Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Ο ρόλος των φορέων επιχειρηματικής υποστήριξης στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Impact Hub Athens

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι το είδος της επιχειρηματικότητας που επιδιώκει να επιλύσει κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η φτώχεια και η μόλυνση του περιβάλλοντος και στοχεύει στην μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου και όχι του κέρδους. Οι δημόσιες πολιτικές στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων. Εντούτοις, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη φορέων επιχειρηματικής υποστήριξης όπως φυτώρια, προγράμματα επιτάχυνσης, διαμεσολαβητές και κοινωνικοί επενδυτές για να ενδυναμωθούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις.

H παρούσα εργασία ερευνά τις διαδικασίες και τις μεθόδους που εφαρμόζει το Impact Hub Athens ως φορέας επιχειρηματικής υποστήριξης και προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα εστιάζει στα εξής ερευνητικά ερωτήματα: α) στο είδος του φορέα, β) στις βασικές λειτουργίες του φορέα, γ) στην κοινότητα του φορέα, δ) στην καινοτομία του φορέα και ε) στα οικονομικά στοιχεία του φορέα. Η εργασία διαρθρώνεται σε 2 κύρια μέρη, τη βιβλιογραφική επισκόπηση και τη μελέτη περίπτωσης του φορέα επιχειρηματικής υποστήριξης Impact Hub Athens. Στη βιβλιογραφική επισκόπηση αναφέρονται οι έννοιες της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ή Κ.Α.Ο) και της κοινωνικής επιχείρησης. Επιπλέον, στη βιβλιογραφική επισκόπηση περιγράφεται η προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω των δημόσιων πολιτικών και των φορέων επιχειρηματικής υποστήριξης και επίσης το περιβάλλον της Κ.Α.Ο και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Η μελέτη περίπτωσης διερευνά και εμβαθύνει τα ερευνητικά ερωτήματα που ετέθησαν. Ως τύπος μεθοδολογικής έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα και ως κύρια μέθοδος η ομαδική συνέντευξη ομοιογενούς ομάδας και η συνέντευξη του πληροφορητή. Το Ιmpact Hub Athens ως φορέας επιχειρηματικής υποστήριξης συμπυκνώνει τη δράση του στα εξής τρία χαρακτηριστικά: α) υποδομές, β) επιχειρηματική υποστήριξη και γ) κτίσιμο κοινότητας- για να προωθήσει τη θετική κοινωνική αλλαγή.

Previous Article

Μικροχρηματοδότηση σε φορείς ΚΑΟ στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης Action Finance Initiative (Afi)

Next Article

Συστέγαση εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας: Δυνατότητες, προκλήσεις και αλληλεπίδραση στο αστικό περιβάλλον. Οι περιπτώσεις των Projekthaus Potsdam και Inwol

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία ως πρακτική συνεργασίας και δημοκρατικής διακυβέρνησης, σε περιπτώσεις μελέτης θεσμικής μορφής της ΚΑΟ και μη θεσμικής μορφής

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τις έννοιες της διακυβέρνησης και διαχείρισης , του τρόπου λήψης αποφάσεων, των κοινωνικών και επιχειρηματικών διαστάσεων, των αξιών, προσδοκιών, την συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ευκαιρίες και Προκλήσεις των ΚΔΑΠ στην Ελλάδα και η σημασία της συν-εργατικότητας της ομάδας για την εύρυθμη λειτουργία τους – Μελέτη περιπτώσεων

Στον 20ο αιώνα, τον παραδοσιακό ρόλο της εξωσχολικής εκπαίδευσης και της φύλαξης των παιδιών μιας οικογένειας είχε το ευρύτερο κοινωνικό-φιλικό-οικογενειακό περιβάλλον προκειμένου οι γονείς να εργαστούν απερίσπαστοι. Στον 21ο αιώνα, αυτόν τον ρόλο επιχειρεί να […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Δημόσιες συμβάσεις και φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Ελλάδας

Οι νομοθετικές αλλαγές προς την κατεύθυνση των κοινωνικά υπεύθυνων συμβάσεων προκύπτουν από ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές που τοποθετούν ψηλά στην ατζέντα τους την κοινωνική οικονομία. Συγκεκριμένα την βλέπουν ως ένα μέρος του πλάνου της ανάπτυξης χωρίς […]