Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί ως πρακτική ενδυνάμωσης της γυναικείας θέσης στην τοπική κοινωνία. Μελέτη περίπτωσης

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση και ανάδειξη του γυναικείου ρόλου. Ο βασικός ερευνητικός στόχος της εργασίας, είναι να μελετηθεί η συμβολή των συνεταιριστικών εγχειρημάτων στην προσωπική, οικονομική και κοινωνική αυτοτέλεια των γυναικών, όπως επίσης τα προβλήματα που μπορεί να ανακύπτουν.

Για να επιτευχθεί ο στόχος, η εργασία ακολούθησε τη μέθοδο της ποιοτικής έρευνας και τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν με την αξιοποίηση του μεθοδολογικού εργαλείου των ημιδομημένων συνεντεύξεων σε μέλη τριών γυναικείων συνεταιρισμών. Η διάρθρωση της εργασίας χωρίστηκε σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται θεωρητική μελέτη σχετικά με τους συνεταιρισμούς, την ιστορική εξέλιξη του θεσμού, τους πρωτεργάτες του συνεταιριστικού κινήματος, τις αξίες και τις αρχές, το νομικό πλαίσιο, τις κατηγορίες και την εμφάνιση και εξέλιξη του θεσμού στη χώρα μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετώνται οι γυναικείοι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα, η εμφάνιση και εξέλιξη τους, οι τομείς που δραστηριοποιούνται, προγράμματα που εφαρμόστηκαν και συνέβαλαν στη στήριξή τους, καθώς και πλεονεκτήματα και προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί στην πολυετή παρουσία τους, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι ερευνητικοί στόχοι, το πλαίσιο έρευνας και περιγράφεται η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε και ακολουθήθηκε για τη διερεύνηση του θέματός μας. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται οι μελέτες περίπτωσης σύμφωνα με το ιστορικό σύστασής τους και τους τομείς που δραστηριοποιούνται.

Επιπλέον, καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται τα ερευνητικά αποτελέσματα σύμφωνα με τους ερευνητικούς στόχους. Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί, σύμφωνα με τα ευρήματα, παρουσιάζονται ως βασικοί τομείς ενδυνάμωσης του γυναικείου ρόλου στις αγροτικές περιοχές, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση της ευζωίας, αυτονομίας και αυτοπεποίθησης των γυναικών, αλλά και στην κατάρριψη πατριαρχικών στερεοτύπων.

Previous Article

Οι διεργασίες της ομάδας ως βασικό συστατικό των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης: Μελέτες περίπτωσης σε Ιταλία, Σουηδία και Ελλάδα

Next Article

Η συμβολή των εγχειρημάτων της Κ.Α.Ο. στην τοπική ανάπτυξη. Η περίπτωση του Αγροτικού Συνεταιρισμού “Ένωση Αγρίνιου”

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Κοινωνική Ασφάλιση στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμοστήκαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα αποδεικνύουν ότι ο καπιταλισμός ανασυγκροτείται μέσα από τις κρίσεις που παράγει και αναδεικνύεται σε κυρίαρχο επί ανθρώπων και φύσης. Η υγεία, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Επιχειρηματικό μοντέλο κοινωνικών εγχειρημάτων διαχείρισης απορριμμάτων

Το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα, η οποία χαρακτηρίζεται, στην πλειονότητά της, από έντονο καταναλωτισμό. Αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ενσωμάτωσης κοινωνικής καινοτομίας ή με άλλα λόγια μιας νέας λύσης […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη συμβολή των ενεργειακών κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού. Οι Ενεργειακές Κοινότητες εμφανίστηκαν πολύ πρόσφατα ως δρώντες στο χώρο της ενέργειας φιλοδοξώντας να αλλάξουν από […]