Το Οικοσύστημα Συνεργατισμού Καρδίτσας ως Κοινό: Η Διάσταση της Εμπιστοσύνης

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Iστορικά έχει αποδειχτεί, ότι η αυτοδιαχείριση, ως μια εναλλακτική μορφή οργάνωσης του τρόπου με τον οποίο μια κοινωνία αναπαράγεται, μπορεί να είναι βιώσιμη. Οι προοπτικές της βιωσιμότητας κρίνονται από διάφορους παράγοντες. Από την σκοπιά της Ostrom και μέσα από το έργο της για την διαχείριση των κοινών πόρων, ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό ενός κοινού, μιας κοινωνικής οργάνωσης που διευκολύνει τη συλλογική δράση και τη συνεργασία, γιατί καλλιεργεί την προσδοκία μιας αξιόπιστης συμπεριφοράς, ενώ παράλληλα διαμορφώνει ισχυρούς συνεκτικούς δεσμούς στα πλαίσια μιας συλλογικότητας.

Σκοπός της παρούσης, είναι η μελέτη μιας αυτοδιαχειριζόμενης δομής, του Οικοσυστήματος Συνεργατισμού Καρδίτσας ως κοινό, εστιάζοντας στην παράμετρο των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των φορέων-μελών που το πλαισιώνουν και στην αποτίμηση του βαθμού εμπιστοσύνης. Τα αποτελέσματα της έρευνας που βασίστηκε τόσο στο εννοιολογικό πλαίσιο της εμπιστοσύνης και των παραγόντων που την ενισχύουν, όσο και σε διάφορες θεωρητικές απόψεις για τα κοινά, έδειξαν ότι οι περισσότεροι φορείς-μέλη εμπιστεύονται το Οικοσύστημα Συνεργατισμού Καρδίτσας, γιατί μέσω αυτού πραγματοποιείται μια σημαντική ανταλλαγή ιδεών, γνώσης και απαραίτητων πληροφοριών και διαμορφώνεται έτσι σταδιακά μια αίσθηση κοινής ταυτότητας.

Η προσέγγιση επίσης της έρευνας με αναφορές στις αρχές σχεδιασμού της Ostrom για την εξασφάλιση βιωσιμότητας αυτοδιαχειριζόμενων δομών, έδωσε τη δυνατότητα μιας συνολικής εκτίμησης των προοπτικών του Οικοσυστήματος Συνεργατισμού Καρδίτσας, το οποίο έχει ανάγκη όχι μόνο το θεσμικό πλαίσιο και τη θεσμική αναγνώριση που θα του εξασφαλίσει νομική μορφή, αλλά και μια πιο ενεργό συμμετοχή των μελών του στις κοινές δράσεις παράλληλα με εμπιστοσύνη σε αυτό που εκφράζει.

Previous Article

Ντοκιμαντέρ: ΑΟΣ Νέας Αγχιάλου “η Δήμητρα” Ένας αιώνας συνεταιριστικής συναντίληψης

Next Article

Επιχειρηματικό μοντέλο κοινωνικών εγχειρημάτων διαχείρισης απορριμμάτων

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εννοιολογικές Προσεγγίσεις του Συνεργατισμού και Προεικονιστική του Διάσταση

Η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να διερευνήσει τόσο την έννοια του συνεργατισμού ως το μη μεταφράσιμο από το νομοθέτη τμήματος της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) όσο και τις προεικονιστικές πολιτικές του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αγροτική συνεταιριστική νομοθεσία στην Ελλάδα: Η τάση ισομορφισμού του συνεταιριστικού θεσμού με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες ενόψει του νόμου 4673/2020

Η παρούσα εργασία εστιάζει στον θεσμό των αγροτικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα, καθώς και στην πορεία του εν λόγω θεσμού στη διαχρονία, με αφορμή τον εσχάτως ψηφισμένο νόμο 4673/2020 με τίτλο «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Άλλες Διατάξεις» […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Χρηματοδότηση και αξιολόγηση του Κοινωνικού Αντίκτυπου των επιχειρήσεων και οργανισμών της ΚΑΟ

Στην σημερινή εποχή έχει διαμορφωθεί ένα κοινωνικό περιβάλλον μέσα από συνεχείς κρίσεις, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές, όπου το καπιταλιστικό σύστημα έχει επιβάλει τους δικούς του κανόνες στην διαμόρφωση της αγοράς δημιουργώντας ένα κλίμα άκρατου ανταγωνισμού, […]