Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Το Οικοσύστημα Συνεργατισμού Καρδίτσας ως Κοινό: Η Διάσταση της Εμπιστοσύνης

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Iστορικά έχει αποδειχτεί, ότι η αυτοδιαχείριση, ως μια εναλλακτική μορφή οργάνωσης του τρόπου με τον οποίο μια κοινωνία αναπαράγεται, μπορεί να είναι βιώσιμη. Οι προοπτικές της βιωσιμότητας κρίνονται από διάφορους παράγοντες. Από την σκοπιά της Ostrom και μέσα από το έργο της για την διαχείριση των κοινών πόρων, ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό ενός κοινού, μιας κοινωνικής οργάνωσης που διευκολύνει τη συλλογική δράση και τη συνεργασία, γιατί καλλιεργεί την προσδοκία μιας αξιόπιστης συμπεριφοράς, ενώ παράλληλα διαμορφώνει ισχυρούς συνεκτικούς δεσμούς στα πλαίσια μιας συλλογικότητας.

Σκοπός της παρούσης, είναι η μελέτη μιας αυτοδιαχειριζόμενης δομής, του Οικοσυστήματος Συνεργατισμού Καρδίτσας ως κοινό, εστιάζοντας στην παράμετρο των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των φορέων-μελών που το πλαισιώνουν και στην αποτίμηση του βαθμού εμπιστοσύνης. Τα αποτελέσματα της έρευνας που βασίστηκε τόσο στο εννοιολογικό πλαίσιο της εμπιστοσύνης και των παραγόντων που την ενισχύουν, όσο και σε διάφορες θεωρητικές απόψεις για τα κοινά, έδειξαν ότι οι περισσότεροι φορείς-μέλη εμπιστεύονται το Οικοσύστημα Συνεργατισμού Καρδίτσας, γιατί μέσω αυτού πραγματοποιείται μια σημαντική ανταλλαγή ιδεών, γνώσης και απαραίτητων πληροφοριών και διαμορφώνεται έτσι σταδιακά μια αίσθηση κοινής ταυτότητας.

Η προσέγγιση επίσης της έρευνας με αναφορές στις αρχές σχεδιασμού της Ostrom για την εξασφάλιση βιωσιμότητας αυτοδιαχειριζόμενων δομών, έδωσε τη δυνατότητα μιας συνολικής εκτίμησης των προοπτικών του Οικοσυστήματος Συνεργατισμού Καρδίτσας, το οποίο έχει ανάγκη όχι μόνο το θεσμικό πλαίσιο και τη θεσμική αναγνώριση που θα του εξασφαλίσει νομική μορφή, αλλά και μια πιο ενεργό συμμετοχή των μελών του στις κοινές δράσεις παράλληλα με εμπιστοσύνη σε αυτό που εκφράζει.

Previous Article

Ντοκιμαντέρ: ΑΟΣ Νέας Αγχιάλου “η Δήμητρα” Ένας αιώνας συνεταιριστικής συναντίληψης

Next Article

Επιχειρηματικό μοντέλο κοινωνικών εγχειρημάτων διαχείρισης απορριμμάτων

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η συμβολή τους στην οικονομία και την κοινωνία, η εξέλιξή τους και κατά πόσο συνδέονται με τα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ

Η συνεταιριστική πίστη, στην Ελλάδα, έχει βαθιές ρίζες από το 18ο αιώνα. Στο πέρασμα του χρόνου, εξελίχθηκε, ωρίμασε, δέχτηκε πιέσεις και μετεξελίχθηκε σε ένα πυλώνα του οικονομικού στερεώματος. Η εξέλιξη της σε πιστωτικούς συνεταιρισμούς ήταν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εκπαίδευση και Υποστηριζόμενη Απασχόληση σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση του Κοι.Σ.Π.Ε. Ηλιοτρόπιο

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τη συμβολή που έχουν οι έννοιες της εκπαίδευσης και της υποστηριζόμενης απασχόλησης στο πλαίσιο λειτουργίας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Περιορισμένης Ευθύνης ( Κοι.Σ.Π.Ε. ) Ηλιοτρόπιο. Οι […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Προκλήσεις για τη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Η περίπτωση των συνεργατικών εικονικών δικτύων φαρμακείων

Αυτή η Διπλωματική Εργασία διερευνά τις προκλήσεις στη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Προηγούμενες αναφορές αφορούν κυρίως στους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς και τις προκλήσεις στη διακυβέρνησή τους που οδήγησαν στην κατάρρευση πολλών από αυτούς. Μια μερίδα συνεταιριστικών […]