Το crowdfunding ως μέσο χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το crowdfunding είναι μια αναδυόμενη εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης που συνδέει εκείνους που μπορούν να δώσουν, να δανείσουν ή να επενδύσουν χρήματα απευθείας με εκείνους που χρειάζονται χρηματοδότηση για ένα συγκεκριμένο έργο. Συνήθως αναφέρε-ται σε δημόσιες διαδικτυακές προσκλήσεις για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων πρωτο-βουλιών.

Στη παρούσα εργασία εξετάζεται η γενικότερη επιρροή των ψηφιακών τεχνολο-γιών στις παραδοσιακές και κοινωνικές επιχειρήσεις, η “χρηματοδότηση από το πλήθος” ως δυνητική πηγή χρηματοδότησης, μελετώντας υφιστάμενες πρωτοβουλίες, το νομικό υ-πόβαθρο σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα, αλλά και τους διαφορετικούς τύπους διαθέσι-μης χρηματοδότησης μέσω crowdfunding καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε κοινωνικές και παραδοσιακές επιχειρήσεις, στην προσπάθεια να μελετήσουμε πως το crowdfunding μπορεί να φανεί χρήσιμο τόσο για την προσέγγιση του οικονομικού όσο και του κοινωνικού αντίκτυπου, αλλά και πως μπορούν να αναδειχθούν τα σημαντικά στοιχεία μια επιτυχημένης εκστρατείας συγκέντρωσης πόρων.

Previous Article

Εξερευνώντας τον χώρο των ψηφιακών κοινών στην Ελλάδα: η περίπτωση του P2P Lab.

Next Article

Δημόσιες συμβάσεις και φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Ελλάδας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ανάλυση επιχειρηματικών μοντέλων στον κλάδο της πολιτιστικής βιομηχανίας

Στην παρούσα διπλωματική εργασία με βάση στοιχεία που αντλήθηκαν από επικοινωνία με στελέχη κοινωνικών επιχειρήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες θεωρητικές απόψεις για τα επιχειρηματικά μοντέλα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων, έγινε μία […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο θεσμός της ασφάλισης μέσα από το πρίσμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα επιχειρηθεί η παρουσίαση και μελέτη των αλληλασφαλιστικών οργανισμών, που αποτελούν μία από τις βασικές μορφές των επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί μία ιστορική αναδρομή, ακολουθώντας τη μακρά πορεία […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Σύσταση και χρηματοδότηση ενός εγχειρήματος ΚΑΟ. Η περίπτωση ενός συνεταιριστικού καφενείου

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη σύσταση και χρηματοδότηση ενός εν δυνάμει εγχειρήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, την περίπτωση ενός συνεταιριστικού καφενείου, μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού. Στα πρώτα κεφάλαια […]