Φθινοπωρινό Σχολείο «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ»

Φως στο Συνεταιριστικό Δίκαιο και τις Δημόσιες Πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και την Ευρώπη επιδιώκει να ρίξει το διαδικτυακό Φθινοπωρινό Σχολείο «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ» (Εκπαίδευση στην ΣΥΝεταιριστική ΝΟμοθεσία, το Δίκαιο, την Οργάνωση και τη Συνεργασία).

Η δράση που θα πραγματοποιηθεί από τη
Δευτέρα 8 Νοεμβρίου έως το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021, υλοποιείται από τους:

● IUS Cooperativum – A Community of Co-operative Lawyers και
● Πανελλήνιο Σύλλογο Φοιτητών/-τριών και Αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
“Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας” του Ε.Α.Π.
σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ – Γραφείο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
και με την υποστήριξη:
● του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
● του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία” του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου
● του σωματείου Εκπαδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ // kalomathe.gr και
● μελών του Παρατηρητηρίου Θεσμικών Εξελίξεων για τους Συνεταιρισμούς και την Κοινωνική
Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ)


Σκοπός της δράσης είναι να εστιάσει αφενός στην ανάγκη εναρμόνισης και ενοποίησης της ελληνικής
συνεταιριστικής νομοθεσίας, αφετέρου να αναδείξει κοινωνικά καινοτόμες δημόσιες πολιτικές σε επίπεδο
τοπικής αυτοδιοίκησης και τρόπους που αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα.
Το πρόγραμμα του Φθινοπωρινού Σχολείου «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ» περιλαμβάνει έξι (6) θεματικές – συνεδρίες:

  1. Δημοτισμός και Διευκολυντικές Δημόσιες Πολιτικές σε Επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  2. Εξετάζοντας Επιτυχή Διεθνή και Εγχώρια Παραδείγματα Δημόσιων Πολιτικών
  3. Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς και Προγραμματικές Συμβάσεις στην Τοπική Κλίμακα
  4. Εναρμόνιση και Ενοποίηση της Συνεταιριστικής Νομοθεσίας: Προβλήματα, Προκλήσεις και Επιτυχή
    Παραδείγματα από τον Ευρωπαϊκό Νότο
  5. Προβλήματα της Κατακερματισμένης Συνεταιριστικής Νομοθεσίας στην Ελλάδα
  6. Προτεινόμενο Μοντέλο Νόμου-Πλαισίου Περί Συνεταιρισμών & Αιτιολογική Έκθεση

Το Φθινοπωρινό Σχολείο «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ» απευθύνεται σε:


● φοιτήτριες και φοιτητές με άμεση συνάφεια αντικειμένου σπουδών,
● συνεταιρισμούς, εγχειρήματα ΚΑΛΟ και δικτυώσεις αυτών και
● αιρετά και υπηρεσιακά μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όλες οι συναντήσεις θα διεξαχθούν απογευματινές ώρες εκτός αυτής του Σαββάτου που θα είναι πρωινή, στην ελληνική γλώσσα και με ταυτόχρονη διερμηνεία κατά τη διάρκεια εισηγήσεων στα αγγλικά. Η συμμετοχή στις συνεδρίες είναι δωρεάν με προαπαιτούμενη δήλωση συμμετοχής μέχρι και το Σάββατο 6 Νοεμβρίου. Λόγω περιορισμένων θέσεων θα επιλεγούν έως 100 συμμετέχοντες/ουσες βάσει της συνάφειας τους με τις θεματικές συνεδρίες.

Previous Article

Emloysse project

Next Article

Συναντήσεις on-line

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο ρόλος των φορέων επιχειρηματικής υποστήριξης στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Impact Hub Athens

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι το είδος της επιχειρηματικότητας που επιδιώκει να επιλύσει κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η φτώχεια και η μόλυνση του περιβάλλοντος και στοχεύει στην μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου και όχι του κέρδους. […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Καλές πρακτικές συμμετοχικής διακυβέρνησης σε ολιγομελείς ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Από τη θεωρητική ανάλυση στη πρακτική εφαρμογή: περίπτωση Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

Στη παρούσα εργασία εξετάζεται η εφαρμογή των καλών πρακτικών συμμετοχικής διακυβέρνησης, μέσα από ένα μικρό δείγμα κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μιας περιοχής που έχει πληγεί έντονα […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μελέτη Περίπτωσης Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Ν. Μαγνησίας

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, έχει γνωρίσει τις τελευταίες δεκαετίες, σημαντική ανάπτυ-ξη και εξέλιξη, πετυχαίνοντας να καταστεί ένας σημαντικός τομέας της οικονομίας σε αρκετές χώ-ρες, αλλά και ένα πεδίο το οποίο λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν στην […]