Βιωματική μάθηση μεταξύ ομοτίμων: τα οφέλη της στην εκπαίδευση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας. Αποτίμηση πρακτικής εφαρμογής

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνούμε τα αποτελέσματα μιας εφαρμογής βιωματικής μάθησης μεταξύ μελών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) σε πλαίσιο ομοτιμίας, και τα οφέλη που έχει μια τέτοια προσέγγιση για τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο και το πεδίο εν γένει. Για το σκοπό αυτό σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συμπεριλάμβανε εισαγωγικό σεμινάριο, συνάντηση γνωριμίας, τρεις συναντήσεις εργασίας, καθώς και μια συνάντηση αξιολόγησης. Το εκπαιδευτικό εργαλείο στο οποίο βασιστήκαμε ήταν η Μάθηση Δράσης (Action Learning).

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέσω του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο ν. Χανίων όπου ο ερευνητής εργάζεται. Το μεθοδολογικό πλαίσιο της εργασίας είναι η Έρευνα Δράσης (Action Research) καθώς η έρευνά μας έρχεται να απαντήσει σε μια υπαρκτή πρόκληση του πεδίου, αυτή μιας εκπαίδευσης συμβατής με τις αρχές, τις αξίες και την κουλτούρα της Κ.ΑΛ.Ο και μαθησιακά αποτελέσματα σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων. Η έρευνα διεξάγεται από ερευνητή μέλος Κοιν.Σ.Επ, άρα ομότιμο στο πλαίσιο της ομάδας, ο οποίος μαζί με άλλα τέσσερα μέλη Κοιν.Σ.Επ προσπαθούν να δώσουν μια απάντηση στην προαναφερθείσα πρόκληση βασισμένη στο προσωπικό τους βίωμα. Στα αποτελέσματα αυτής της εργασίας καταγράφεται η αποτύπωση του εκπαιδευτικού προγράμματος ως παρακαταθήκη προς μελλοντική ανοιχτή χρήση. Τα ευρήματα δείχνουν ισχυρές ενδείξεις μάθησης για τους συμμετέχοντες.

Πιο συγκεκριμένα καταγράψαμε μεταφορά εμπειρίας από παλιότερα μέλη του πεδίου της Κ.ΑΛ.Ο προς νεώτερα, ανάπτυξη “ήπιων” δεξιοτήτων (soft skills) όπως η ενεργητική ακρόαση και η διατύπωση στοχευμένων ερωτήσεων, η ενδυνάμωση των ατόμων, η μετατόπιση στάσης από έναν απόλυτα θετικό τρόπο σκέψης σε έναν πιο συμπεριληπτικό.

Για το πεδίο της Κ.ΑΛ.Ο ενισχύεται η ανάπτυξη συλλογικής ταυτότητας μέσω της αναγνώρισης της ομοτιμίας, έστω και στη βάση της κοινής ιδιότητας ως μέλη Κοιν.Σ.Επ. Επίσης, ενισχύεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με τις αρχές και την κουλτούρα της Κ.ΑΛ.Ο, καθώς και η δικτύωση μεταξύ των φορέων. Ενδιαφέρον έχει το ερώτημα πώς τέτοιου είδους εμπειρίες μάθησης μπορούν να αποτελέσουν πόρο προς ενίσχυση και ενδυνάμωση ενός άπειρου οικοσυστήματος στα πλαίσια της λογικής των Κοινών.

Previous Article

Διερευνώντας τη λειτουργία της ομάδας του προσωπικού σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα: Ομοιότητες και Διαφορές

Next Article

Οι διεργασίες της ομάδας ως βασικό συστατικό των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης: Μελέτες περίπτωσης σε Ιταλία, Σουηδία και Ελλάδα