Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Συμμετοχική διακυβέρνηση και συνεργασία φορέων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Πιερίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας επικεντρώνεται στη συμμετοχική διακυβέρνηση τυπικών και άτυπων εγχειρημάτων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) καθώς και στις μορφές συνεργατισμού τους. Στηρίχθηκε σε ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες βιβλιογραφικές αναφορές, τη νομοθεσία, σε δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από το διαδίκτυο και τη μελέτη περιπτώσεων κοινωνικών και αλληλέγγυων φορέων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Πιερίας. Εξετάστηκε και μία περίπτωση ανενεργού φορέα για να προσδιοριστούν οι παράγοντες διακοπής της λειτουργίας του.

Αξιοποιώντας τις απόψεις δείγματος συμμετεχόντων σε σχετικό ερωτηματολόγιο, επιχειρήθηκε να κατανοηθεί η μορφή της εσωτερικής τους διοίκησης και οι εξωτερικές τους συνέργειες. Με τη σκιαγράφηση του θεωρητικού πλαισίου της μελέτης προσεγγίστηκε η έννοια της ΚΑΟ, των κοινωνικών επιχειρήσεων και των άτυπων εγχειρημάτων και αποδείχθηκε πως οι κοινές αξίες των μελών αποτελούν το βασικό στοιχείο συγκρότησης της ομάδας. Παράλληλα, θίγοντας τον τρόπο διακυβέρνησης των εξεταζόμενων φορέων, διαπιστώθηκε πως ο αποκλεισμός ενός ευρύτερου σχήματος ενδιαφερομένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, θέτει σε αμφισβήτηση τον χαρακτηρισμό του ως συμμετοχικό, χωρίς, ωστόσο, να αποτελεί ένδειξη απώλειας του δημοκρατικού του χαρακτήρα.

Ο συνεργατισμός βρίσκεται στον πυρήνα των φορέων της ΚΑΟ και οι ωφέλειές του αναγνωρίζονται απ’ όλους. Ωστόσο, το μεγάλο εύρος και η ποικιλία συνεργατών αποτελεί διακριτό στοιχείο των τυπικών φορέων, ενώ οι οντότητες χωρίς νομική υπόσταση επιλέγουν να συμμετάσχουν σε μικρότερα συλλογικά σχήματα. Με την αποτίμηση των στοιχείων της έρευνας, αναδείχθηκε ότι η διαφορετική ιδεολογική θεώρηση της λειτουργίας μεταξύ εγχειρημάτων με νομική και μη υπόσταση εμφανίζει τόσο κοινά στοιχεία όσο και διαφορές καθώς και πλήθος προκλήσεων.

Στόχος της εργασίας είναι να υποδειχθούν οι αρχές διακυβέρνησης και οι τρόποι εξωτερικής οργάνωσης εγχειρημάτων της ΚΑΟ που θα βοηθήσουν ήδη δραστηριοποιούμενους και μελλοντικούς κοινωνικούς φορείς, να τους αξιοποιήσουν και να κατανοήσουν σε βάθος τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει το οικοσύστημα συνεργατισμού της ΚΑΟ. Παράλληλα, αποσκοπεί να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω έρευνα.

Previous Article

Αξιοποίηση της ΚΑΟ για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, μέσα από το παράδειγμα των κοινωνικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Next Article

Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία ως πρακτική συνεργασίας και δημοκρατικής διακυβέρνησης, σε περιπτώσεις μελέτης θεσμικής μορφής της ΚΑΟ και μη θεσμικής μορφής

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ζητήματα Διακυβέρνησης σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις μικρής κλίμακας: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Αυτό που επιδιώξαμε να αναδείξουμε στη συγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία και αποτελεί και τον στόχο του θέματος της είναι να εμβαθύνουμε στην λειτουργία της ομάδας. Ξεκινήσαμε με την παράθεση της σχετικής θεωρητικής τεκμηρίωσης, η οποία μας […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αλληλασφαλιστικές και συνεταιριστικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις: ο οικονομικός και κοινωνικός τους αντίκτυπος

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αλληλασφάλιση και την συνεταιριστική ασφάλιση, και ειδικότερα την παρουσίαση της θεωρίας και των βασικών στοιχείων σχετικά με το μέγεθος και τη δυναμική του τομέα, όπως και τη μελέτη συγκεκριμένων […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διακυβέρνηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Συμβολή τους στη Δημιουργία Θετικού Κοινωνικού Αντικτύπου

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται η περίπτωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, ως οργανώσεων της Κοινωνικής Οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι τρόποι διακυβέρνησης τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ομάδα, ως πυρήνα των εγχειρημάτων αυτών, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά […]