Ο ρόλος των φορέων επιχειρηματικής υποστήριξης στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Impact Hub Athens

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι το είδος της επιχειρηματικότητας που επιδιώκει να επιλύσει κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η φτώχεια και η μόλυνση του περιβάλλοντος και στοχεύει στην μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου και όχι του κέρδους. Οι δημόσιες πολιτικές στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων. Εντούτοις, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη φορέων επιχειρηματικής υποστήριξης όπως φυτώρια, προγράμματα επιτάχυνσης, διαμεσολαβητές και κοινωνικοί επενδυτές για να ενδυναμωθούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις.

H παρούσα εργασία ερευνά τις διαδικασίες και τις μεθόδους που εφαρμόζει το Impact Hub Athens ως φορέας επιχειρηματικής υποστήριξης και προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα εστιάζει στα εξής ερευνητικά ερωτήματα: α) στο είδος του φορέα, β) στις βασικές λειτουργίες του φορέα, γ) στην κοινότητα του φορέα, δ) στην καινοτομία του φορέα και ε) στα οικονομικά στοιχεία του φορέα. Η εργασία διαρθρώνεται σε 2 κύρια μέρη, τη βιβλιογραφική επισκόπηση και τη μελέτη περίπτωσης του φορέα επιχειρηματικής υποστήριξης Impact Hub Athens. Στη βιβλιογραφική επισκόπηση αναφέρονται οι έννοιες της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ή Κ.Α.Ο) και της κοινωνικής επιχείρησης. Επιπλέον, στη βιβλιογραφική επισκόπηση περιγράφεται η προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω των δημόσιων πολιτικών και των φορέων επιχειρηματικής υποστήριξης και επίσης το περιβάλλον της Κ.Α.Ο και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Η μελέτη περίπτωσης διερευνά και εμβαθύνει τα ερευνητικά ερωτήματα που ετέθησαν. Ως τύπος μεθοδολογικής έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα και ως κύρια μέθοδος η ομαδική συνέντευξη ομοιογενούς ομάδας και η συνέντευξη του πληροφορητή. Το Ιmpact Hub Athens ως φορέας επιχειρηματικής υποστήριξης συμπυκνώνει τη δράση του στα εξής τρία χαρακτηριστικά: α) υποδομές, β) επιχειρηματική υποστήριξη και γ) κτίσιμο κοινότητας- για να προωθήσει τη θετική κοινωνική αλλαγή.

Previous Article

Μικροχρηματοδότηση σε φορείς ΚΑΟ στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης Action Finance Initiative (Afi)

Next Article

Συστέγαση εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας: Δυνατότητες, προκλήσεις και αλληλεπίδραση στο αστικό περιβάλλον. Οι περιπτώσεις των Projekthaus Potsdam και Inwol

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία και κοινωνικός αποκλεισμός. Η περίπτωση του «Κοι.Σ.Π.Ε. Αθηνά – Ελπίς» και η συμβολή του στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Η οικονομική κρίση, όπως και κάθε κρίση στην ιστορία του καπιταλισμού, έχει άμεσες συνέπειες στην κοινωνία και πλήττει κυρίως τα πιο ευάλωτα τμήματά της, προκαλώντας συνθήκες κοινωνικής ασφυξίας. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές λιτότητας έχουν οδηγήσει εκατομμύρια […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Χρηματοδότηση και αξιολόγηση του Κοινωνικού Αντίκτυπου των επιχειρήσεων και οργανισμών της ΚΑΟ

Στην σημερινή εποχή έχει διαμορφωθεί ένα κοινωνικό περιβάλλον μέσα από συνεχείς κρίσεις, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές, όπου το καπιταλιστικό σύστημα έχει επιβάλει τους δικούς του κανόνες στην διαμόρφωση της αγοράς δημιουργώντας ένα κλίμα άκρατου ανταγωνισμού, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η διοίκηση ανθρώπινων πόρων σε εγχειρήματα Κ.Α.Ο.: Η περίπτωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Εργασιακής Ένταξης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει ζητήματα διοίκησης ανθρώπινων πόρων αλλά και γενικότερης διακυβέρνησης στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης μέσα από την ανάδειξη και την ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος […]