMES να μελετησει το κατά πόσο οι διάφορες κοινωνικές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η πρόσβαση των προϊόντων των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισμών στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ

Ο Αγροδιατροφικός τομέας θεωρείται από τους μεγαλύτερους παραγωγικούς τομείς της χώρας. Στις μέρες μας, θα ήταν χρήσιμο περισσότερο από ποτέ άλλοτε, λόγω της οικονομικής κρίσης, να αναπτυχθεί η αγροτική οικονομία του ελλαδικού χώρου, τοποθετημένη πάνω […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Συμμετοχική διακυβέρνηση και συνεργασία φορέων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Πιερίας

Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας επικεντρώνεται στη συμμετοχική διακυβέρνηση τυπικών και άτυπων εγχειρημάτων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) καθώς και στις μορφές συνεργατισμού τους. Στηρίχθηκε σε ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες βιβλιογραφικές αναφορές, τη νομοθεσία, […]