Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Οικοκοινότητες και Χωρική Ανάπτυξη Διατροφική & Ενεργειακή Αυτονομία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι επιπτώσεις που ακολούθησαν την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και η σημαντική οικολογική επιβάρυνση που έχει προκαλέσει ο σύγχρονος ρυθμός παραγωγής, κατανάλωσης και ανάπτυξης, κάνουν την πρόταση της αποανάπτυξης πιο επίκαιρη από ποτέ. Η αποανάπτυξη σε θεωρητικό πλαίσιο αποτελεί ένα εναλλακτικό σχέδιο που προτείνει την αναδόμηση της οικονομίας και τον περιορισμό της κατανάλωσης αλλά και της παραγωγής. Θέτει ως κύριο άξονα τον σεβασμό προς την φύση και τον άνθρωπο και ζητά την αυτοοργάνωση και τη δημοκρατική διακυβέρνηση των κοινωνιών με σεβασμό και συνεργασία.

Οι οικοκοινότητες συνιστούν την πρακτική έκφραση αυτής της πρότασης. Αποτελούν κινηματικά εγχειρήματα που προτείνουν κοινωνική αναδιοργάνωση με σκοπό την επιστροφή στον φυσικό τρόπο ζωής, ενώ θέτουν ως στόχο την ενεργειακή και διατροφική τους αυτονομία. Αφού αρχικά αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα οικοκοινοτήτων από όλο τον κόσμο, τα οποία έχουν επιτύχει έως τώρα την ανάπτυξη αλλά και τη βιωσιμότητα τους, στη συνέχεια εξετάζονται παράλληλα με τα παραδείγματα από την Ελλάδα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστούν οι άξονες πάνω στους οποίους οι οικοκοινότητες αναπτύσσονται αλλά και να διερευνηθεί αν και κατά πόσο επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Εξετάζεται τέλος ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν με το ευρύτερο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.

Previous Article

Συστέγαση εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας: Δυνατότητες, προκλήσεις και αλληλεπίδραση στο αστικό περιβάλλον. Οι περιπτώσεις των Projekthaus Potsdam και Inwol

Next Article

Η διοίκηση ανθρώπινων πόρων σε εγχειρήματα Κ.Α.Ο.: Η περίπτωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Εργασιακής Ένταξης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη συμβολή των ενεργειακών κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού. Οι Ενεργειακές Κοινότητες εμφανίστηκαν πολύ πρόσφατα ως δρώντες στο χώρο της ενέργειας φιλοδοξώντας να αλλάξουν από […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αξιοποίηση της ΚΑΟ για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, μέσα από το παράδειγμα των κοινωνικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Οι ευάλωτες ομάδες και συγκεκριμένα οι άνθρωποι με αναπηρία, αντιμετωπίζουν πιο έντονα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, κυρίως λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι χώρες του ΟΗΕ και της ΕΕ εντάσσουν στις πολιτικές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αλληλασφαλιστικές και συνεταιριστικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις: ο οικονομικός και κοινωνικός τους αντίκτυπος

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αλληλασφάλιση και την συνεταιριστική ασφάλιση, και ειδικότερα την παρουσίαση της θεωρίας και των βασικών στοιχείων σχετικά με το μέγεθος και τη δυναμική του τομέα, όπως και τη μελέτη συγκεκριμένων […]