Μηχανισμοί Στήριξης & Χρηματοδότησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Η Ανάλυση της Θερμοκοιτίδας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα εντάσσεται στον τρίτο τομέα της οικονομίας και αποτελείται από έναν ξεχωριστό τρόπο λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων ενώ διέπετε από δημοκρατικές διαδικασίες τόσο για τη λήψη αποφάσεων όσο και για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν ως στόχο την επίτευξη του κοινωνικού σκοπού, την επίλυση κοινωνικών θεμάτων και την ανάδειξη της κοινωνικής αξίας. Δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς όπως η παροχή υπηρεσιών, η παραγωγή προϊόντων, η εστίαση, κτλ. Οι μηχανισμοί στήριξης ποικίλουν και συμβάλλουν στην αύξηση αλλά και στη διατήρηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στη αυτή τη διπλωματική εργασία γίνεται αναφορά στους μηχανισμούς στήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, ενώ ως κύριο αντικείμενο μελέτης παρουσιάζεται η περίπτωση της θερμοκοιτίδας. Η θερμοκοιτίδα ανήκει στους μηχανισμούς στήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων που λειτουργούν υποστηρικτικά από τα πρώτα κιόλας σχέδια για την έναρξη τους. Η εκπαίδευση, η οργάνωση και το κοινωνικό κεφάλαιο της νέας επιχείρησης συμβάλλουν στην επιτυχημένη πορεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της. Η σχεδιασμένη υποδομή βοηθά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην αγορά εργασίας καταπολεμώντας την ανεργία. Αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς μηχανισμούς στήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων καθώς, αντιμετωπίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την έναρξη τους όπως το κεφάλαιο, τη διαχείριση των εσωτερικών δυσκολιών και ομαλοποιεί την είσοδο τους στην αγορά.

Τέλος, έχει πραγματοποιηθεί μελέτη περίπτωσης της θερμοκοιτίδας του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, μέσα από την οποία αναδεικνύεται η λειτουργία της θερμοκοιτίδας και η στήριξη τόσο των κοινωνικών όσο και των συμβατικών επιχειρήσεων. Λέξεις- Κλειδιά Κοινωνική επιχειρηματικότητα, μηχανισμοί στήριξης, θερμοκοιτίδα, ΘΕΑ, ΕΒΕΑ.

Previous Article

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Next Article

Κινήματα, ΚΑΟ και φυλετικές διακρίσεις. Εγχειρήματα και πρακτικές προεικόνισης

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας στη παραγωγή θετικού κοινωνικού αντικτύπου μέσω των πρωτοβουλιών των Δήμων

Από το 2009, με την έλευση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, το Ελληνικό Κράτος εμφανίζει σημαντική αδυναμία στην αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων που προκύπτουν ως απόρροια της κρίσης. Σε αυτή […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσω

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσων» αφορά τη σχεδίαση και την υλοποίηση διδακτικών προτάσεων και εμπλουτισμένων καινοτόμων προσεγγίσεων μέσω της […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αποκατάσταση και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς με γνώμονα την αυτοδιαχείριση και την αναζωογόνηση της τοπικής κοινότητας. Ένας πιλοτικός σχεδιασμός στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στην εναλλακτική προσέγγιση προστασίας και αειφόρου διαχείρισης της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου μέσα από όρους της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Επιχειρείται ένας πιλοτικός σχεδιασμός ενός δικτύου […]