Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Τρόποι Χρηματοδότησης των Εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα εργασία επιχειρεί την ανάδειξη του τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ως πεδίου, που βρίσκεται ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ο τομέας αυτός καλύπτει μία ευρεία γκάμα φορέων και πρακτικών, που συνδυάζουν τυπικά και άτυπα στοιχεία οργάνωσης, παραγωγής, αξιοποίησης αγαθών, υπηρεσιών και χρηματοδότησης με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της αμοιβαιότητας, υπερβαίνοντας τα όρια του καπιταλιστικού συστήματος.

Για το λόγο αυτό η συγκεκριμένη μελέτη έχει ως αντικείμενό της τους τρόπους χρηματοδότησης παρόμοιων εγχειρημάτων οικονομικής δραστηριότητας και περιλαμβάνει μια έρευνα που διεξήχθη στην περιοχή του νομού Φωκίδας και αναφέρεται ειδικότερα στην περίπτωση του Κοι.Σ.Π.Ε στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, «Γιάννης Βολίκας», με έδρα την Άμφισσα. Ο σκοπός είναι η ανάδειξη του και η διερεύνηση της σχέσης του με ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, όπως προβάλλεται μέσα από τις αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, εστιάζοντας, κυρίως, στους τρόπους χρηματοδότησης και ενίσχυσής του για την παραγωγή του σχεδιαζόμενου έργου.

Previous Article

Η Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στις Επιχειρήσεις της Κ.Α.Ο.

Next Article

Η Κοινωνική Ασφάλιση στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ανάλυση επιχειρηματικών μοντέλων στον κλάδο της πολιτιστικής βιομηχανίας

Στην παρούσα διπλωματική εργασία με βάση στοιχεία που αντλήθηκαν από επικοινωνία με στελέχη κοινωνικών επιχειρήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες θεωρητικές απόψεις για τα επιχειρηματικά μοντέλα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων, έγινε μία […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Επιχειρηματικό μοντέλο κοινωνικών εγχειρημάτων διαχείρισης απορριμμάτων

Το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα, η οποία χαρακτηρίζεται, στην πλειονότητά της, από έντονο καταναλωτισμό. Αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ενσωμάτωσης κοινωνικής καινοτομίας ή με άλλα λόγια μιας νέας λύσης […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι συστάδες επιχειρηματικότητας ως μοντέλο για την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η τεχνολογική εξέλιξη και η ανάπτυξη των επικοινωνιών και των μεταφορών των τελευταίων δεκαετιών οδηγούν όλο και πιο κοντά σε μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και σε μια αντίστοιχα οικουμενική οικονομία. Η τάση αυτή πιέζει προς τη […]