Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Οι συστάδες επιχειρηματικότητας ως μοντέλο για την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η τεχνολογική εξέλιξη και η ανάπτυξη των επικοινωνιών και των μεταφορών των τελευταίων δεκαετιών οδηγούν όλο και πιο κοντά σε μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και σε μια αντίστοιχα οικουμενική οικονομία.

Η τάση αυτή πιέζει προς τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις διάφορες μορφές επιχειρηματικότητας, ενώ ταυτόχρονα πολλαπλασιάζει ανάλογα και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει μια επιχειρηματική προσπάθεια. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ενοποίησης της οικονομίας, η δικτύωση των επιχειρηματικών οντοτήτων μεταξύ τους γίνεται πολύ επίκαιρη και αρκετά συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της τοπικής δικτύωσης επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Το φαινόμενο αυτό δεν συναντάται μόνο μεταξύ συμβατικών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ εγχειρημάτων ΚΑΟ. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία ασχολείται με τέτοιες τοπικές συγκεντρώσεις εγχειρημάτων ΚΑΟ, και τις μελετάει μέσα από την οπτική των συστάδων επιχειρηματικότητας. Επιχειρεί να διερευνήσει αν η δημιουργία και η λειτουργία μιας συστάδας επιχειρηματικότητας ΚΑΟ σε μία περιοχή, μπορεί να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της ΚΑΟ σε αυτή την περιοχή.

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα (μελέτη περίπτωσης) μέσω συνεντεύξεων στο Οικοσύστημα Συνεργατισμού Καρδίτσας, το οποίο είναι η χαρακτηριστικότερη τοπική συγκέντρωση εγχειρημάτων ΚΑΟ στην ελληνική επικράτεια.

Previous Article

1η ημερίδα Συλλόγου ΚΑΛΟ May 08, 2021

Next Article

Η σκιαγράφηση του προφίλ του Κοινωνικά Υπεύθυνου Καταναλωτή

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η συμβολή τους στην οικονομία και την κοινωνία, η εξέλιξή τους και κατά πόσο συνδέονται με τα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ

Η συνεταιριστική πίστη, στην Ελλάδα, έχει βαθιές ρίζες από το 18ο αιώνα. Στο πέρασμα του χρόνου, εξελίχθηκε, ωρίμασε, δέχτηκε πιέσεις και μετεξελίχθηκε σε ένα πυλώνα του οικονομικού στερεώματος. Η εξέλιξη της σε πιστωτικούς συνεταιρισμούς ήταν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Συγκρίνοντας την Τραπεζική Εποπτεία Συνεταιριστικών και Συστημικών Τραπεζών: Λειτουργία, Περιορισμός ή Προαγωγή της ΚAO;

Το Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, ρύθμισης και εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων περιλαμβάνει διαδικασίες εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης από εποπτικές αρχές που εξετάζουν τις στρατηγικές, τις διαδικασίες, τους μηχανισμούς που εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Στόχος αυτής της […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εναλλακτικά παιδαγωγικά μοντέλα και εκπαιδευτικά κοινά: μια συγκριτική μελέτη

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται κάποιες εναλλακτικές εκπαιδευτικές προτάσεις, που αναδεικνύουν την ακαταλληλότητα και την αδυναμία του κυρίαρχου εκπαιδευτικού συστήματος να εντάξει το σύνολο των παιδιών και των νέων στους κόλπους του, καθώς αυτό (το εκπαιδευτικό […]