Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί ως πρακτική ενδυνάμωσης της γυναικείας θέσης στην τοπική κοινωνία. Μελέτη περίπτωσης

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση και ανάδειξη του γυναικείου ρόλου. Ο βασικός ερευνητικός στόχος της εργασίας, είναι να μελετηθεί η συμβολή των συνεταιριστικών εγχειρημάτων στην προσωπική, οικονομική και κοινωνική αυτοτέλεια των γυναικών, όπως επίσης τα προβλήματα που μπορεί να ανακύπτουν.

Για να επιτευχθεί ο στόχος, η εργασία ακολούθησε τη μέθοδο της ποιοτικής έρευνας και τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν με την αξιοποίηση του μεθοδολογικού εργαλείου των ημιδομημένων συνεντεύξεων σε μέλη τριών γυναικείων συνεταιρισμών. Η διάρθρωση της εργασίας χωρίστηκε σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται θεωρητική μελέτη σχετικά με τους συνεταιρισμούς, την ιστορική εξέλιξη του θεσμού, τους πρωτεργάτες του συνεταιριστικού κινήματος, τις αξίες και τις αρχές, το νομικό πλαίσιο, τις κατηγορίες και την εμφάνιση και εξέλιξη του θεσμού στη χώρα μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετώνται οι γυναικείοι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα, η εμφάνιση και εξέλιξη τους, οι τομείς που δραστηριοποιούνται, προγράμματα που εφαρμόστηκαν και συνέβαλαν στη στήριξή τους, καθώς και πλεονεκτήματα και προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί στην πολυετή παρουσία τους, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι ερευνητικοί στόχοι, το πλαίσιο έρευνας και περιγράφεται η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε και ακολουθήθηκε για τη διερεύνηση του θέματός μας. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται οι μελέτες περίπτωσης σύμφωνα με το ιστορικό σύστασής τους και τους τομείς που δραστηριοποιούνται.

Επιπλέον, καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται τα ερευνητικά αποτελέσματα σύμφωνα με τους ερευνητικούς στόχους. Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί, σύμφωνα με τα ευρήματα, παρουσιάζονται ως βασικοί τομείς ενδυνάμωσης του γυναικείου ρόλου στις αγροτικές περιοχές, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση της ευζωίας, αυτονομίας και αυτοπεποίθησης των γυναικών, αλλά και στην κατάρριψη πατριαρχικών στερεοτύπων.

Previous Article

Οι διεργασίες της ομάδας ως βασικό συστατικό των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης: Μελέτες περίπτωσης σε Ιταλία, Σουηδία και Ελλάδα

Next Article

Η συμβολή των εγχειρημάτων της Κ.Α.Ο. στην τοπική ανάπτυξη. Η περίπτωση του Αγροτικού Συνεταιρισμού “Ένωση Αγρίνιου”

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις: Ευρωπαϊκή εμπειρία και Ελληνική πραγματικότητα

Οι Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις (ΚΥΔΣ), αποτελούν εργαλείο πολιτικής για την επίτευξη δευτερευουσών κοινωνικών στόχων μέσα από τις δημόσιες αγορές και τη χρήση του δημόσιου χρήματος. Υποστηρίζονται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τις […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μελέτη Αποσαφήνισης Εργασιακών-Ασφαλιστικών και Λογιστικών-Φορολογικών Θεμάτων σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η παρούσα εργασία καταπιάνεται με διάφορα εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα καθώς και με θέματα λογιστικής και φορολογικής φύσεως που αντιμετωπίζουν οι φορείς του ανερχόμενου πεδίου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ). Στόχος της εργασίας είναι […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Καινοτόμες μορφές χρηματοδότησης της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση των Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου.

H παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να αναδείξει τις δυνατότητες που έχει η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία να αντλήσει χρηματοδότηση μέσα από καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία που βασίζονται στη κοινοτική πίστωση, στις συμπράξεις και στα συμβόλαια […]