25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί & οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών. Μελέτη περίπτωσης “Ένωση Αγρινίου”

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική διατριβή εξετάζει την οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών του αγροτικού συνεταιρισμού «Ένωση Αγρινίου». Διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα με την συλλογή δεδομένων μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και με την βοήθεια του πακέτου στατιστικών αναλύσεων για τις κοινωνικές επιστήμες SPSS-25. Η συλλογή δεδομένων ήταν ανώνυμη και τα δεδομένα εμπιστευτικά. Αποτυπώνεται η σχέση της διοίκησης του συνεταιρισμού με τα μέλη, οι σχέσεις μεταξύ των μελών, τα οφέλη από την συμμετοχή, οι διαφορές στην οργανωσιακή συμπεριφορά με βάση τον κλάδο γεωργικής δραστηριότητας καθώς και η συμπεριφορά των μελών με βάση την βιωσιμότητα του συνεταιρισμού.

Η διεξαγωγή της μελέτης έγινε με βιβλιογραφική και ερευνητική ανασκόπηση μέσω πρωτογενούς ποσοτικής έρευνας. Η ποσοτική έρευνα στηρίχθηκε σε ένα πλήρως δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από 109 μέλη του συνεταιρισμού «Ένωση Αγρινίου». Από την παρούσα έρευνα προέκυψαν αρκετά ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν κυρίως έγγαμοι άνδρες ηλικίας 36 έως 65 που είχαν κατά μέσο όρο συμμέτοχή 10 ετών στον Συνεταιρισμό «Ένωση Αγρινίου». Τα συχνότερα είδη καλλιέργειας είναι ελιές και καλαμπόκι με το 12% εξ αυτών να αφορά βιολογικές καλλιέργειες. Το 37% των μελών του συνεταιρισμού ασχολείται με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κυρίως για οικονομικούς λόγους. Τα μέλη σε σημαντικό βαθμό είναι ενημερωμένα για την οικονομική πορεία του συνεταιρισμού.

Προέκυψαν επίσης σημαντικά ευρήματα για την σχέση των μελών με τον συνεταιρισμό.Tα μέλη πιστεύουν ότι επηρεάζουν μέτρια προς αρκετά την στρατηγική του συνεταιρισμού. Η άποψη των μελών είναι θετική για την Διοίκηση καθώς και για τις σχέσεις μεταξύ των μελών του συνεταιρισμού. Από την επαγωγική στατιστική φάνηκε πως η βιωσιμότητα του συνεταιρισμού δεν επηρεάζει τα οφέλη του ή την οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών του. Επίσης βρέθηκε πως όσοι ασχολούνται με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα οργανωσιακής συμπεριφοράς σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Προηγούμενο Άρθρο

Γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: μελέτη περιπτώσεων των γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών της Κεντρικής Εύβοιας.

Επόμενο Άρθρο

Μελέτη για τη διακυβέρνηση των ΚΟΙΝΣΕΠ συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, στο νομό Αττικής

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί ως πρακτική ενδυνάμωσης της γυναικείας θέσης στην τοπική κοινωνία. Μελέτη περίπτωσης

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση και ανάδειξη του γυναικείου ρόλου. Ο βασικός ερευνητικός στόχος της εργασίας, είναι να μελετηθεί η συμβολή των συνεταιριστικών εγχειρημάτων στην προσωπική, οικονομική και κοινωνική […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις: Ευρωπαϊκή εμπειρία και Ελληνική πραγματικότητα

Οι Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις (ΚΥΔΣ), αποτελούν εργαλείο πολιτικής για την επίτευξη δευτερευουσών κοινωνικών στόχων μέσα από τις δημόσιες αγορές και τη χρήση του δημόσιου χρήματος. Υποστηρίζονται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τις […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Συγκρίνοντας την Τραπεζική Εποπτεία Συνεταιριστικών και Συστημικών Τραπεζών: Λειτουργία, Περιορισμός ή Προαγωγή της ΚAO;

Το Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, ρύθμισης και εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων περιλαμβάνει διαδικασίες εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης από εποπτικές αρχές που εξετάζουν τις στρατηγικές, τις διαδικασίες, τους μηχανισμούς που εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Στόχος αυτής της […]