Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Μικροχρηματοδότηση σε φορείς ΚΑΟ στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης Action Finance Initiative (Afi)

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η μικροχρηματοδότηση σε φορείς ΚΑΟ (Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) στην Ελλάδα είναι ένα νέο πεδίο το οποίο αφορά όλες τις κοινωνικές επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη χρηματοδότησης για την επίτευξη του σκοπού τους. Η παροχή πιστώσεων ή χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων από τους παραδοσιακούς φορείς χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, φορείς του δημοσίου) είναι τουλάχιστον ελλιπής και οι εν λόγω επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την επιφυλακτικότητα των εν λόγω φορέων. Παρόλα αυτά, οι κοινωνικές επιχειρήσεις και η ανάπτυξη τους αποτελούν επιταγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο παράγοντας αυτός σε συνδυασμό με τις νομοθετικές ρυθμίσεις στην Ελλάδα έχουν οδηγήσει στη δημιουργία φορέων, ιδιωτικών και δημοσίων, προκειμένου να ενισχυθεί η μικροχρηματοδότηση των φορέων ΚΑΟ.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσουμε το «φαινόμενο» της μικροχρηματοδότησης στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, στόχος μας είναι, μέσω μιας μελέτης περίπτωσης, να διαπιστώσουμε πως λειτουργεί ένας φορέας μικροχρηματοδότησης, ποιοι είναι οι πόροι του, ποια κριτήρια αξιοποιεί για την επιλογή του φορέα που θα χρηματοδοτήσει και τι χρειάζεται προκειμένου οι εν λόγω πόροι να διοχετευτούν στους φορείς ΚΑΟ. Για τον λόγο αυτό πήραμε συνέντευξη από εκπρόσωπο ενός τέτοιου φορέα. Από την επεξεργασία και την ανάλυση της συνέντευξης καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα γίνεται από λίγους φορείς και αφορά σχεδόν αποκλειστικά σε μικροπιστώσεις. Πρωταρχικής σημασίας γι αυτούς είναι η φερεγγυότητα της κοινωνικής επιχείρησης και των ατόμων που τη διοικούν καθώς και τα οικονομικά της στοιχεία και κατόπιν αξιολογείται το επιχειρηματικό της σχέδιο και ο κοινωνικός της σκοπός.

Previous Article

Το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Αιτίες εμφάνισης, προκλήσεις για τη διακυβέρνησή τους και ο κίνδυνος του εκφυλισμού.

Next Article

Ο ρόλος των φορέων επιχειρηματικής υποστήριξης στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Impact Hub Athens

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί & οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών. Μελέτη περίπτωσης “Ένωση Αγρινίου”

Η παρούσα διπλωματική διατριβή εξετάζει την οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών του αγροτικού συνεταιρισμού «Ένωση Αγρινίου». Διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα με την συλλογή δεδομένων μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και με την βοήθεια του πακέτου στατιστικών αναλύσεων για […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσω

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσων» αφορά τη σχεδίαση και την υλοποίηση διδακτικών προτάσεων και εμπλουτισμένων καινοτόμων προσεγγίσεων μέσω της […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αποτύπωση των ενισχυτικών παραγόντων της συνεταιριστικής οργανωσιακής φιλοσοφίας ως προς την ένταξη στην εργασία των Ληπτών Ψυχιατρικών Υπηρεσιών και η πρακτική εφαρμογή τους

Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη μελέτη των κοινωνικών συνεταιρισμών ως εναλλακτικό παράδειγμα επιχειρηματικής οργάνωσης. Εστιάζει, στο ρόλο τους ως προς την ένταξη στην εργασία ατόμων από περιθωριοποιημένες ομάδες πληθυσμού και συγκεκριμένα στους λήπτες ψυχιατρικών […]