Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Το crowdfunding ως μέσο χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το crowdfunding είναι μια αναδυόμενη εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης που συνδέει εκείνους που μπορούν να δώσουν, να δανείσουν ή να επενδύσουν χρήματα απευθείας με εκείνους που χρειάζονται χρηματοδότηση για ένα συγκεκριμένο έργο. Συνήθως αναφέρε-ται σε δημόσιες διαδικτυακές προσκλήσεις για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων πρωτο-βουλιών.

Στη παρούσα εργασία εξετάζεται η γενικότερη επιρροή των ψηφιακών τεχνολο-γιών στις παραδοσιακές και κοινωνικές επιχειρήσεις, η “χρηματοδότηση από το πλήθος” ως δυνητική πηγή χρηματοδότησης, μελετώντας υφιστάμενες πρωτοβουλίες, το νομικό υ-πόβαθρο σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα, αλλά και τους διαφορετικούς τύπους διαθέσι-μης χρηματοδότησης μέσω crowdfunding καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε κοινωνικές και παραδοσιακές επιχειρήσεις, στην προσπάθεια να μελετήσουμε πως το crowdfunding μπορεί να φανεί χρήσιμο τόσο για την προσέγγιση του οικονομικού όσο και του κοινωνικού αντίκτυπου, αλλά και πως μπορούν να αναδειχθούν τα σημαντικά στοιχεία μια επιτυχημένης εκστρατείας συγκέντρωσης πόρων.

Previous Article

Εξερευνώντας τον χώρο των ψηφιακών κοινών στην Ελλάδα: η περίπτωση του P2P Lab.

Next Article

Δημόσιες συμβάσεις και φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Ελλάδας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μικροχρηματοδότηση σε φορείς ΚΑΟ στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης Action Finance Initiative (Afi)

Η μικροχρηματοδότηση σε φορείς ΚΑΟ (Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) στην Ελλάδα είναι ένα νέο πεδίο το οποίο αφορά όλες τις κοινωνικές επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη χρηματοδότησης για την επίτευξη του σκοπού τους. Η παροχή πιστώσεων […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εξερευνώντας τον χώρο των ψηφιακών κοινών στην Ελλάδα: η περίπτωση του P2P Lab.

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη και μελέτη δομών ψηφιακών κοινών στον ελληνικό χώρο. Η πιο γνωστή οργανωμένη τέτοια δομή που εστιάζει στην ανάπτυξη των ψηφιακών κοινών και την τεχνολογία είναι το P2P […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) στην χρηματοδότηση δημόσιων πολιτικών για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας &΄ της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Η περίπτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελούν συστατικό πυλώνα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, για μια βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Προς αυτό το σκοπό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατευθύνει […]